CLUSTAL format seed alignment for MF_04065

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

RDRP_INBAC   MNINPYFLFIDVPIQAAISTTFPYTGVPPYSHGTGTGYTIDTVIRTHEYSNKGKQYISDV
RDRP_INBAD   MNINPYFLFIDVPIQAAISTTFPYTGVPPYSHGTGTGYTIDTVIRTHEYSNKGKQYISDV
RDRP_INBP9   MNINPYFLFIDVPIQAAISTTFPYTGVPPYSHGTGTGHTIDTVIRTHEYSNKGKQYVSDV
RDRP_INBLE   MNINPYFLFIDVPIQAAISTTFPYTGVPPYSHGTGTGYTIDTVIRTHEYSNKGKQYISDV
RDRP_I81A4   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTINTE
RDRP_I88A7   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTINTE
RDRP_I77AD   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTTNTE
RDRP_I67A2   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTTNTE
RDRP_I61A1   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTTNTE
RDRP_I06A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGRWTTNTE
RDRP_I000X   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGRWTTNTE
RDRP_I34A1   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGRWTTNTE
RDRP_I36A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTTNTE
RDRP_I35A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTTNTE
RDRP_I54A2   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I51A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I56A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I77AA   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I77AB   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I83A1   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I80AA   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I96A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I00A1   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I07A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I96A2   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTKNTE
RDRP_I40A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTTNTE
RDRP_I43A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTTNTE
RDRP_I47A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTTNTE
RDRP_I45A0   MDVNPILLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTTNTE
RDRP_I33A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGRWTTNTE
RDRP_I18A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGRWTTNTE
RDRP_I49A1   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I56A1   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTTNTE
RDRP_I57A2   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I57A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I57A1   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I60A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I57A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I57A5   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I68A5   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I67A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTTNTE
RDRP_I75A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I73A5   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I73A6   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I77A4   MDVNPTLLFLKEPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I75A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I83A8   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I80A4   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I93A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTTNTE
RDRP_I88A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I78A8   MDVNPTLLFLKIPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I78A7   MDVNPTLLFLKIPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I79A4   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I76A6   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I72A2   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I72A4   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I72A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I68A4   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I70A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I68A6   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I71A1   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I69A0   MDVNPTLLFLKVPVQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I59A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I66A1   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I80A8   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I77AF   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I82A4   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I78AC   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I83A4   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVSRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I85A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWATNTE
RDRP_I80A6   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWATNTE
RDRP_I80A2   MDVNPTLLFLKIPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWKTNTE
RDRP_I80AD   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I02A2   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I02A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I02A4   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I02A6   MDVNPTLLFLKVPVQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I03A0   MDVNPTLLFLKVPVQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I02A7   MDVNPTLLFLKVPVQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I03A1   MDVNPTLLFLKVPVQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I05A1   MDVNPTLLFLKVPVQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I01A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I78A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I97A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGRWTTNTE
RDRP_I97A1   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGRWTTNTE
RDRP_I96A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I01A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I00A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEQGKWTTNTE
RDRP_I79A7   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I56A2   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I68A3   MDVNPTLIFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I66A0   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I83A5   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTTNTE
RDRP_I83A6   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSERGKWTTNTE
RDRP_I73A4   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_I86A3   MDVNPTLLFLKVPAQNAISTTFPYTGDPPYSHGTGTGYTMDTVNRTHQYSEKGKWTTNTE
RDRP_INCAA   MEINPYLMFLNNDVTSLISTTYPYTGPPPMSHGSSTKYTLETIKRTYDYSRTSVEKTSKV
RDRP_INCJH   MEINPYLMFLNNDVTSLISTTYPYTGPPPMSHGSSTKYTLETIKRTYDYSRTSVEKTSKV
RDRP_INCJJ   MEINPYLMFLNNDVTSLISTTYPYTGPPPMSHGSSTKYTLETIKRTYDYSRTSVEKTSKV
        *::** ::*:.   ****:**** ** ***:.* :*::*: **::**. .  . 

RDRP_INBAC   TGCAMVDPTNGPLPED--NEPSAYAQLDCVLEALDRMDEEH-PGLFQAASQNAMEALMVT
RDRP_INBAD   TGCAMVDPTNGPLPED--NEPSAYAQLDCVLEALDRMDEEH-PGLFQAASQNAMEALMVT
RDRP_INBP9   TGCTMVDPTNGPLPED--NEPSAYAQLDCVLEALDRMDEEH-PGLFQAASQNAMEALMVT
RDRP_INBLE   TGCVMVDPTNGPLPED--NEPSAYAQLDCVLEALDRMDEEH-PGLFQAGSQNAMEALMVT
RDRP_I81A4   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPTGYAQTDCVLEAMAFLEKSH-PGIFENSCLETMEVIQQT
RDRP_I88A7   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPTGYAQTDCVLEAMAFLEKSH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I77AD   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPTGYAQTDCVLEAMAFLEKSH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I67A2   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPTGYAQTDCVLEAMAFLEKSH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I61A1   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPTGYAQTDCVLEAMAFLERSH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I06A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I000X   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEVMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I34A1   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I36A0   TGALQLNPIDGPLPED--HEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I35A3   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I54A2   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEIVQQT
RDRP_I51A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I56A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I77AA   TGAPQLNPIDGPLPKD--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I77AB   TGAPQLNPIDGPLPKD--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I83A1   TGAPQLNPIDGPLPKD--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I80AA   TGAPQLNPIDGPLPKD--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I96A3   TGAPQLNPIDGPLPKD--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I00A1   TGAPQLNPIDGPLPKD--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I07A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I96A2   TGAPQLNPIDGPLPKD--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I40A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I43A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I47A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I45A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCIETMEVVQQT
RDRP_I33A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFETSCLETMEVVQQT
RDRP_I18A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I49A1   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I56A1   TGAPQLNPIDGPLPKD--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEGSH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I57A2   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVIQQT
RDRP_I57A3   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVIQQT
RDRP_I57A1   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVIQQT
RDRP_I60A0   TGAHQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVIQQT
RDRP_I57A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVIQQT
RDRP_I57A5   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVIQQT
RDRP_I68A5   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVIQQT
RDRP_I67A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVIQQT
RDRP_I75A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I73A5   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I73A6   TGEPQLNPIDGPLPED--NEQSGYAQQDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I77A4   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQQDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I75A3   TGAAQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I83A8   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I80A4   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I93A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I88A3   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETIEVVQQT
RDRP_I78A8   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I78A7   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I79A4   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I76A6   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I72A2   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I72A4   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I72A3   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I68A4   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I70A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I68A6   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I71A1   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I69A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I59A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I66A1   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I80A8   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I77AF   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I82A4   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I78AC   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I83A4   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I85A3   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I80A6   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I80A2   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAVAFLEESH-PGIFENSCLETMEVIQQT
RDRP_I80AD   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I02A2   TGAPQLNPIDGPLPEN--HEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I02A3   TGAPQLNPIDGPLPEN--HEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I02A4   TGAPQLNPIDGPLPEN--HEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I02A6   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEIVQQT
RDRP_I03A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEIVQQT
RDRP_I02A7   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEIVQQT
RDRP_I03A1   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEIVQQT
RDRP_I05A1   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLENSH-PGIFENSCLETMEIVQQT
RDRP_I01A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEIVQQT
RDRP_I78A3   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I97A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGLFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I97A1   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGLFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I96A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I01A3   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEKSH-PGIFENSCLETMEIVQQT
RDRP_I00A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEKSH-PGIFENSCLETMEIVQQT
RDRP_I79A7   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEIVQQT
RDRP_I56A2   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEIVQQT
RDRP_I68A3   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEAVQQT
RDRP_I66A0   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I83A5   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I83A6   TGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I73A4   IGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMASLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_I86A3   IGAPQLNPIDGPLPED--NEPSGYAQTDCVLEAMAFLEESH-PGIFENSCLETMEVVQQT
RDRP_INCAA   FNIPRRKFCNCLEDKDELVKPTGNVDISSLLGLAEMMEKRMGEGFFKHCVMEAETEILKM
RDRP_INCJH   FNIPRRKFCNCLEDKDELVKPTGNVDISSLLGLAEMMEKRMGEGFFKHCVMEAETEILKM
RDRP_INCJJ   FNIPRRKFCNCLEDKDDLVKPTGNVDISSLLGLAEMMEKRMGEGFFKHCVMEAETEILKM
         .  . :  ::  : :. .: ..:*   ::   *:*:  ::  :  

RDRP_INBAC   TVDKLTQGRQTFDWTVCRNQPAATALNTTITSFRLNDLNGADKGGLVPFCQDIIDSLDKP
RDRP_INBAD   TVDKLTQGRQTFDWTVCRNQPAATALNTTITSFRLNDLNGADKGGLVPFCQDIIDSLDKP
RDRP_INBP9   TVDKLTQGRQTFDWTVCRNQPAATALNTTITSFRLNDLNGADKGGLVPFCQDIIDSLDKP
RDRP_INBLE   TVDKLTQGRQTFDWTVCRNQPAATALNTTITSFRLNDLNGADKGGLVPFCQDIIDSLDKP
RDRP_I81A4   RVDKLTQGRQTFDWTLNRNQPAATALANTIEVFRLNGLTTSESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I88A7   RVDKLTQGRQTFDWTLNRNQPAATALANTIEVFRLNGLTTSESGRLIDFLKDVMESMEKE
RDRP_I77AD   RVDKLTQGRQTFDWTLNRNQPAATALANTIEVFRLNGLTASESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I67A2   RVDKLTQGRQTFDWTLNRNQPAATALANTIEVFRLNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I61A1   RVDKLTQGRQTFDWTLNRNQPAATALANTIEVFRLNGLTASESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I06A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMNKE
RDRP_I000X   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMNKE
RDRP_I34A1   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMKKE
RDRP_I36A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMNKE
RDRP_I35A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMNKE
RDRP_I54A2   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLMANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I51A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLMANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I56A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLMANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I77AA   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLMANESGRLIDFLKDVMESMDRE
RDRP_I77AB   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLMANESGRLIDFLKDVMESMDRE
RDRP_I83A1   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLMANESGRLIDFLKDVMDSMDRE
RDRP_I80AA   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLKANESGRLIDFLKDVMESMDRE
RDRP_I96A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLIANESGRLIDFLKDVMESMDRD
RDRP_I00A1   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLIANESGRLIDFLKDVMESMDRD
RDRP_I07A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLIANESGRLIDFLKDVMESMDRD
RDRP_I96A2   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNDLIANESGRLIDFLKDVMESMDRE
RDRP_I40A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I43A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I47A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMKSMDKE
RDRP_I45A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I33A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMNKE
RDRP_I18A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I49A1   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNDLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I56A1   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I57A2   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVIESMDKE
RDRP_I57A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVIESMDKE
RDRP_I57A1   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVIESMDKE
RDRP_I60A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVIESMDKE
RDRP_I57A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVIESMDKE
RDRP_I57A5   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGMTANESGRLIDFLKDVIESMDKE
RDRP_I68A5   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVIESMDKE
RDRP_I67A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVIESMDKE
RDRP_I75A0   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I73A5   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I73A6   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I77A4   RVDRLTQGRKTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I75A3   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLIANESGRLIDFLKDVIESMDKE
RDRP_I83A8   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I80A4   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I93A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I88A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I78A8   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I78A7   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I79A4   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I76A6   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I72A2   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I72A4   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I72A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I68A4   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I70A0   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I68A6   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I71A1   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I69A0   RVDRLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I59A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANDSGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I66A1   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I80A8   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I77AF   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I82A4   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I78AC   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I83A4   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I85A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I80A6   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I80A2   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDLLRDVMDSMDKE
RDRP_I80AD   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMDSMDKE
RDRP_I02A2   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNDLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I02A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNDLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I02A4   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNDLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I02A6   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEIFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I03A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEIFRSNGLTASESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I02A7   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEIFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I03A1   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEIFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I05A1   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEIFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I01A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEIFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I78A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I97A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I97A1   RMDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I96A0   RVDKLTQGRQTYDWTLKRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKG
RDRP_I01A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKG
RDRP_I00A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMNKG
RDRP_I79A7   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVVESMDKK
RDRP_I56A2   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDSLKDVMESMDKE
RDRP_I68A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I66A0   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I83A5   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I83A6   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNGLTANESGRLIDFLKDVMESMDKE
RDRP_I73A4   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNDLTSNESGRLMDFLKDVMESMNKE
RDRP_I86A3   RVDKLTQGRQTYDWTLNRNQPAATALANTIEVFRSNDLTSNESGRLMDFLKDVMESMNKE
RDRP_INCAA   HFSRLTEGRQTYDWTSERNMPAATALQLTVDAIKETEGPFKGT-TMLEYCNKMIEMLDWK
RDRP_INCJH   HFSRLTEGRQTYDWTSERNMPAATALQLTVDAIKETEGPFKGT-TMLEYCNKMIEMLDWK
RDRP_INCJJ   HFSRLTEGRQTYDWTSERNMPAATALQLTVDAIKETEGPFKGT-TMLEYCNKMIEMLDWK
         ..:**:**:*:*** ** ****** *: :: .   . ::  ..::. :. 

