CLUSTAL format seed alignment for MF_01648

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

HCAE_ECO57   MTTPSDLNIYQLIDTQNGRVTPRIYTDPDIYQLELERIFGRCWLFLAHESQIPKPGDFFN
HCAE_SHISS   MTTPSDLNIYQLIDTQNGRVTPRIYTDPDIYQLELERIFGRCWLFLAHESQIPKPGDFFN
HCAE_ECOHS   MTTPSDLNIYQLIDTQNGRVTPRIYTDPDIYQLELERIFGRCWLFLAHESQIPKPGDFFN
HCAE_ECOLI   MTTPSDLNIYQLIDTQNGRVTPRIYTDPDIYQLELERIFGRCWLFLAHESQIPKPGDFFN
HCAE_SHIF8   MTTPSDLNIYQLIDTQNGRVTPRIYTDPDIYQLELERIFGRCWLFLAHESQIPKPGDFFN
HCAE_SHIFL   MTTPSDLNIYQLIDTQNGRVTPRIYTDPDIYQLELERIFGRCWLFLAHESQIPKPGDFFN
HCAE_SHIBS   MTTPSDLNIYQLIDTQNGRVTPRIYTDPDIYQLELERIFGRCWLFLAHESQIPKPGDFFN
HCAE_PHOLL   MTLSKDSDIYRLIDARAGRVTPQIYIDPELYQLELERIFGRCWLFLAHQSQIPNPGDFFN
        ** ..* :**:***:: *****:** **::******************:****:******

HCAE_ECO57   TYMGEDAVVVVRQKDGSIKAFLNQCRHRAMRVSYADCGNTRAFTCPYHGWSYGINGELID
HCAE_SHISS   TYMGEDAVVVVRQKDGSIKAFLNQCRHRAMRVSYADCGNTRAFTCPYHGWSYGINGELID
HCAE_ECOHS   TYMGEDAVVVVRQKDGSIKAFLNQCRHRAMRVSYADCGNTRAFTCPYHGWSYGINGELID
HCAE_ECOLI   TYMGEDAVVVVRQKDGSIKAFLNQCRHRAMRVSYADCGNTRAFTCPYHGWSYGINGELID
HCAE_SHIF8   TYMGEDAVVVVRQKDGSIKAFLNQCRHRAMRVSYADCGNTRAFTCPYHGWSYGINGELID
HCAE_SHIFL   TYMGEDAVVVVRQKDGSIKAFLNQCRHRAMRVSYADCGNSRAFTCPYHGWSYGINGELID
HCAE_SHIBS   TYMGEDAVVVVRQKDGSIKAFLNQCRHRAMRVSYADCGNTRAFTCPYHGWSYGINGELID
HCAE_PHOLL   TYMGEDSVVVVRQKNGSVKAFLNQCRHRSMRVCYADSGNTRAFTCPYHGWSYGVDGRLID
        ******:*******:**:**********:***.***.**:*************::*.***

HCAE_ECO57   VPLEPRAYPQGLCKSHWGLNEVPCVESYKGLIFGNWDTSAPGLRDYLGDIAWYLDGMLDR
HCAE_SHISS   VPLEPRAYPQGLCKSHWGLNEVPCVESYKGLIFGNWDTSAPGLRDYLGDIAWYLDGMLDR
HCAE_ECOHS   VPLEPRAYPQGLCKSHWGLNEVPCVESYKGLIFGNWDTSAPGLRDYLGDIAWYLDGMLDR
HCAE_ECOLI   VPLEPRAYPQGLCKSHWGLNEVPCVESYKGLIFGNWDTSAPGLRDYLGDIAWYLDGMLDR
HCAE_SHIF8   VPLEPRAYPQGLCKSHWGLNEVPCVESYKGLIFGNWDTSAPGLHDYLGDIAWYLDGMLDR
HCAE_SHIFL   VPLEPRAYPQGLCKSHWGLNEVPCVESYKGLIFGNWDTSAPGLHDYLGDIAWYLDGMLDR
HCAE_SHIBS   VPLEPRAYPQGLCKSHWGLNEVPCVESYKGLIFGNWDTSAPGLRDYLGDIAWYLDGMLDR
HCAE_PHOLL   VPLEACAYPHGLCKEQWGLQEVPCVENYKGLIFGNWDTTAPSLIDYLGDMAWYLDGVLDR
        ****. ***:****.:***:******.***********:**.* *****:******:***

HCAE_ECO57   REGGTEIVGGVQKWVINCNWKFPAEQFASDQYHALFSHASAVQVLGAKDDGSDKRLGDGQ
HCAE_SHISS   REGGTEIVGGVQKWVINCNWKFPAEQFASDQYHALFSHASAVQVLGAKDDGSDKRLGDGQ
HCAE_ECOHS   REGGTEIVGGVQKWVINCNWKFPAEQFASDQYHALFSHASAVQVLGAKDDGSDKRLGDGQ
HCAE_ECOLI   REGGTEIVGGVQKWVINCNWKFPAEQFASDQYHALFSHASAVQVLGAKDDGSDKRLGDGQ
HCAE_SHIF8   REGGTEIVGGVQKWVINCNWKFPAEQFASDQYHALFSHASAVQVLGAKDDGSDKRLGDGQ
HCAE_SHIFL   REGGTEIVGGVQKWVINCNWKFPAEQFASDQYHALFSHASAVQVLGAKDDGSDKRLGDGQ
HCAE_SHIBS   REGGTEIVGGVQKWVINCNWKSPAEQFASDQYHALFSHASAVQVLGAKDDGSDKRLGDGQ
HCAE_PHOLL   REGGTEVIGGVQKWLINCNWKLPAEQFAGDQYHALFSHASAVQVLSVKDGDDKKALGADQ
        ******::******:****** ******.****************..**....* ** .*

