CLUSTAL format seed alignment for MF_01294

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

GATY_SHIF8   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_SHIFL   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_ECO24   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_ECOLX   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_ECO57   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_SHIB3   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_SHIBS   MHVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_SHISS   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTYAGTE
GATY_ECOLI   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_ECOLC   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_ECODH   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_ECOHS   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_SHIDS   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAANLHAPVIIAGTPGTFTHAGIE
GATY_ECOK1   MYVVSTKQMLNNARRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAASMHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_ECOUT   MYVVSTKQMLNNARRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAASMHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_ECOL5   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAASMHAPVIIAGTPGTFTHVGTE
GATY_ECOL6   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAASMHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_ECOSM   MYVVSTKQMLNNAQRGGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAASMHAPVIIAGTPGTFTHAGTE
GATY_KLEOX   MFIISSKNMLLKAQRLGYAVPAFNIHNLETMQVVVETAAELRSPLILAGTPGTYSYAGTG
GATY_KLEP7   MYIISSKNMLLKAQRQSYAVPAFNIHNLETMQVVVETAAELRSPLILAGTPGTYSYAGTG
GATY_SALPK   MFIISSKNMLQKAQHAGYAVPAFNIHNLETLQVVVETAAEMRSPLIVAGTPGTFSYAGMG
GATY_SALPA   MFIISSKNMLQKAQHAGYAVPAFNIHNLETLQVVVETAAEMRSPLIVAGTPGTFSYAGMG
GATY_SALTI   MFIISSKNMLQKAQHAGYAVPAFNIHNLETLQVVVETAAEMRSPLIVAGTPGTFSYAGMG
GATY_SALTY   MFIISSKNMLQKAQHAGYAVPAFNIHNLETLQVVVETAAEMRSPLIVAGTPGTFSYAGMG
GATY_SALPB   MFIISSKNMLQKAQHAGYAVPAFNIHNLETLQVVVETAAEMRSPLIVAGTPGTFSYAGMG
GATY_SALCH   MFIISGRTMLKKAQQEGYAVPAFNIHNLETLQVVVETAAELRSPLIVAGTPGTFSYAGVG
GATY_SALHS   MFIISGRTMLKKAQQEGYAVPAFNIHNLETLQVVVETAAELRSPLIVAGTPGTFSYAGVG
GATY_SALNS   MFIISGRTMLKKAQQEGYAVPAFNIHNLETLQVVVETAAELRSPLIVAGTPGTFSYAGVG
GATY_SALSV   MFIISGRTMLKKAQQEGYAVPAFNIHNLETLQVVVETAAELRSPLIVAGTPGTFSYAGVG
        *.::* : ** :*:: .*************:********.:::*:*:******:::.* 

GATY_SHIF8   NLLALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_SHIFL   NLLALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECO24   NLLALVSAMAKQYHHPLTIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECOLX   NLLALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQNLRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECO57   NLLALVSAMAKHYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_SHIB3   NLLALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_SHIBS   NLLALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_SHISS   NLLALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECOLI   NLLALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECOLC   NLLALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECODH   NLLALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECOHS   NLLALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_SHIDS   NLLALVSAMAKQYHHLLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECOK1   NLMALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECOUT   NLMALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECOL5   NLMALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECOL6   NLMALVSAMAKQYHHPLVIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_ECOSM   NLMALVSAMAKQYHHPLAIHLDHHTKFDDIAQKVRSGVRSVMIDASHLPFAQNISRVKEV
GATY_KLEOX   NVVAIARDLAKIWDLPLAVHLDHHEDLADITRKVQAGIRSVMIDGSHSPFEENVALVKSV
GATY_KLEP7   NVVAIARDLAKKWDLPLALHLDHHEDLADITRKVQAGIRSVMIDGSHSPFEENVALVKSV
GATY_SALPK   NIVAIAGDLAREYNLPLAIHLDHHESLADIESKVMAGIRSVMIDGSHFPFEENVALVKSV
GATY_SALPA   NIVAIAGDLAREYNLPLAIHLDHHESLADIESKVMAGIRSVMIDGSHFPFEENVALVKSV
GATY_SALTI   NIVAIAGDLAREYNLPLAIHLDHHESLADIESKVMAGIRSVMIDGSHFPFEENVALVKSV
GATY_SALTY   NIVAIAGDLAREYNLPLAIHLDHHESLADIESKVMAGIRSVMIDGSHFPFEENVALVKSV
GATY_SALPB   NIVAIAGDLAREYNLPLAIHLDHHESLADIESKVMAGIRSVMIDGSHFPFEENVALVKSV
GATY_SALCH   NIVAIAAELAKSWNHPLAVHLDHHEKLADIKMKVAAGVRSVMIDGSHFPFADNIALVKSV
GATY_SALHS   NIVAIAAELAKSWNHPLAVHLDHHEKLADIKMKVAAGVRSVMIDGSHFPFADNIALVKSV
GATY_SALNS   NIVAIAAELAKSWNHPLAVHLDHHEKLADIKMKVAAGVRSVMIDGSHFPFADNIALVKSV
GATY_SALSV   NIVAIAAELAKSWNHPLAVHLDHHEKLADIKMKVAAGVRSVMIDGSHFPFADNIALVKSV
        *::*:. :*: :. *.:***** .: ** :: :*:******.** ** :*:: **.*