RDRP_INBAC   EMTFFSVKNIKKKLPAKNRKGFLIKRIPMKVKDRITRVEYIKRALSLNTMTKDAERGKLK
RDRP_INBAD   EMTFFSVKNIKKKLPAKNRKGFLIKRIPMKVKDRITRVEYIKRALSLNTMTKDAERGKLK
RDRP_INBP9   EMTFFSVKNIKKKLPAKNRKGFLIKRIPMKVKDRITRVEYIKRALSLNTMTKDAERGKLK
RDRP_INBLE   EMIFFTVKNIKKKLPAKNRKGFLIKRIPMKVKDRITRVEYIKRALSLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I81A4   EMEIVTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQKLNKRGYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I88A7   EMEIVTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQKLNRRGYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I77AD   EMEIVTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQKLNKRSYIIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I67A2   EMEIVTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGRKKQKLHKRSYIIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I61A1   EMEIVTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQKLNKRSYIIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I06A0   EMGITTHFQRKRRVRDNMTKKMITQRTMGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I000X   EMGITTHFQRKRRVRDNMTKKMITQRTMGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I34A1   EMGITTHFQRKRRVRDNMTKKMITQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I36A0   EMGITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKRKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I35A3   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKRKQKLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I54A2   EMEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKQRLNKSSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I51A0   EMEVTTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I56A0   EIEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I77AA   EVEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I77AB   EVEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I83A1   EMEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKHRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I80AA   EVEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKHRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I96A3   EVEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKHKLDKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I00A1   EIEVTTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKHKLDKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I07A0   EVEVTTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKHKLDKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I96A2   EVEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKKKHKLDKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I40A0   EMEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKRKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I43A0   EMEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKRKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I47A0   EMEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKRKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I45A0   EIEITTHFQRKRRVRDNVTKKMVTQRTIGKRKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I33A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKRKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I18A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I49A1   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMITQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I56A1   EMEIITHFQRKRRVRDNMTKKMITQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I57A2   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRIYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I57A3   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRIYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I57A1   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRIYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I60A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I57A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I57A5   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I68A5   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I67A0   EMEIITHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I75A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I73A5   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I73A6   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I77A4   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I75A3   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I83A8   EIEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I80A4   EIEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I93A0   EIEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I88A3   EIEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I78A8   EIEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I78A7   EIEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I79A4   EIEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I76A6   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I72A2   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I72A4   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I72A3   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I68A4   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I70A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I68A6   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I71A1   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I69A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRVNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I59A0   EVEITTHFQRKRRVRDNITKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I66A1   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I80A8   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I77AF   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNRRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I82A4   GMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I78AC   GMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I83A4   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I85A3   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I80A6   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I80A2   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I80AD   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKGYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I02A2   EMEITTHFQRKRRIRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I02A3   EMEITTHFQRKRRIRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I02A4   EMEITTHFQRKRRIRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I02A6   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I03A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I02A7   DMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I03A1   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I05A1   EMEITTHFHRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I01A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I78A3   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I97A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLTKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I97A1   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLTKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I96A0   EMEIITHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I01A3   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I00A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I79A7   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I56A2   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I68A3   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLR
RDRP_I66A0   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQKLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I83A5   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKRMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I83A6   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKRMVTQRTIGKKKQRLNKRSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I73A4   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNRKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_I86A3   EMEITTHFQRKRRVRDNMTKKMVTQRTIGKKKQRLNRKSYLIRALTLNTMTKDAERGKLK
RDRP_INCAA   EVKFRKVKTMVRREKDKRSGKEIKTKVPVMGIDSIKHDEFLIRALTINTMAKDGERGKLQ
RDRP_INCJH   EIKFKKVKTVVRREKDKRSGKEIKTKVPVMGIDSIKHDEFLIRALTINTMAKDGERGKLQ
RDRP_INCJJ   EVKFRKVKTMVRREKDKRSGKEIKTKVPVMGIDSIKHDEFLIRALTINTMAKDGERGKLQ
         : . .   ::  :   : :   . : : :: ***::***:**.*****:

RDRP_INBAC   RRAIATAGIQIRGFVLVVENLAKNICENLEQSGLPVGGNEKKAKLSNAVAKMLSNCPPGG
RDRP_INBAD   RRAIATAGIQIRGFVLVVENLAKNICENLEQSGLPVGGNEKKAKLSNAVAKMLSNCPPGG
RDRP_INBP9   RRAIATAGIQIRGFVLVVENLAKNICENLEQSGLPVGGNEKKAKLSNAVAKMLSNCPPGG
RDRP_INBLE   RRAIATAGIQIRGFVLVVENLAKNICENLEQSGLPVGGNEKKAKLSNAVAKMLSNCPPGG
RDRP_I81A4   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I88A7   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I77AD   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I67A2   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I61A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I06A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I000X   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I34A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I36A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I35A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I54A2   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I51A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I56A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I77AA   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I77AB   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I83A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I80AA   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I96A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I00A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I07A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I96A2   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I40A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I43A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I47A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I45A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I33A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I18A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I49A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I56A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I57A2   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICENLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I57A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICENLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I57A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I60A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I57A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I57A5   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I68A5   RRAIATPGMQIRGFVHFVETLARNICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I67A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARNICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I75A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I73A5   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I73A6   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I77A4   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I75A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I83A8   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I80A4   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I93A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I88A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I78A8   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I78A7   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I79A4   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I76A6   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I72A2   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I72A4   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I72A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I68A4   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I70A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I68A6   