CLUSTAL format seed alignment for MF_01951

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

ULAE_ECOLI   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLQLAKTLGFDFVEMSVDETDDRLSRLNWSREQRLAL
ULAE_ECOL6   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLQLAKTLGFDFVEMSVDETDDRLSRLDWSREQRLAL
ULAE_ECO57   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLQLAKTLGFDFVEMSVDETDERLSRLDWSREQRLAL
ULAE_SHIDS   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLQLAKTLGFDFVEMSVDETDERLSRLDWSREQRLAL
ULAE_SHIBS   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLRLAKTLGFDFVEMSVDETDERLSRLDWSREQRLAL
ULAE_SHIFL   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLRLAKTLGFDFVEMSVDETNERLSRLDWSREQRLAL
ULAE_SHISS   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLRLAKTLGFDFVEMSVDETDERLSRLDWSREQRLAL
ULAE_SALCH   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLRLAKTLGFDFVEMSVDETDARLARLDWSREQRLAL
ULAE_SALTY   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLRLAKTLGFDFVEMSVDETDARLARLDWSREQRLAL
ULAE_SALPA   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLRLAKTLGFDFVEMSVDETDARLARLDWSREQRLAL
ULAE_SALTI   MLSKQIPLGIYEKALPAGECWLERLRLAKTLGFDFVEMSVDETDARLARLDWSREQRLAL
        *************************:*****************: **:**:*********

ULAE_ECOLI   VNAIVETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAVRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRVIQLAGYD
ULAE_ECOL6   VNAIVETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAVRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRVIQLAGYD
ULAE_ECO57   VNAIVETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAVRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRVIQLAGYD
ULAE_SHIDS   VNAIVETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAVRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRGIQLAGYD
ULAE_SHIBS   VNAIVETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAVRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRVIQLAGYD
ULAE_SHIFL   VNAIVETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAVRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRVIQLAGYD
ULAE_SHISS   VNAIVETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAVRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRVIQLAGYD
ULAE_SALCH   VSAVAETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAVRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRVIQLAGYD
ULAE_SALTY   VSAVAETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAIRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRVIQLAGYD
ULAE_SALPA   VSAVAETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAVRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRVIQLAGYD
ULAE_SALTI   VSAVAETGVRVPSMCLSAHRRFPLGSEDDAVRAQGLEIMRKAIQFAQDVGIRVIQLAGYD
        *.*:.*************************:********************* *******

ULAE_ECOLI   VYYQEANNETRRRFRDGLKESVEMASRAQVTLAMEIMDYPLMSSISKALGYAHYLNNPWF
ULAE_ECOL6   VYYQEANNETRRRFRDGLKESVEMASRAQVTLAMEIMDYPLMNSISKALGYAHYLNNPWF
ULAE_ECO57   VYYQEANNETRRRFRDGLKESVEMASRAQVTLAMEIMDYPLMNSISKALGYAHYLNNPWF
ULAE_SHIDS   VYYQEANNETRRRFRDGLKESVEMASRAQVTLAMEIMDYPLMNSISKALGYAHYLNNPWF
ULAE_SHIBS   VYYQEANNETRRRFRDGLKESVEMASRAQVTLAMEIMDYPLMNSISKALGYAHYLNNPWF
ULAE_SHIFL   VYYQEANNETRRRFRDGLKESVEMASRAQVTLAMEIMDYPLMNSISKALGYAHYLNNPWF
ULAE_SHISS   VYYQEANNETRRRFRDGLKESVEMASRAQVTLAMEIMDYPLMNSISKALGYAHYLNNPWF
ULAE_SALCH   VYYQQANDETRCRFRDGLKESVDMASRAQVTLAMEIMDYPLMNSISKALGYAHYLNNPWF
ULAE_SALTY   VYYQQANDETRCRFRDGLKESVDMASRAQVTLAMEIMDYPLMNSISKALGYAHYLNNPWF
ULAE_SALPA   VYYQQANDETRCRFRDGLKESVDMASRAQVTLAMEIMDYPLMNSISKALGYAHYLNNPWF
ULAE_SALTI   VYYQQANDETRCRFRDGLKESVDMASRAQVTLAMEIMDYPLMNSISKALGYAHYLNNPCF
        ****:**:*** **********:*******************.*************** *

ULAE_ECOLI   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGIGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFERCFETLK
ULAE_ECOL6   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGIGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFERCFETLK
ULAE_ECO57   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGIGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFERCFETLK
ULAE_SHIDS   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGMGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFERCFETLK
ULAE_SHIBS   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGIGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFERCFETLK
ULAE_SHIFL   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGIGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFERCFETLK
ULAE_SHISS   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGIGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFERCFETLK
ULAE_SALCH   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGIGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFESCFATLK
ULAE_SALTY   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGIGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFERCFETLK
ULAE_SALPA   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGIGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFERCFETLK
ULAE_SALTI   QLYPDIGNLSAWDNDVQMELQAGIGHIVAVHVKDTKPGVFKNVPFGEGVVDFERCFETLK
        ***********************:***************************** ** ***

ULAE_ECOLI   QSGYCGPYLIEMWSETAEDPAAEVAKARDWVKARMAKAGMVEAA
ULAE_ECOL6   QSGYCGPYLIEMWSETAEDPAAEVAKARDWVKARMAKAGMVEAA
ULAE_ECO57   QSGYCGPYLIEMWSETAEDPAAEVAKARDWVKARMAKAGMVEAA
ULAE_SHIDS   QSGYCGPYLIEMWSETAEDPAAEVAKARDWVKARMAKAGMVEAA
ULAE_SHIBS   QSGYCGPYLIEMWSETAEDPAAEVVKARDWVKARMAKAGMVEAA
ULAE_SHIFL   QSGYCGPYLIEMWSETAEDPAAEVVKACDWVKARMAKAGMVEAA
ULAE_SHISS   QSGYCGPYLIEMWSETAEDPAAEVVKARDWVKARMAKAGTVEAA
ULAE_SALCH   QSGYCGPYLIEMWSETAENPAAEVAKARDWVKARMASAGLVEAA
ULAE_SALTY   QSGYCGPYLIEMWSETAENPAAEVAKARDWVKARMASAGLVEAA
ULAE_SALPA   QSGYCGPYLIEMWSETAENPAAEVAKARDWVKARMAKAGMVEAA
ULAE_SALTI   QSGYCGPYLIEMWSETAENPAAEVAKARDWVKARMAKAGMVEAA
        ******************:*****.** ********.** ****