GATY_SHIF8   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEVDALYTNPAQAREFAEATGIDSLAVTIGTAH
GATY_SHIFL   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEVDALYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECO24   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADALYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECOLX   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADAFYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECO57   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADAFYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_SHIB3   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADAFYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_SHIBS   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADAFYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_SHISS   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADVFYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECOLI   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADALYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECOLC   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADALYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECODH   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADALYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECOHS   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADALYTNPAQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_SHIDS   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADALYTNPVQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECOK1   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADAFYTNPVQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECOUT   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADAFYTNPVQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECOL5   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADAFYTNPVQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECOL6   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADAFYTNPVQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_ECOSM   VDFCHRFDVSVEAELGQLGGQEDDVQVNEADALYTNPVQAREFAEATGIDSLAVAIGTAH
GATY_KLEOX   VELSHRYDASVEAELGRLGGVEDDLGVDAKDALYTNPEQGREFVARTGIDSLAVVIGTAH
GATY_KLEP7   VELSHRYDASVEAELGRLGGVEDDLVVDAKDALYTNPEQAREFVARTGIDSLAVAIGTAH
GATY_SALPK   VDFCHRYDTSVEAELGRLGGIEDDLVVDSKDALYTNPQQAREFVARTGIDSLAVAIGTAH
GATY_SALPA   VDFCHRYDTSVEAELGRLGGIEDDLVVDSKDALYTNPQQAREFVARTGIDSLAVAIGTAH
GATY_SALTI   VDFCHRYDTSVEAELGRLGGIEDDLVVDSKDALYTNPQQAREFVARTGIDSLAVAIGTAH
GATY_SALTY   VDFCHRYDTSVEAELGRLGGIEDDLVVDSKDALYTNPQQAREFVARTGIDSLAVAIGTAH
GATY_SALPB   VDFCHRYDTSVEAELGRLGGIEDDLVVDSKDALYTNPQQAREFVAHTGIDSLAVAIGTAH
GATY_SALCH   VDYCHRYDVSVEAELGRLGGQEDDLIVDGKDALYTHPEQAREFVEKTGIDSLAIAIGTAH
GATY_SALHS   VDYCHRYDVSVEAELGRLGGQEDDLIVDGKDALYTHPEQAREFVEKTGIDSLAIAIGTAH
GATY_SALNS   VDYCHRYDVSVEAELGRLGGQEDDLIVDGKDALYTHPEQAREFVEKTGIDSLAIAIGTAH
GATY_SALSV   VDYCHRYDVSVEAELGRLGGQEDDLIVDGKDALYTHPEQAREFVEKTGIDSLAIAIGTAH
        *: .**:*.*******:*** ***: *: *.:**:* *.***. *******:.*****