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I71A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I69A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I59A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I66A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I80A8   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I77AF   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I82A4   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I78AC   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I83A4   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I85A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I80A6   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I80A2   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I80AD   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I02A2   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I02A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I02A4   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I02A6   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I03A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I02A7   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I03A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARGICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I05A1   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I01A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I78A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I97A0   RRAIATPGMQIRGFVHFVEALARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I97A1   RRAIATPGMQIRGFVHFVEALARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I96A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I01A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I00A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I79A7   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I56A2   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I68A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I66A0   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I83A5   RRAIATPGMQIRGFVYFVEALARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I83A6   RRAIATPGMQIRGFVYFVEALARSICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I73A4   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARRICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_I86A3   RRAIATPGMQIRGFVYFVETLARRICEKLEQSGLPVGGNEKKAKLANVVRKMMTNSQDTE
RDRP_INCAA   RRAIATPGMIVRPFSKIVETVAQKICEKLKESGLPVGGNEKKAKLKTTVTSLNARMNSDQ
RDRP_INCJH   RRAIATPGMIVRPFSKIVETVAQKICEKLKESGLPVGGNEKKAKLKTTVTSLNARMNSDQ
RDRP_INCJJ   RRAIATPGMIVRPFSKIVETVAQKICEKLKESGLPVGGNEKKAKLKTTVTSLNARMNSDQ
        ******.*: :* * .** :*: ***:*::************** ..* .: :.   

RDRP_INBAC   ISMTVTGDNTKWNECLNPRIFLAMTERITRDSPIWFRDFCSIAPVLFSNKIARLGKGFMI
RDRP_INBAD   ISMTVTGDNTKWNECLNPRIFLAMTERITRDSPIWFRDFCSIAPVLFSNKIARLGKGFMI
RDRP_INBP9   ISMTVTGDNTKWNECLNPRIFLAMTERITRDSPIWFRDFCSIAPVLFSNKIARLGKGFMI
RDRP_INBLE   ISMTVTGDNTKWNECLNPRIFLAMTERITRDSPIWFRDFCSIAPVLFSNKIARLGKGFMI
RDRP_I81A4   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSVAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I88A7   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSVAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I77AD   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I67A2   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I61A1   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I06A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYMTRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I000X   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYMTRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I34A1   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYMTRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I36A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYMTRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I35A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYMTRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I54A2   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I51A0   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I56A0   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAVITYITRNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I77AA   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I77AB   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I83A1   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I80AA   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I96A3   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I00A1   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I07A0   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I96A2   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I40A0   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYMTRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I43A0   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYMTRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I47A0   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYMTRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I45A0   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRTQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I33A0   ISFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I18A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I49A1   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I56A1   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I57A2   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I57A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRIFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I57A1   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I60A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I57A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I57A5   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I68A5   LSFTITGDNTKWNENQNPRVFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I67A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I75A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I73A5   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I73A6   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMMTYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I77A4   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I75A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I83A8   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I80A4   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I93A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I88A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I78A8   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I78A7   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I79A4   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I76A6   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I72A2   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I72A4   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I72A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I68A4   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I70A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I68A6   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I71A1   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I69A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITKNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I59A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNILSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I66A1   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I80A8   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I77AF   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I82A4   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I78AC   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I83A4   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I85A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I80A6   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I80A2   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I80AD   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I02A2   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPDWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I02A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPDWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I02A4   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPDWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I02A6   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I03A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I02A7   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I03A1   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I05A1   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I01A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I78A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I97A0   LSFTVTGDNTKWNENQNPRIFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I97A1   LSFTVTGDNTKWNENQNPRIFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I96A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I01A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRKQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I00A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRKQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I79A7   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I56A2   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I68A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPLMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I66A0   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I83A5   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I83A6   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPKWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I73A4   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSLAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_I86A3   LSFTITGDNTKWNENQNPRMFLAMITYITRNQPEWFRNVLSIAPIMFSNKMARLGKGYMF
RDRP_INCAA   FAVNITGDNSKWNECQQPEAYLALLAYITKDSSDLMKDLCSVAPVLFCNKFVKLGQGIRL
RDRP_INCJH   FAVNITGDNSKWNECQQPEAYLALLAYITKDSSDLMKDLCSVAPVLFCNKFVKLGQGIRL
RDRP_INCJJ   FAVNITGDNSKWNECQQPEAYLALLAYITKDSSDLMKDLCSVAPVLFCNKFVKLGQGIRL
        ::..:****:**** :*. :**:  :*: .. :::. *:**::*.**:.:**:* :

RDRP_INBAC   TSKTKRLKAQIPCPDLFNIPLERYNEETRAKLKKLKPFFNEEGTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_INBAD   TSKTKRLKAQIPCPDLFNIPLERYNEETRAKLKKLKPFFNEEGTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_INBP9   TSKTKRLKAQIPCPDLFSIPLERYNEETRAKLKKLKPFFNEEGTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_INBLE   TSKTKRLKAQIPCPDLFNIPLERYNEETRAKLKKLKPFFNEEGTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I81A4   ESKNMKLRTQIPAEMLSGIDLRYFNDSTRKKIEKIRPLLIE-GAASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I88A7   ESKNMKLRTQIPAEMLSSIDLRYFNDSTRRKIEKIRPLLIE-GAASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I77AD   ESKNMKLRTQIPAEMLSGIDLRYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GAASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I67A2   ESKNMKLRTQIPAEMLSGIDLRYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GAASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I61A1   ESKNMKLRTQIPAEMLSGIDLRYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GAASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I06A0   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLIE-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I000X   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLIE-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I34A1   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLIE-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I36A0   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLIE-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I35A3   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNGSTRKKIEKIRPLLIE-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I54A2   ESKSMKLRTQIPAEMIANIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I51A0   ESKSMKLRTQIPAEMIANIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I56A0   ESKSMKLRTQISAEMLANIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I77AA   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I77AB   