CLUSTAL format seed alignment for MF_00084

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

NODA_RHILT   ------------------------------MSAGVRWKITWENDLEPSDHAELSEFFRAT
NODA_RHILV   ------------------------------MSSEVRWKICWENELEASDHAELADFFCKT
NODA_RHIME   ------------------------------MSLKVQWKLCWENQLERADHQELSEFFRKS
NODA_NEOGA   ------------------------------MSSGVHWKLHWETELASSDHEELASFFRNT
NODA_RHIS3   ------------------------------MGSDVRWKLCWENELQLADHVELSDFFLKT
NODA_MESS7   ------------------------------MRSAVQWRLCWENDLQLTDHVELSDFFRKI
NODA_BRAEL   -----------------MNIAVSPSAEEPSARTQVQWSLRWESELQLADHAELADFFRKS
NODA_BRASP   -----------------MNIAVSRSAEEPSARTQVQWSLRWENELQLADHAELADFFRNS
NODA_BRADU   -----------------MNIAVSPTAEGSSGRAQVQWSLRWESELQLADHAELAEFFRKS
NODA_BRASN   -----------------MNIAVSTTAEGLSMRPQVQWRVRWESELCLADHVELSEFFRKS
NODA_METNO   -------------MRFPSDLCPSSGTGELSARSQVRWRLCWENELELADHAELAEFLRKA
NODA_MESPL   ------------------------------MRSQVRWRLCWENELQLSDHIELAEFFRRT
NODA_RHITR   ------------------------------MRSKVRWRLCWENELELAEHIELADFFRMT
NODA_SINTE   ------------------------------MCSRVRWTLRWESELQLDDHVELASFFRKT
NODA_SINFN   ------------------------------MRPQMRWKLCWENELELSDHTELAEFFRKT
NODA_RHIEC   ------------------------------MSPQVRWKVCWENELELSDHTELADFFRKT
NODA_RHILO   ------------------------------MRPDVQWRLCWENELQLPDHLELSEFFRKT
NODA_AZOC5   MMVHNYCAPENVTAPPHVSRVTQYNKRGIRMISKVTWRVAWESDLTNGDHAELSDFFKSV
                         : * : **.:*   **:.*:  

NODA_RHILT   YGPTGAFNAKPFETGRSWAGARPERRAIAYDSKGIASHMGLLRRFIKVGDTDLLVAELGL
NODA_RHILV   YGPTGAFNAKPFETGRSWGGARPERRAIAYDSHGVASHMGLLRRFIKVGTTDLLVAELGL
NODA_RHIME   YGPTGAFHAKPFEGGRSWAGARPERRAIAYDSVGIASHMGVLRRFIKVGETDLLVAELGL
NODA_NEOGA   YGPTGKFNAKPFEDGRSWAGARPELRAIAYDSKGIAGHLGLLRRFIRVGETEVLVAELGL
NODA_RHIS3   YGRHGAFLAKPFEGGRTWAGARPEFRAIGYDAHGIAAHIGILRRFIKVGEVDLLVAEIGL
NODA_MESS7   YGRIGSFDAKPFEGGRSWAGARPEVRLIASDAQGIAAHVGILRRFIKVGEVDFLVAELGL
NODA_BRAEL   YGPTGAFNAQPFEGIRSWAGARPEMRVIGYDAHGVAAHIGLLRRFIKIGGVDLLVAELGL
NODA_BRASP   YGPTGAFNAQPFEGNRSWAGARPELRAIGYDARGVRAHIGLLRRFIKIDGVDLLVAELGL
NODA_BRADU   YGPTGAFNAQPFERSRSWAGARPELRVIGYDARGVAAHIGLLRRFIKVGEVDLPVAELGL
NODA_BRASN   YGPTGAFNAQPFENNRSWAGARPEVRVIGYDARGIAAHIGLLRRFIKVGEVDLLVGELGL
NODA_METNO   YNPSGTFNARPFEGGRSWAGARPEVRAIGYDSRGVAAHIAALRRFIKVGAVDLLVAELGL
NODA_MESPL   YGPTGAFNAKPFEGSRSWAGARPEFRAIAYDSSGIAAHMGLLRRFIKIDGADLLVAELGL
NODA_RHITR   YGPTGPFNAKPFEGSRSWAGARPELRLIAYDANGVAAHLGLLRRFIKIGAIDQLVGELGL
NODA_SINTE   YGPTGAFNAKPFEGSRSWAGARPELRAIAYDSNGVAAHMGLLRRFIKVGEVDLLVAELGL
NODA_SINFN   YGPTGTFNARPFEGGHSWAGARPELRVIGYDAHGVAAHMGLLRRFIRVGDADLLVAELGL
NODA_RHIEC   YGPTGAYNALPFEGARSWSGARPELRVIGYDAHGVAAHMGLLRRFVRVGEVDLLVCELGL
NODA_RHILO   YEPTGAFNGKQFEGGRSWAGARPELRVIGYDVHGVAAHLGLLRRYIKVGDVDLLVAELGL
NODA_AZOC5   YGATGAFNALPFAGGRSWAGARPELRGIAYDESGVAAHMGVLRRFIKVGGEQIAVAELGL
        *  * : . *  ::*.***** * *. * *: .*:. ***::::. : * *:**

