CLUSTAL format seed alignment for MF_01048

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

PSIE_BACAN   ----MKSFNIDHFIASVLQWILNIALIILSIVLSIFLINETITFIQYIFSA-KKYTS--Y
PSIE_BACHK   ----MKSFNIDHFIASVLQWILNIALIILSIVLSIFLINETITFIQYIFSA-KKYTS--Y
PSIE_BACC1   -----MKFNIDHYIASVLQWILNIALIILSIVLSIFLINETITFIQYIFST-KEYTS--Y
PSIE_HAEI8   MEESLELEKLPRIITDVLKIVLCTALIALAIVLIIALVKITYTLSMMVLNT-SSVVP--Y
PSIE_SALCH   --MMPLSRSRLEFIATILQNVLNLGLLTLGLILVVFLGKETVHLADALFAP-EQASK--Y
PSIE_SALTI   --MMPLSRSRLEFIATILQNVLNLGLLTLGLILVVFLGKETVHLADALFAP-EQASK--Y
PSIE_SALTY   --MMPLSRSRLEFIATILQNVLNLGLLTLGLILVVFLGKETVHLADALFAP-EQASK--Y
PSIE_SALPA   --MMPLSRSRLEFIATILQNVLNLGLLTLGLILIVFLGKETVHLADALFVP-EQASK--Y
PSIE_ECOL6   --MTSLSRPRVEFISTILQTVLNLGLLCLGLILVVFLGKETVHLADVLFAP-EQTSK--Y
PSIE_ECOLI   --MTSLSRPRVEFISTILQTVLNLGLLCLGLILVVFLGKETVHLADVLFAP-EQTSK--Y
PSIE_SHIFL   --MTSLSRPRVEFISTILQTVLNLGLLCLGLILVVFLGKETVHLADVLFAP-EQTSK--Y
PSIE_ECO57   --MTSLSRPRVEFISTILQTVLNLGLLCLGLILVVFLGKETVHLADVLFAP-EQASK--Y
PSIE_YERPE   --MAKNSRS--QWIAKNLQRLLNVGLIMLAAILVVFLVKETIHLGKVLFLSNQETSS--Y
PSIE_YERPS   --MAKNSRS--QWIAKNLQRLLNVGLIMLAAILVVFLVKETIHLGKVLFLSNQETSS--Y
PSIE_PECAS   --MAGSARS--AMAAKALQTILNIGLLALATILVIFLVKETFHLAKVLLISSEKDSS--Y
PSIE_BACCR   MFVLKNFKIVFSYFPIVLQYILNVALICLGVVLSVFLMKEVIQFMQELKLD-GNESS--Y
PSIE_LISMF   ---MKRLEKISSIVPILLRITLNLALIMVGFTLVAFLIREAFTIFNNIF--FLDTDVSYY
PSIE_LISMO   ---MKRLEKISSIVPILLRITLNLALIMVGFTLVAFLIREAFTIFNNIF--FLDTDVSYY
PSIE_LISIN   ---MKRLEKISSIVPILLRITLNLALIMVGFTLVAFLIREAFTIFNNIF--FLDTDVSYY
PSIE_BACSU   ----MRFSNKFKKVPYLLQALLNVCLFFLALALSALLISETWYIVLFVYKSLFNKVDSYY
               . *. *  *: :. *  *  . :  :   .   *

PSIE_BACAN   KLVESIIVYFLYFEFIALIIKYFKSNYHFPLRYFIYIGITALIRLIIVSHEEPMETLLYA
PSIE_BACHK   KLVESIIVYFLYFEFIALIIKYFKSNYHFPLRYFIYIGITALIRLIIVSHEEPMETLLYA
PSIE_BACC1   KLVESIIVYFLYFEFIALIIKYFKSNYHFPLRYFIYIGITALIRLIIVSHEEPMETLLYA
PSIE_HAEI8   DVAEQAVMFFLYFGFIGLIVQYFKSGYHFPLRYFIYAGITAMLRLIIVNHESSVDTILFA
PSIE_SALCH   ELVEGLVIYFLYFEFIALIVKYFKSGLHFPLRYFVYIGITAIVRLIIVDHKTPMDVLLYS
PSIE_SALTI   ELVEGLVIYFLYFEFIALIVKYFKSGLHFPLRYFVYIGITAIVRLIIVDHKTPMDVLLYS
PSIE_SALTY   ELVEGLVIYFLYFEFIALIVKYFKSGLHFPLRYFVYIGITAIVRLIIVDHKTPMDVLLYS
PSIE_SALPA   ELVEGLVIYFLYFEFIALIVKYFKSGLHFPLRYFVYIGITAIVRLIIVDHKTPMDVLLYS
PSIE_ECOL6   ELVEGLVVYFLYFEFIALIVKYFQSGFHFPLRYFVYIGITAIVRLIIVDHKSPLDVLIYS
PSIE_ECOLI   ELVEGLVVYFLYFEFIALIVKYFQSGFHFPLRYFVYIGITAIVRLIIVDHKSPLDVLIYS
PSIE_SHIFL   ELVEGLVVYFLYFEFIALIVKYFQSGFHFPLRYFVYIGITAIVRLIIVDHKSPLDVLIYS
PSIE_ECO57   ELVEGLVVYFLYFEFIALIVKYFQSGFHFPLRYFVYIGITAIVRLIIVDHKSPLDVLIYS
PSIE_YERPE   MLIEGIVIYFLYFEFIALIVKYFESGYHFPLRYFIYIGITAIIRLIIVDHENPIDTLIYS
PSIE_YERPS   MLIEGIVIYFLYFEFIALIVKYFESGYHFPLRYFIYIGITAIIRLIIVDHENPIDTLIYS
PSIE_PECAS   QLIEGIVIYFLYFEFIALIVKYFQSGYHFPLRYFIYIGITAIIRLIIVDHKSPSDTLVYS
PSIE_BACCR   HLIDSIVVFFLYFEFIVMIIKYFQMNFHFPLRYFIYIGITAIVRLIIIDHDSPLDLLLYA
PSIE_LISMF   YMTQDILTFFLYFEFIALIVKYFESHFHFPLRYFIYIGITAIIRFIIVDHSSATSTLILS
PSIE_LISMO   YMTQDILTFFLYFEFIALIVKYFESHFHFPLRYFIYIGITAIIRFIIVDHSSATSTLILS
PSIE_LISIN   YMTQDILTFFLYFEFIALIVKYFESHFHFPLRYFIYIGITAIIRFIIVDHSSATSTLILS
PSIE_BACSU   EMLGELLIFFMYFEFIALIIKYFKSDFHFPLRYFIYIGITAVIRLIIIDHDQAISTFWWA
         :  : :*:** ** :*::**:  *******:* ****::*:**:.*. . . : :

PSIE_BACAN   GAILVLVIALYISNMRDLRKE--
PSIE_BACHK   GAILVLVIALYISNMRDLRKE--
PSIE_BACC1   GAILILVIALYISNMRDLRKE--
PSIE_HAEI8   GAILIMVIALCLVLYSNKLKNI-
PSIE_SALCH   AAILLLVITLWLCNSNRLRRE--
PSIE_SALTI   AAILLLVITLWLCNSNRLRRE--
PSIE_SALTY   AAILLLVITLWLCNSNRLRRE--
PSIE_SALPA   AAILLLVITLWLCNSNRLRRE--
PSIE_ECOL6   AAILLLVITLWLCNSKRLKRE--
PSIE_ECOLI   AAILLLVITLWLCNSKRLKRE--
PSIE_SHIFL   AAILLLVITLWLCNSKRLKRE--
PSIE_ECO57   AAILLLVVTLWLCNSKRLKRE--
PSIE_YERPE   GSILVLVVTLYLANTERLKRE--
PSIE_YERPS   GSILVLVVTLYLANTERLKRE--
PSIE_PECAS   AAILLLVVTLYLANSNRLKRE--
PSIE_BACCR   CAIFVLISALFIANSKMMRWDLE
PSIE_LISMF   GAILLLVAALFLANTKMLKREG-
PSIE_LISMO   GAILLLVAALFLANTKMLKREG-
PSIE_LISIN   GAILLLVAALFLANTKLLKREG-
PSIE_BACSU   MAILAMICGFFIANRRNSVVEH-
         :*: :: : :    :