CLUSTAL format seed alignment for MF_04077

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

REV_HV193    MAGRSGDSDQELLKAVRYIKILYQS--NPYPKPEG-TRQARRNRRRRWRARQRQIREISD
REV_HV1VI    MAGRSGDSDTELLKAVKCIKILYQS--NPYPKPEG-TRQARRNRRRRWRARQRQIRALSD
REV_HV1MP    MAGRSGDSDEELLKAVRYIKILYQS--NPYPKPEG-TRQARRNRRRRWRARQRQIHEISE
REV_HV1M2    MAGRSGDRDEELLKAVRYIKILYQS--NPYPKLEG-TRKARRNRRRRWRARQRQIHQISE
REV_HV196    MAGRRGDPDEQLLTTVRTIKILYES--NPYPNLEG-SRQTRRNRRRRWRARQKQISSISE
REV_HV197    MAGRRGDSEQQLLTPVRIIKILYQS--NPYPKPEG-TRQARRNRRRRWRARQRQIREISQ
REV_HV1Z2    MAGRSGDRDEDLLKAVRLIKILYQS--NPPPSPEG-TRQARRNRRRRWRARQRQIHSIGE
REV_HV1Z6    MAGRSGDRDEDLLKAVRLIKILYQS--NPPPSPEG-TRQARRNRRRRWRARQRQIHSIGE
REV_HV1ND    MAGRSGDSDENLLKAIRLIKFLYQS--NPPPSPEG-TRQARRNRRRRWRARQRQIHSIGE
REV_HV1EL    MAGRSGDSDEDLLKAVRLIKFLYQS--NPPPSPEG-TRQARRNRRRRWRARQRQIREIAE
REV_HV1MA    MAGRSGDSDEDLLRAIRLIKILYQS--NPPPNTEGTTRQARRNRRRRWRARQRQINSIGE
REV_HV1MN    MAGRSGDSDEELLKTVRLIKFLYQS--NPPPSSEG-TRQARRNRRRRWRERQRHIRSISA
REV_HV1SC    MAGRSGDSEEELLKTVRLIKFLYQS--NPPPKPEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIRSISG
REV_HV1Y2    MAGRSGDSDEDLLRTVRLIKVLYQS--NPPPSSEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIRSISG
REV_HV1A2    MAGRSGDSDEELLRTVRLIKLLYQS--NPPPSPEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIRSISG
REV_HV1OY    MAGRSGDSDEELLKTVRLIKFLYQS--NPPPNPEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIRKISG
REV_HV1C4    MAGRSGDSDEELIKTVRIIKHLYQS--NPPPKPEG-TRQARRNRRRRWRERQRRIHSISA
REV_HV1S1    MAGRSGDSDEELLQTVRFIKFLYQS--NPLPSPKG-TRQARRNRRRRWRERQRQIQSISA
REV_HV1RH    MAGRRGDSDEDLLKAVRLIKSLYQS--NPPPSPEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIRRCSE
REV_HV1H3    MAGRSGDSDEDLLKAVRLIKFLYQS--NPPPNPEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIHSISE
REV_HV112    MAGRSGDSDEELLKAVRLIKFLYQS--NPPPNPEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIHSISE
REV_HV1B1    MAGRSGDSDEDLLKAVRLIKFLYQS--NPPPNPEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIHSISE
REV_HV1BR    MAGRSGDSDEDLLKAVRLIKFLYQS--NPPPNPEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIHSISE
REV_HV1LW    MAGRSGDSDEDLLKAVRLIKFLYQSSSDPPPNPGG-TRQARRNRRRRWRERQRQIHSISE
REV_HV1H2    MAGRSGDSDEELIRTVRLIKLLYQS--NPPPNPEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIHSISE
REV_HV1JR    MAGRSGDSDEDLLKTVRLIKFLYQS--NPPPSNEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIRTISE
REV_HV1B9    MAGRSGDSDEDLLKTVRLIKFLYQS--NPPPSLEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIRSISE
REV_HV1S3    MAGRSGGSDRELLTAVRIIKILYQS--NPHPSPEG-TRQARRNRRRRWRERQRQIHSISE
REV_HV190    MAGRSGASDTELLQVCKIIKILYQS--NPCPEPTG-TRQARRNRRRRWRARQRQIREISE
REV_HV1V9    MAGRSGDNDEGLLRACRIIRLLYQS--NPYPEPAG-TRQAQRNRRRRWRARQRQIHSIGE
REV_HV1S9    MAGRSGDNDDQLLLAVRIIKILYQS--NPYSKPNG-SRQARRNRRRRWRARQNQIDSISE
REV_HV1S2    MAGRSGDSDDQLLLAVRLIKILYQS--NPYPKPNG-SRQARRNRRRRWRARQNQIDSISE
REV_HV192    MAGRSGDSDEALLQAVRIIKILYQS--NPYPKP-EGTRQARRNRRRRWRARQRQIHSISE
REV_HV1ET    MAGRSGDSDEELLKAVRIIKILYQS--NPYPTP-EGTRQARRNRRRRWRARQRQIHTLSE
REV_HV19N    MAGRSGDPDEELLRAVRIIKTLYQS--NPYPSP-AGTRQARKNRRRRWRARQRQIHSISE
REV_HV1YB    MAGRSGVNDEDLLKAVKIIKILYQS--NPYPDSSQGTRQARRNRRRRWRARQRQIRAISE
REV_HV1YF    MAGRSGVNDEELLRAVRVIKILYQS--NPYPNS-KGTRQARRNRRRRWRARQRQIRAISE
REV_HV1SE    MAGRSGSTDEELLRAVKAIKILYQS--NPYPPP-EGTRQARRNRRRRWRARQRQISAISE
REV_HV1U4    MARRSGNPDEDLLKAVRIIKLLYQS--SPCPNP-RGSRQARKNRRRRWRARQRQIDSLSE
REV_HV1AN    MAGRS-EDDQ-LLQAIQIIKILYQS--NPQPSPRG-SRNARKNRRRRWRRRQAQVDTLAA
REV_HV1MV    MAGRS-EEDQQLLQAIQIIKILYQS--NPCPTPAG-SRNARKNRRRRWRRRQAQVDSLAT
        ** *  : *:  : *: **:* .* .   :*::::******* ** ::  . 