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I83A1   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLRYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I80AA   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I96A3   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTKKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I00A1   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTKKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I07A0   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTKKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I96A2   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTKKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I40A0   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTRKKIERIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I43A0   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I47A0   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I45A0   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I33A0   ESKSMKIRTQIPAEMLASIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I18A0   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I49A1   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I56A1   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I57A2   KSKSMKLRTQIPAEMLTSIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTVSLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I57A3   KSKSMKLRTQIPAEMLTSIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTVSLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I57A1   KSKSMKLRTQIPAEMLTSIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTVSLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I60A0   KSKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTVSLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I57A0   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTVSLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I57A5   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTVSLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I68A5   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTVSLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I67A0   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I75A0   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I73A5   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I73A6   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLRD-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I77A4   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I75A3   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I83A8   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I80A4   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I93A0   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I88A3   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I78A8   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I78A7   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I79A4   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I76A6   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I72A2   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I72A4   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I72A3   ESKRMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I68A4   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I70A0   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I68A6   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I71A1   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I69A0   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I59A0   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I66A1   ESKSMKLRTQIPTEMLASIDLKYFNEPTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I80A8   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I77AF   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I82A4   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKRIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I78AC   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I83A4   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I85A3   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I80A6   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I80A2   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I80AD   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I02A2   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I02A3   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I02A4   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNELTKKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I02A6   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNELTKKKIDKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I03A0   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNELTKKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I02A7   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNELTKKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I03A1   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNELTKKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I05A1   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNELTKKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I01A0   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I78A3   ESKSMKLRTQIPAEMLADIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I97A0   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLIE-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I97A1   ESKSMKLRTQIPAEMLANIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLVE-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I96A0   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I01A3   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I00A0   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I79A7   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I56A2   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNESTRKKIERIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I68A3   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I66A0   ESKGMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I83A5   ESKSMKLRTQIPAEMLATIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I83A6   ESKSMKLRTQIPAEMLATIDLKYFNDSTRKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I73A4   ESKSMKLRTQIPAEMLASIDLKYFNDSTKKKIEKIRPLLID-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_I86A3   ESKSMKLRTQIPAGMLASIDLKYFNDSTKKKIEKIRPLLVD-GTASLSPGMMMGMFNMLS
RDRP_INCAA   SNK-RKTKEVIIKAEKMGKYKNLMREEYKNLFEPLEKYIQK-DVCFLPGGMLMGMFNMLS
RDRP_INCJH   SNK-RKTKEVIIKAEKMGKYKNLMREEYKNLFEPLEKYIQK-DVCFLPGGMLMGMFNMLS
RDRP_INCJJ   SNK-RKTKEVIIKAEKMGKYKNLMREEYKNLFEPLEKYIQK-DVCFLPGGMLMGMFNMLS
         .* : : *     . .  : :. :. : . .. *. **:********

RDRP_INBAC   TVLGVAALGI--KNIGNKEYLWDGLQSSDDFALFVNAKDEETCMEGINDFYRTCKLLGIN
RDRP_INBAD   TVLGVAALGI--KNIGNREYLWDGLQSSDDFALFVNAKDEETCMEGINDFYRTCKLLGIN
RDRP_INBP9   TVLGVAALGI--KNIGNKEYLWDGLQSSDDFALFVNAKDEETCMEGINDFYRTCKLLGIN
RDRP_INBLE   TVLGVAALGI--KNIGNKEYLWDGLQSSDDFALFVNAKDEETCMEGINDFYRTCKLLGIN
RDRP_I81A4   TVLGVSILNLGQKEYTKTAYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I88A7   TVLGVSILNLGQKEYTKTSYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I77AD   TVLGVSILNLGQKEYTKTAYWWDGLQSSDDFALIVNALNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I67A2   TVLGVSILNLGQKEYTKTAYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I61A1   TVLGVSILNLGQKEYTKTAYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I06A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I000X   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I34A1   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I36A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I35A3   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I54A2   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I51A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I56A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I77AA   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNYAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I77AB   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I83A1   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNYAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I80AA   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNYAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I96A3   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNYAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I00A1   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNYAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I07A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNYAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I96A2   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNYAGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I40A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I43A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I47A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWRDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I45A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I33A0   TVLGVSILNLGQKRHTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVNRFYRTCKLLGIN
RDRP_I18A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLLGIN
RDRP_I49A1   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I56A1   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I57A2   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I57A3   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I57A1   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I60A0   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I57A0   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALILNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I57A5   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I68A5   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVNRFYRTCKLVGIN
RDRP_I67A0   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPSHEGIQAGVNRFYRTCKLVGIN
RDRP_I75A0   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I73A5   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I73A6   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I77A4   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I75A3   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I83A8   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I80A4   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I93A0   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I88A3   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I78A8   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I78A7   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I79A4   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I76A6   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I72A2   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I72A4   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I72A3   TVLGVSILNLGQKKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I68A4   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I70A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I68A6   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I71A1   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I69A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I59A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I66A1   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPDHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I80A8   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I77AF   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I82A4   TVLGVSILNLGQKRYTRTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I78AC   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I83A4   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNALNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I85A3   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I80A6   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I80A2   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I80AD   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I02A2   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I02A3   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I02A4   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I02A6   TVLGVSILNLGQKRCTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I03A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I02A7   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I03A1   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I05A1   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I01A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I78A3   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I97A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I97A1   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I96A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIEAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I01A3   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I00A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I79A7   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I56A2   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I68A3   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I66A0   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I83A5   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I83A6   TVLGVSILNLGQKRYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I73A4   TVLGVSILNLGQRKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_I86A3   TVLGVSILNLGQRKYTKTTYWWDGLQSSDDFALIVNAPNHEGIQAGVDRFYRTCKLVGIN
RDRP_INCAA   TVLGVSTLCYMDEELKAKGCFWTGLQSSDDFVLFAVASNWSNIHWTIRRFNAVCKLIGIN
RDRP_INCJH   TVLGVSTLCYMDEELKAKGCFWTGLQSSDDFVLFAVASNWSNIHWTIRRFNAVCKLIGIN
RDRP_INCJJ   TVLGVSTLCYMDEELKAKGCFWTGLQSSDDFVLFAVASNWSNIHWTIRRFNAVCKLIGIN
        *****: *  ..     ********.*: * .    : * .***:***

RDRP_INBAC   MSKKKSYCNETGMFEFTSMFYRDGFVSNFAMELPSFGVAGVNESADMAIGMTIIKNNMIN
RDRP_INBAD   MSKKKSYCNETGMFEFTSMFYRDGFVSNFAMELPSFGVAGVNESADMAIGMTIIKNNMIN
RDRP_INBP9   MSKKKSYCNETGMFEFTSMFYRDGFVSNFAMEIPSFGVAGVNESADMAIGMTIIKNNMIN
RDRP_INBLE   MSKKKSYCNETGMFEFTSMFYRDGFVSNFAMELPSFGVAGVNESADMAIGMTIIKNNMIN
RDRP_I81A4   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I88A7   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I77AD   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I67A2   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I61A1   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I06A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I000X   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I34A1   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I36A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I35A3   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I54A2   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I51A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I56A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I77AA   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I77AB   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I83A1   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I80AA   MSKKKSYMNRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I96A3   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGVNESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I00A1   MSKKKSYINKTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGVNESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I07A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGVNESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I96A2   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGVNESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I40A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I43A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I47A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFEANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I45A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I33A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I18A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I49A1   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I56A1   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I57A2   MSKKKSYTNRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESDDMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I57A3   MSKKKSYTNRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESDDMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I57A1   MSKKKSYTNRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESDDMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I60A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I57A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I57A5   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I68A5   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I67A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I75A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I73A5   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I73A6   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I77A4   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I75A3   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I83A8   MSKKKSYINKTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I80A4   MSKKKSYINKTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I93A0   MSKKKSYINKTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I88A3   MSKKKSYINKTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I78A8   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I78A7   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I79A4   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I76A6   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I72A2   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I72A4   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I72A3   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I68A4   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I70A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I68A6   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I71A1   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I69A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I59A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I66A1   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I80A8   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I77AF   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I82A4   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I78AC   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I83A4   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I85A3   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I80A6   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I80A2   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I80AD   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I02A2   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I02A3   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I02A4   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I02A6   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I03A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I02A7   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I03A1   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I05A1   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I01A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I78A3   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I97A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I97A1   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I96A0   MTKKKSYINRTGTCEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMMD
RDRP_I01A3   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I00A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I79A7   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I56A2   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I68A3   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I66A0   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I83A5   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I83A6   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I73A4   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_I86A3   MSKKKSYINRTGTFEFTSFFYRYGFVANFSMELPSFGVSGINESADMSIGVTVIKNNMIN
RDRP_INCAA   MSLEKSYGSLPELFEFTSMFFDGEFVSNLAMELPAFTTAGVNEGVDFTAAMSIIKTNMIN
RDRP_INCJH   MSLEKSYGSLPELFEFTSMFFDGEFVSNLAMELPAFTTAGVNEGVDFTAAMSIIKTNMIN
RDRP_INCJJ   MSLEKSYGSLPELFEFTSMFFDGEFVSNLAMELPAFTTAGVNEGVDFTAAMSIIKTNMIN
        *: :*** . .  ****:*:  * :*::**:*:* .:*:**. *:: .:::**.**::

RDRP_INBAC   NGMGPATAQTAIQLFIADYRYTYKCHRGDSKVEGKRMKIIKELWENTKGRDGLLVADGGP
RDRP_INBAD   NGMGPATAQTAIQLFIADYRYTYKCHRGDSKVEGKRMKIIKELWENTKGRDGLLVADGGP
RDRP_INBP9   NGMGPATAQTAIQLFIADYRYTYKCHRGDSKVEGKRMKIIKELWENTKGRDGLLVADGGP
RDRP_INBLE   NGMGPATAQTAIQLFIADYRYTYKCHRGDSKVEGKRMKIIKELWENTKGRDGLLVADGGP
RDRP_I81A4   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I88A7   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I77AD   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTHSKAGLLVSDGGP
RDRP_I67A2   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I61A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I06A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I000X   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I34A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I36A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I35A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I54A2   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEINKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I51A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I56A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I77AA   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I77AB   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I83A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTRSKTGLLVSDGGP
RDRP_I80AA   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I96A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I00A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I07A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I96A2   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWDQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I40A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I43A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I47A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGS
RDRP_I45A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I33A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTHSKAGLLVSDGGP
RDRP_I18A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I49A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKRLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I56A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I57A2   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLISDGGP
RDRP_I57A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLISDGGP
RDRP_I57A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I60A0   NDLGPATAQLALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I57A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I57A5   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I68A5   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGS
RDRP_I67A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGS
RDRP_I75A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I73A5   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I73A6   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGHTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLFVSDGGP
RDRP_I77A4   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGHTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLFVSDGGP
RDRP_I75A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I83A8   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTQSKAGLLVSDGGP
RDRP_I80A4   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTQSKAGLLVSDGGP
RDRP_I93A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWDQTQSKAGLLVSDGGP
RDRP_I88A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWDQTQSKAGLLVSDGGP
RDRP_I78A8   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I78A7   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I79A4   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I76A6   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I72A2   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I72A4   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I72A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I68A4   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I70A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I68A6   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELEKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I71A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I69A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I59A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTHSKAGLLVSDGGP
RDRP_I66A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I80A8   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I77AF   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I82A4   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I78AC   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I83A4   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I85A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I80A6   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I80A2   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I80AD   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWDQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I02A2   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I02A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I02A4   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I02A6   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I03A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I02A7   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I03A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDSQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I05A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I01A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I78A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I97A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I97A1   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I96A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYPYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I01A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTGRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I00A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I79A7   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I56A2   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I68A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I66A0   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I83A5   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I83A6   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFEIKKLWEQTRSKAGLLVSDGGP
RDRP_I73A4   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKTGLLVSDGGP
RDRP_I86A3   NDLGPATAQMALQLFIKDYRYTYRCHRGDTQIQTRRSFELKKLWEQTRSKTGLLVSDGGP
RDRP_INCAA   NSLSPSTALMALRICLQEFRATYRVHPWDSRVKGGRMKIINEFIKTIENKDGLLIADGGK
RDRP_INCJH   NSLSPSTALMALRICLQEFRATYRVHPWDSRVKGGRMKIINEFIKTIENKDGLLIADGGK
RDRP_INCJJ   NSLSPSTALMALRICLQEFRATYRVHPWDSKVKGGRMKIINEFIKTIESKDGLLIADGGK
        *.:.*:** *::: : ::* .*: * .:::: *  ::.: . ..: **:::*** 

RDRP_INBAC   NIYNLRNLHIPEIVLKYNLMDPEYKGRLLHPQNPFVGHLSIEGIKEADITPAHGPVKKMD
RDRP_INBAD   NIYNLRNLHIPEIVLKYNLMDPEYKGRLLHPQNPFVGHLSIEGIKEADITPAHGPIKKMD
RDRP_INBP9   NIYNLRNLHIPEIVLKYNLMDPEYKGRLLHPQNPFVGHLSIEGIKEADITPAHGPVKKMD
RDRP_INBLE   NLYNLRNLHIPEIILKYNIMDPEYKGRLLHPQNPFVGHLSIEGIKEADITPAHGPIKKMD
RDRP_I81A4   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDKDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPSHGPAKTME
RDRP_I88A7   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDKDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPSHGPAKTME
RDRP_I77AD   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDKDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPSHGPAKTME
RDRP_I67A2   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDKDYQGRLCNPLNPFVSHKEVESVNNAVVMPSHGPAKTME
RDRP_I61A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDTDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPSHGPAKTME
RDRP_I06A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESMNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I000X   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESMNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I34A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESMNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I36A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESMNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I35A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESMNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I54A2   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKNME
RDRP_I51A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I56A0   NLYNIRNLHTPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I77AA   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I77AB   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I83A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWDLMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKIME
RDRP_I80AA   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I96A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I00A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I07A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVIMPAHGPAKNME
RDRP_I96A2   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I40A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I43A0   NLFNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I47A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYRGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I45A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I33A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVNHKDIESVNNAVIMPAHGPAKNME
RDRP_I18A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVMMPAHGPAKNME
RDRP_I49A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEEYQGRLCNPLNPFISHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I56A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFISHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I57A2   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I57A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I57A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I60A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I57A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I57A5   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I68A5   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I67A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I75A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I73A5   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I73A6   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I77A4   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I75A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I83A8   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I80A4   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I93A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I88A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I78A8   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I78A7   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I79A4   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I76A6   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVIMPAHGPAKSME
RDRP_I72A2   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I72A4   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I72A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I68A4   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I70A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I68A6   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I71A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I69A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I59A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I66A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I80A8   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKNME
RDRP_I77AF   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I82A4   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I78AC   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I83A4   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPARSME
RDRP_I85A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRICNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I80A6   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I80A2   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I80AD   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESINNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I02A2   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I02A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I02A4   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I02A6   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I03A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I02A7   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I03A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNTVVMPAHGPAKSME
RDRP_I05A1   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I01A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSVE
RDRP_I78A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I97A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEVESVNNAVVMPAHGPARSME
RDRP_I97A1   NLYNIRNLHIPEVGLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEVESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I96A0   NPYNIRNLHIPEAGLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I01A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I00A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I79A7   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I56A2   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I68A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I66A0   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I83A5   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I83A6   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYQGRLCNPLNPFVSHKEIESVNNAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I73A4   NLYNIRNLHIPEVCLKWRLMDEDYKGRLCNPLNPFVSHKEIESVNSAVVMPAHGPAKSME
RDRP_I86A3   NLYNIRNLHIPEVCLKWELMDEDYKGRLCNPLNPFVSHKEIESVNSAVVMPAHGPAKSME
RDRP_INCAA   LMNNISTLHIPEEVLKFEKMDEQYRNRVFNPKNPFTNFD-----KTIDIFRAHGPIRVEE
RDRP_INCJH   LMNNISTLHIPEEVLKFEKMDEQYRNRVFNPKNPFTNFD-----KTIDIFRAHGPIRVEE
RDRP_INCJJ   LMNNISTLHIPEEVLKFEKMDEQYRNRVFNPKNPFTNFD-----KTIDIFRAHGPIRVEE
          *: .** ** **: ** :*:.*: :* *** ..   :  : :*** : :

RDRP_INBAC   YDAVSGTHSWRTKRNRSILNTDQRNMILEEQCYAKCCNLFEACFNSASYRKPVGQHSMLE
RDRP_INBAD   YDAVSGTHSWRTKRNRSILNTDQRNMILEEQCYAKCCNLFEACFNSASYRKPVGQHSMLE
RDRP_INBP9   YDAVSGTHSWRTKRNRSILNTDQRNMILEEQCYAKCCNLFEACFNSASYRKPVGQHSMLE
RDRP_INBLE   YDAVSGTHSWRTKRNRSILNTDQRNMILEEQCYAKCCNLFEACFNSASYRKPVGQHSMLE
RDRP_I81A4   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I88A7   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I77AD   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I67A2   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I61A1   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I06A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGVLEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I000X   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGVLGDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I34A1   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGVLEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I36A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I35A3   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEXFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I54A2   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I51A0   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I56A0   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFERFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I77AA   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I77AB   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I83A1   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I80AA   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I96A3   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I00A1   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I07A0   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGVLEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I96A2   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I40A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I43A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I47A0   YDAVATTHSWIPKRNRTILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I45A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQRCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I33A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I18A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I49A1   YDAFATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I56A1   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I57A2   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDQQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I57A3   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDQQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I57A1   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDQQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I60A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I57A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I57A5   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I68A5   YDAVATTHSWTPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I67A0   YDAVATTHSWTPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I75A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I73A5   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I73A6   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDGQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I77A4   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I75A3   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I83A8   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I80A4   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I93A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I88A3   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I78A8   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I78A7   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I79A4   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I76A6   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I72A2   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I72A4   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I72A3   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I68A4   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I70A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I68A6   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I71A1   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I69A0   YEAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I59A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I66A1   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I80A8   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I77AF   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I82A4   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I78AC   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I83A4   YDAVATTHSWTPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I85A3   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCSLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I80A6   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I80A2   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTNQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I80AD   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I02A2   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I02A3   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I02A4   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I02A6   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I03A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I02A7   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I03A1   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I05A1   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I01A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I78A3   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I97A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCTLFEKFFPSSSYRRPVGISSMME
RDRP_I97A1   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCTLFEKFFPSSSYRRPVGISSMME
RDRP_I96A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I01A3   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I00A0   YDAVATTHSWVPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I79A7   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I56A2   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I68A3   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I66A0   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I83A5   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I83A6   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I73A4   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGVLEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_I86A3   YDAVATTHSWIPKRNRSILNTSQRGILEDEQMYQKCCNLFEKFFPSSSYRRPVGISSMVE
RDRP_INCAA   NEAVVSTHSFRTRANRTLLNTDMRAMMAEEKRYQMVCDMFKSVFESADINPPIGAMSIGE
RDRP_INCJH   NEAVVSTHSFRTRANRTLLNTDMRAMMAEEKRYQMVCDMFKSVFESADINPPIGAMSIGE
RDRP_INCJJ   NEAVVSTHSFRTRANRTLLNTDMRAMMAEEKRYQMVCDIFKSVFESADINPPIGAMSIGE
         :*. ***: .: **::***. * :: : : *  * :*: * *:. . *:* *: *

RDRP_INBAC   AMAHRLRMDARLDYESGRMSKDDFEKAMAHLGEIGYI-----
RDRP_INBAD   AMAHRLRMDARLDYESGRMSKDDFEKAMAHLGEIGHI-----
RDRP_INBP9   AMAHRLRMDARLDYESGRMSKDDFEKAMAHLGEIGYI-----
RDRP_INBLE   AMAHRLRMDARLDYESGRMSKEDFEKAMAHLGEIGYM-----
RDRP_I81A4   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEDFAEIMKICSTIEDLRRQK-
RDRP_I88A7   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEDFAEIMKICSTIEDLRRQK-
RDRP_I77AD   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEDFAEIMKICSTIEDLRRQK-
RDRP_I67A2   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEDFAEIMKICSTIEDLRRQK-
RDRP_I61A1   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEDFAEIMKICSTIEDLRRQK-
RDRP_I06A0   AMVSRARIDTRIDFESGRIKKEEFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I000X   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I34A1   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I36A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I35A3   AMVSRAQIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I54A2   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEDFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I51A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEDFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I56A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEDFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I77AA   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKTCSTIEELRRQK-
RDRP_I77AB   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKTCSTIEELRRQK-
RDRP_I83A1   AMISRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKTCSTIEELRRQK-
RDRP_I80AA   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKTCSTIEELRRQK-
RDRP_I96A3   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKTCSTIEDLRRQK-
RDRP_I00A1   AMVSRARIDARIDFESGRTKKEEFAEIMKTCSTIEDLRRQK-
RDRP_I07A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEDLRRQK-
RDRP_I96A2   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKTCSTIEDLRRQK-
RDRP_I40A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I43A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I47A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I45A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I33A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFTEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I18A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I49A1   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I56A1   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICFTIEELRRQK-
RDRP_I57A2   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I57A3   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I57A1   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I60A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I57A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I57A5   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I68A5   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I67A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I75A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I73A5   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I73A6   AMVSRARIDARIDFEAGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I77A4   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I75A3   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I83A8   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I80A4   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I93A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I88A3   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I78A8   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQKQ
RDRP_I78A7   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQKQ
RDRP_I79A4   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I76A6   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICFTIEELRRQK-
RDRP_I72A2   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I72A4   AMVSRARIDARVDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I72A3   AMVSRARIDARVDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I68A4   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I70A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I68A6   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I71A1   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKTCSTIEELRRQK-
RDRP_I69A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I59A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQKQ
RDRP_I66A1   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I80A8   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I77AF   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I82A4   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEEFRRQK-
RDRP_I78AC   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I83A4   AMVSRARIDARIDFESGRVKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I85A3   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I80A6   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I80A2   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I80AD   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFSEIMKICCTIEELRRQK-
RDRP_I02A2   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I02A3   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I02A4   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I02A6   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I03A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I02A7   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I03A1   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I05A1   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I01A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I78A3   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I97A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEILKICSTIEELGRQGK
RDRP_I97A1   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEILKICSTIEELGRQGK
RDRP_I96A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELGRQK-
RDRP_I01A3   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I00A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIE-------
RDRP_I79A7   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I56A2   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I68A3   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELKRQK-
RDRP_I66A0   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I83A5   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I83A6   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I73A4   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_I86A3   AMVSRARIDARIDFESGRIKKEEFAEIMKICSTIEELRRQK-
RDRP_INCAA   AIEEKLLERAKMKRDIGAIEDSEYEEIKDIIRDAKKARIESR
RDRP_INCJH   AIEEKLLERAKMKRDIGAIEDSEYEEIKDIIRDAKKARLESR
RDRP_INCJJ   AIEEKLLERAKMKRDIGAIEDSEYEEIKDIIRDAKKARIESR
        *: :  :::. : * ...:: :