HCAE_ECO57   TARPVWETAKDALQFGQDGHGSGFFFTEKPDANVWVDGAVSSYYRETYAEAEQRLGEVRA
HCAE_SHISS   TARPVWETAKDALQFGQDGHGSGFFFTEKPDANVWVDGAVSSYYRETYAEAEQRLGEVRA
HCAE_ECOHS   TARPVWETAKDALQFGQDGHGSGFFFTEKPDANVWVDGAVSSYYRETYAEAEQRLGEVRA
HCAE_ECOLI   TARPVWETAKDALQFGQDGHGSGFFFTEKPDANVWVDGAVSSYYRETYAEAEQRLGEVRA
HCAE_SHIF8   TARPVWETAKDALQFGQDGHGSGFFFTEKPDANVWVDGAVSSYYRETYAEAEQRLGEVRA
HCAE_SHIFL   TARPVWETAKDALQFGQDGHGSGFFFTEKPDANVWVDGAVSSYYRETYAEAEQRLGEVRA
HCAE_SHIBS   TARPVWETAKDALQFGQDGHGSGFFFTEKPDANVWVDGAVSSYYRETYAEAEQRLGEVRA
HCAE_PHOLL   TSRPVWETAKDAVQFAQNGHGCGFFLTEKPDANVWVDGAVARYYRETYAEAEQRLGKVRA
        *:**********:**.*:***.***:**************: **************:***

HCAE_ECO57   LRLAGHNNIFPTLSWLNGTATLRVWHPRGPDQVEVWAFCITDKAASDEVKAAFENSATRA
HCAE_SHISS   LRLAGHNNIFPTLSWLNGTATLRVWHPRGPDQVEVWAFCITDKAASDEVKAAFENSATRA
HCAE_ECOHS   LRLAGHNNIFPTLSWLNGTATLRVWHPRSPDQVEVWAFCITDKAASDEVKAAFENSATRA
HCAE_ECOLI   LRLAGHNNIFPTLSWLNGTATLRVWHPRGPDQVEVWAFCITDKAASDEVKAAFENSATRA
HCAE_SHIF8   LRLAGHNNIFPTLSWLNGTATLRVWHPRGPDQVEVWTFCITDKAASDEVKAAFENSATRA
HCAE_SHIFL   LRLAGHNNIFPTLSWLNGTATLRVWHPRGPDQVEVWAFCITDKAASDEVKAAFENSATRA
HCAE_SHIBS   LRLAGHNNIFPTLSWLNGTATLRVWHPRGPDQVEVWAFCITDKAASDEVKAAFENSATRA
HCAE_PHOLL   LRLAGHNNIFPTLSWLNGTATMRVWHPRGPDQVEVWAFCIADKAASPEVKAAFENSATRA
        *********************:******.*******:***:***** *************

HCAE_ECO57   FGPAGFLEQDDSENWCEIQKLLKGHRARNSKLCLEMGLGQEKRRDDGIPGITNYIFSETA
HCAE_SHISS   FGPAGFLEQDDSENWCEIQKLLKGHRARNSKLCLEMGLGQEKRRDDGIPGITNYIFSETA
HCAE_ECOHS   FGPAGFLEQDDSENWCEIQKLLKGHRARNSKLCLEMGLGQEKRRDDGIPGITNYIFSETA
HCAE_ECOLI   FGPAGFLEQDDSENWCEIQKLLKGHRARNSKLCLEMGLGQEKRRDDGIPGITNYIFSETA
HCAE_SHIF8   FGPAGFLEQDDSENWCEIQKLLKGHRARNSKLCLEMGLGQEKRRDDGIPGITNYIFSETA
HCAE_SHIFL   FGPAGFLEQDDSENWCEIQKLLKGHRARNSKLCLEMGLGQEKRRDDGIPGITNYIFSETA
HCAE_SHIBS   FGPAGFLEQDDSENWCEIQKLLKGHRARNSKLCLEMGLGQEKRRDDGIPGITNYIFSETA
HCAE_PHOLL   FGPAGFLEQDDSENWVEIQKVLRGYKARNSTLCMEMRLGQERVRDDGIPGVTNYVFSETV
        *************** ****:*:*::****.**:** ****: *******:***:****.

HCAE_ECO57   ARGMYQRWADLLSSESWQEVLDKTAAYQQEVMK
HCAE_SHISS   ARGMYQRWADLLSSESWQEVLDKTAAYQQEVMK
HCAE_ECOHS   ARGMYQRWADLLSSESWQEVLDKTAAYQQEVMK
HCAE_ECOLI   ARGMYQRWADLLSSESWQEVLDKTAAYQQEVMK
HCAE_SHIF8   ARGMYQRWADLLSSESWQEVLDKTAAYQQEVMK
HCAE_SHIFL   ARGMYQRWADLLSSESWQEVLDKTAAYQQEVMK
HCAE_SHIBS   ARGMYQRWADLLSSESWQEVLDKTAAYQQEVMK
HCAE_PHOLL   ARGMYQRWADLLTSETWDEIEEKSRVYQQELVK
        ************:**:*:*: :*: .****::*