GATY_SHIF8   GMYASAPVLDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_SHIFL   GMYASAPVLDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFL
GATY_ECO24   GMYASAPVLDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKVGICKINVATELKNAFS
GATY_ECOLX   GMYASAPVLDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_ECO57   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_SHIB3   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_SHIBS   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_SHISS   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_ECOLI   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_ECOLC   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_ECODH   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_ECOHS   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_SHIDS   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNSFS
GATY_ECOK1   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_ECOUT   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_ECOL5   GMYARAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_ECOL6   GMYARAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_ECOSM   GMYASAPALDFSRLENIRQWVNLPLVLHGASGLSTKDIQQTIKLGICKINVATELKNAFS
GATY_KLEOX   GLYAAEPKLGFAALPPISERVDVPLVLHGASKLPDSDIRRAISLGVCKVNVATELKIAFS
GATY_KLEP7   GLYTAEPKLDFERLAAIRDCVDVPLVLHGASGLPDSDIRRAISLGVCKVNVATELKIAFS
GATY_SALPK   CMYAAEPKLDFERLAEIRALVDIPLVLHGASGLPESDIRQAISLGVCKVNVATELKIAFS
GATY_SALPA   CMYAAEPKLDFERLAEIRALVDIPLVLHGASGLPESDIRQAISLGVCKVNVATELKIAFS
GATY_SALTI   GMYAAEPKLDFERLAEIRALVDIPLVLHGASGLPESDIRQAISLGVCKVNVATELKIAFS
GATY_SALTY   GMYAAEPKLDFERLAEIRALVDIPLVLHGASGLPESDIRQAISLGVCKVNVATELKIAFS
GATY_SALPB   GMYAAEPKLDFERLAEIRALVDIPLVLHGASGLPESDIRQAISLGVCKVNVATELKIAFS
GATY_SALCH   GLYTAEPKLDFERLTEIRQRVDVPLVLHGASGLPTRDITRAISLGICKVNVATELKIAFS
GATY_SALHS   GLYTAEPKLDFERLTEIRQRVDVPLVLHGASGLPTRDITRAISLGICKVNVATELKIAFS
GATY_SALNS   GLYTAEPKLDFERLTEIRQRVDVPLVLHGASGLPTRDITRAISLGICKVNVATELKIAFS
GATY_SALSV   GLYTAEPKLDFERLTEIRQRVDVPLVLHGASGLPTRDITRAISLGICKVNVATELKIAFS
         :*: * *.* * *  *::******** *. ** ::*.:*:**:******* :* 

GATY_SHIF8   QSLKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_SHIFL   QSLKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECO24   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECOLX   QALKNYLTAHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECO57   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_SHIB3   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_SHIBS   QALKNYLTEHPEATEPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_SHISS   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECOLI   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECOLC   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECODH   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECOHS   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_SHIDS   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECOK1   QALKNYLTEYPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECOUT   QALKNYLTEYPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECOL5   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECOL6   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKSAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_ECOSM   QALKNYLTEHPEATDPRDYLQSAKFAMRDVVSKVIADCGCEGRA
GATY_KLEOX   DALKHYFEENPDANEPRHYMKPAKAAMKDVVRKVIHVCGCEGQL
GATY_KLEP7   DALKAYFLENPGANDPRHYMKPAKAAMKEVVRKVIHVCGCEGQL
GATY_SALPK   DALKEYFLQNPKANDPRHYMQPAKQAMKEVVRKVIHVCGCEGQL
GATY_SALPA   DALKEYFLQNPKANDPRHYMQPAKQAMKEVVRKVIHVCGCEGQL
GATY_SALTI   DALKEYFLQNPKANDPRHYMQPAKQAMKEVVRKVIHVCGCEGQL
GATY_SALTY   DALKEYFLQNPKANDPRHYMQPAKQAMKEVVRKVIHVCGCEGQL
GATY_SALPB   DALKEYFLQNPKANDPRHYMQPAKQAMKEVVRKVIHVCGCEGQL
GATY_SALCH   GALKNYLTQHAEASDPHHYMIPAKAAMKEVVRKVIADCGCEGKL
GATY_SALHS   GALKNYLTQHAEASDPRHYMIPAKAAMKEVVRKVIADCGCEGKL
GATY_SALNS   GALKNYLTQHAEASDPRHYMIPAKAAMKEVVRKVIADCGCDGKL
GATY_SALSV   DALKNYLTQHAEASDPRHYMIPAKAAMKEVVRKVIADCGCEGKL
         :** *:  . *.:*:.*: .** **::** *** ***:*: