CLUSTAL format seed alignment for MF_01819

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

SLYA_ECOLI   MESPLGSDLARLVRIWRALIDHRLKPLELTQTHWVTLHNIHQLPPDQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_ECOL6   MESPLGSDLARLVRIWRALIDHRLKPLELTQTHWVTLHNIHQLPPDQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_SALTI   MESPLGSDLARLVRIWRALIDHRLKPLELTQTHWVTLHNIHQLPPDQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_SALTY   MESPLGSDLARLVRIWRALIDHRLKPLELTQTHWVTLHNIHQLPPDQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_EDWTA   MESTLGSDLSRLVRVWRALIDQRLKPLELTQTHWVTLYNIHRLPPDQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_PHOLL   MESTLGSDLARLVRIWRALIDYRLKPLELTQTHWVTLYNISRLPQEQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_YEREN   MESTLGSDLARLVRVWRALIDHRLKPLELTQTHWVTLHNINRLPPEQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_YERPE   MESTLGSDLARLVRVWRALIDHRLKPLELTQTHWVTLYNINRLPPEQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_PECCC   MELPLGSDLARLVRVWRALVDHRLKPLELTQTHWVTLHNIYHLPPGQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_SERS3   MELPLGSDLARLVRVWRALIDHRLKPLELTQTHWVTLHNIHELPPGQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_BLOFL   MESSLGSDLARLVRIWRALIDYRLKPLKLTQTHWITLHNIYQLPPDQSQIQLAKAIGIEQ
SLYA_WIGBR   MESPLGSDLSRLVRIWRALIDHRLKPLELTQTHWITLHNICQLPPEQSQIQLAKAIGIEQ
        ** .*****:****:****:* *****:******:**:** .** **************

SLYA_ECOLI   PSLVRTLDQLEEKGLISRQTCASDRRAKRIKLTEKAEPLISEMEAVINKTRAEILHGISA
SLYA_ECOL6   PSLVRTLDQLEEKGLISRQTCASDRRAKRIKLTEKAEPLISEMEAVINKTRAEILHGISA
SLYA_SALTI   PSLVRTLDQLEDKGLISRQTCASDRRAKRIKLTEKAEPLIAEMEEVIHKTRGEILAGISS
SLYA_SALTY   PSLVRTLDQLEDKGLISRQTCASDRRAKRIKLTEKADALIAEMEEVIHKTRGEILAGISS
SLYA_EDWTA   PSLVRTLDQLEDKGLITRHICANDRRAKRIKLTDDAEPVIKEVTGVISLTRSEILDGIST
SLYA_PHOLL   PSLVRTLDQLEEKKLITRHTCANDRRAKRIKLTEDSASVIRELDGVIESTRNEILGGISR
SLYA_YEREN   PSLVRTLDQLEEKGLITRHTCANDRRAKRIKLTEQSSPIIEQVDGVICSTRKEILGGISP
SLYA_YERPE   PSLVRTLDQLEEKGLITRHTCANDRRAKRIKLTEQSSPIIEQVDGVICSTRKEILGGISS
SLYA_PECCC   PSLVRTLDQLEEKGLITRHVCAHDRRAKRIMLTESAEPIIQAVNGVISHTRSEVLFGITP
SLYA_SERS3   PSLVRTLDQLEDKGLITRHICVHDRRAKRIMLTDMADPIIQAVNDVIDQTRSEILNGITP
SLYA_BLOFL   PSLVRTLDQLESKGLIVRNICSNDRRAKRITLTELAKPVINQVNQVINVTRNEVFYGLRV
SLYA_WIGBR   PSLVRTLDQLEEKGLITRHTCSNDRRAKRIKLTKSAEPIIQKVNNVIHTTREEILNGINQ
        ***********.* ** *: * ******* **. : .:* : ** ** *:: *: 

SLYA_ECOLI   EELEQLITLIAKLEHNIIELQAKG-
SLYA_ECOL6   EELEQLIKLIAKLEHNIIELQAKG-
SLYA_SALTI   EEIELLIKLVAKLEHNIMELHSHD-
SLYA_SALTY   EEIELLIKLIAKLEHNIMELHSHD-
SLYA_EDWTA   DEIALLTNLVERLEQNIIHLQNK--
SLYA_PHOLL   EELAFLSTLVQKLEQNIIQLQSR--
SLYA_YEREN   DEIELLSGLIDKLERNIIQLQSK--
SLYA_YERPE   DEIAVLSGLIDKLEKNIIQLQTK--
SLYA_PECCC   EQVDELALLVSRLEKNILALHENQA
SLYA_SERS3   EEVSELATIISRLESNILSLYEMQS
SLYA_BLOFL   EEIQQLNNIIAKLERNIINLYNKT-
SLYA_WIGBR   EEIQWLSQMISKLEKNILELYNKS-
        ::: * :: :** **: *