CLUSTAL format seed alignment for MF_01293

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

KBAY_ECOLI   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECO24   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECOLC   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECOUT   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECOK1   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECOL5   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECODH   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECOHS   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECO57   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECOL6   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECOLX   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ECOSM   MSIISTKYLLQDAQANGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_ENT38   MSIISTKYLLQDAQAKGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMRSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_CITK8   MSIISTKYLLQDAQTKGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCSEMQSPVILAGTPGTFKHIALE
KBAY_SALAR   MSIISTKYLLQDAQEKGYAVPAFNIHNAETIQAILEVCREMKSPVILAGTPGTFKHIALE
        ************** :********************** **:******************

KBAY_ECOLI   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECO24   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECOLC   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECOUT   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECOK1   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECOL5   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECODH   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECOHS   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECO57   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECOL6   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECOLX   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFAENVKLVKSV
KBAY_ECOSM   EIYALCSAYSTTYNMPLALHLDHHESLDDIRRKVHAGVRSAMIDGSHFPFDENVKLVKSV
KBAY_ENT38   EIYALCSAYSISYDMPLALHLDHHESLDDIRRKVNAGVRSAMIDGSHFPFEQNVTLVKSV
KBAY_CITK8   EIYALCSAYSNSYDIPLALHLDHHESLEDIRRKVNAGVRSAMIDGSHFPFEENVKLVKSV
KBAY_SALAR   EIYALCSAYSTSFDIPLALHLDHHESLDDIRHKVNAGVRSAMIDGSHFPFEENVKLVKSV
        ********** ::::************:***:**:*************** :**.*****

KBAY_ECOLI   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECO24   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECOLC   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECOUT   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECOK1   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECOL5   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECODH   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECOHS   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECO57   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECOL6   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECOLX   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ECOSM   VDFCHSQDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_ENT38   VDFCHLNDCSVEAELGRLGGMEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_CITK8   VDFCHARDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAESAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
KBAY_SALAR   VDFCHSRDCSVEAELGRLGGVEDDMSVDAENAFLTDPQEAKRFVELTGVDSLAVAIGTAH
        ***** .*************:*********.*****************************

KBAY_ECOLI   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECO24   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECOLC   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECOUT   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECOK1   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECOL5   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECODH   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECOHS   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECO57   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECOL6   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECOLX   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ECOSM   GLYSKTPKIDFQRLAEIREVVDVPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVTKVNVATELKIAFA
KBAY_ENT38   GLYTKRPKIDFQRLAEIRDVVDIPLVLHGASDVPDEFVRRTIELGVCKVNVATELKIAFS
KBAY_CITK8   GLYTKCPKIDFQRLAEIREVVDIPLVLHGASDVPDEYVRRTIELGVCKVNVATELKIAFA
KBAY_SALAR   GLYTKKPKIDFQRLAEIREVVDIPLVLHGASDVPDEYVRRTIELGVCKVNVATELKIAFA
        ***:* ************:***:*************:********* ************:

KBAY_ECOLI   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECO24   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECOLC   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECOUT   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECOK1   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECOL5   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECODH   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECOHS   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECO57   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECOL6   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECOLX   GAVKAWFAENPQGNDPRNYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ECOSM   GAVKAWFAENPQGNDPRYYMRVGMDAMKEVVRNKINVCGSANRISA------
KBAY_ENT38   AAVKEWFNENPQGNDPRFYMRVGMDAMKEVVKNKINVCGSANKLVLDSAVVL
KBAY_CITK8   DAVKKWFAENPDGNDPRYYMRVGMDAMKDVVRSKITVCGSYKKLLQPSHC--
KBAY_SALAR   AAVKKWFIENPDGNDPRYYMRVGMNAMKEVVRSKITVCNSYGKLLPALQY--
         *** ** ***:***** ******:***:**:.**.**.* ::