NODA_RHILT   YGVRPDLEGLGIPHSIRALAPALQELAVPFAFGTVRHAMRNHVERF-CRDGISNIVTGVR
NODA_RHILV   YGVRPDLEGLGIAHSVRAMFPILRELSVPFAFGTVRHAMRNHMERY-CRDGTANIMTGLR
NODA_RHIME   YAVRPDLERMGIAHSVGALTPTLRELGVPFAFGTVRHAMRNHVERY-CQNGMASILTGVR
NODA_NEOGA   YGVRPDLEKLGIAHSIRAMAPVVDDLGVPFAFGTVRYAMRNHIERF-CRDGAANIVSGIR
NODA_RHIS3   YGVRPDLEGLGISFSLSVVYPLLQRMGVPFVFGTVRQAMRNHVERF-CRGGLASIVSGVE
NODA_MESS7   YGVRPDLEKLGISFSMRMVHPVLQQLAVPFAFGTVRHAMRSHVERF-CREGIAAIVPGVK
NODA_BRAEL   YAVRPDLEGLGISHSMRVMYPALQELGVPFGFGTVRPALEKHLTRLVGRRGLATLMPGIR
NODA_BRASP   YAVRPDLEGLGISHSMRVMYPALQQLGVPFGFGTVRPALERHLTRLVGRQGLATLMSGVR
NODA_BRADU   YAVRPDLEGHGIGHAMRVMYPALQELGVPFGFGAVRSALEKHLTRLVERQGLATLMRGIR
NODA_BRASN   YAVRPDLEGLGITHSMRVMYPVLHELGVPFGFGTVRPALEKHITRMLGRQGLARLLSGIR
NODA_METNO   YAVRPDLEGLRISHSMLVMYPALKELGVPFGFGTVRHALQKHLTRLLGKAGLATIVSGVR
NODA_MESPL   YGIRRDLEGLGISSSLRVVRPVLQELGVPFGFGTVRPALHKHVARL-GRGGLLVVKSGIR
NODA_RHITR   YGVRPDLEGLGIGHSVHAMLPVFGELAVPFAFGTVRPALQKHIERF-GRYGPVTILSGIR
NODA_SINTE   YGVRPDLEGLGISHSLRVMYPVLQQLRVPFGFGAVRHALQKHVERF-GRHVPANVLSGIR
NODA_SINFN   WGVRPDLEGLGLNHSIRVMYPVLQQLGVPFAFGAVRHALYKLVGRL-CRNGLGTIVAGVR
NODA_RHIEC   WGVRPDLEGYGIN-SMRIVYPVLQQLGVRFAFGGVRQALRNLVLRL-CRNGLATVLEGVR
NODA_RHILO   YGVRPDLEGLGIAHSISVMYPVLQQLGVPFAFGSVRPALRNHVSRF-CRKGLANILSGVR
NODA_AZOC5   YGVRRDLEGLGIGHSTLAMLPVLKALGVPFAFGCFRNELRIHFQRF-CRNGKGAIVDNVN
        :.:* ***  : :  : * . : * * ** .* :  . *  :   : .:.

NODA_RHILT   VRSTLPDALPDMPSTRTE-DVLVLVFPIGRPMSEWPSGSLIERNGCEL
NODA_RHILV   VRSTLPDAHSDLPATRTE-DVLVLVVPVDRPMTEWPAGSLIERNGSEL
NODA_RHIME   VRSSIAEVNADLPSTRTE-DPLVVIFPVGRPLNEWPPGTLIERNGSEL
NODA_NEOGA   VESTLADVYRDCPATRTE-DVLVVVVPVGRTMSDWPSGSLIQRRGPEL
NODA_RHIS3   VRSTLANIHPDLPPTRVE-DVIVFVAPIGRSMDEWPSGTLIDRNGPEL
NODA_MESS7   VRSSRANVHHDLPSTRLE-DVIVLVSPIGRSIDEWPPGDVIDRNGSEL
NODA_BRAEL   VRSTQADVYPNLSPIRIE-DVLVVVFPVGRSMGEWPAGTIIDRNGPEL
NODA_BRASP   VRSTQPDVYPNLSPIRIE-DVLVVVFPLERPIGEWPAGTIIDRNGPEL
NODA_BRADU   VRSTLPDVYPNLSPTRIE-DVIVVVFPVGRSISEWPAGTVIDRNGPEL
NODA_BRASN   VRSTHPDVYLNLPTTRSD-DALVLVLPIVRSIGEWPTGTVIDRNGPEL
NODA_METNO   VRSTLRDMRLDMPPTRVE-DLLILVFPIGRPMSDWPAGTIIDRNGPEL
NODA_MESPL   VRSTLRDALLDKPPTRID-DALVVVLPVGRPISDWPAGEMIDRNGAEL
NODA_RHITR   VSSTLPEARLDKPPTRID-DALVIVLPIGRSISDWPAGTVIDRNGPEL
NODA_SINTE   VRSTLPDARLDLPPTRIE-DVLVVVFPVELAMSDWPTATFIDRNGPEL
NODA_SINFN   VRSTLSDVYLNLPPTRTE-DVLVVVFPIGRPMSEWPSGTLIERNGPEL
NODA_RHIEC   VRSTLADVYLNLPPTRCE-NVILVVFPIGCSMSDWPSGTLIERNGPEL
NODA_RHILO   VRSTHPDVYLDLPPTRVDDNVLVLVLPIGRSMSEWPAGTLIDRNGPEL
NODA_AZOC5   IKSTQPDIYPDLPPTKIE-KKAAVILPLTETLDRWPEGVDIERNGPEL
        : *: :  : .. : : .  .: *: .: ** . *:*.* **