REV_HV193    RILSSCLGRPAEPVPLQLPPLERLHINCSEDCGQGAEEGVGSSQISGESHTVLGSGTKE-
REV_HV1VI    RILSSCLGRSEEPVPLQLPPLERLHINCSEDCGQGPEEGVGSSQISGESHAVLESGTKE-
REV_HV1MP    RILTTYLGRPTEPVLFQLPPLERLTINCSEDCGQGSERGVGSPQISVESHAALGSGIKE-
REV_HV1M2    RILSTCLGRLQEPVRLQLPLLEKLHINCSEDCGQGTEKGVGSPQISVESRAVLGSGTKE-
REV_HV196    RLLSACLGRSAEPVPLQLPPIEKLNLNCDEDPGKGTEGGLGSPQISVEPCTVLESGTKE-
REV_HV197    RVLSSCLGRSTEPVPLQLPPLERLSLNCDEDSGQGTEGELGSPQIPVEPDTVLGSGDKE-
REV_HV1Z2    RILSTYLGRSEEPVPLQLPPLERLNLNCSEDCGASGTQGVGSPQISVESPTVLESGTEEQ
REV_HV1Z6    RILSTYLGRSEEPVPLQLPPLERLNLNCSEDCGTSGTQGVGSPQISVESPTVLESGTEE-
REV_HV1ND    RIICTFLGRPEEPVPLQLPPLERLNLNCSEDCGTSGTQGVGSPQIPVEPPAVLESGTEE-
REV_HV1EL    RILGTYLGRPAEPVPLQLPPLERLNLNCSEDCRTSGTQGVGHPQISVESPTVLESGTEEQ
REV_HV1MA    RILSTYLGRPEEPVPLQLPPLERLTLNCNEDCGTSGTQGVGSPQISVESPAILGSGTEE-
REV_HV1MN    WILSNYLGRPAEPVPLQLPP-QRLTLDCSEDCGTSGTQGVGSPQILVESPTVLESGTKE-
REV_HV1SC    WILSNYLGRLAEPVPLQLPPLERLTLDCNEDCGTSGTQGVGSPQILVESPTVLESGTKE-
REV_HV1Y2    WLLSNYLGRPTEPVPFQLPPLERLTLDCNEDCGTSGTQGVGSPQILVESPPVLDSGTKE-
REV_HV1A2    WILSTYLGRSAEPVPLQLPPLERLTLDCSEDCGNSGAQGVGSPQILVESPAVLDSGTKE-
REV_HV1OY    WILSTYLGRSAEPVPLQLPPLERLNLDCSEDCGTSGTQGVGSPEILVESPAVLEPGTKE-
REV_HV1C4    WLLSTCLGRSAEPVPLQLPPLERLTLDCSEDCGTSGTQGVGSPQILVESPAVLESGTKE-
REV_HV1S1    WIISTHLGRSTEPVPLQLPPLERLNLDCSEDCGTSGTQGVGSPQVLGESPAVLDSGTKE-
REV_HV1RH    WILDTYLGRSVDPVQLQLPPLERLTLDSSEDCGTSGTQGVGSPQVLVESPAVLESGAKE-
REV_HV1H3    RILSTYLGRSAEPVPLQLPPLERLTLDCNEDCGTSGTQGVGSPQILVESPTILESGAKE-
REV_HV112    RILSTYLGRSAEPVPLQLPPLERLTLDCNEDCGTSGTQGVGSPQILVESPTILESGAKE-
REV_HV1B1    RILSTYLGRSAEPVPLQLPPLERLTLDCNEDCGTSGTQGVGSPQILVESPTVLESGAKE-
REV_HV1BR    RILSTYLGRSAEPVPLQLPPLERLTLDCNEDCGTSGTQGVGSPQILVESPTVLESGTKE-
REV_HV1LW    RILSTYLGRSAKPVPLQLPPLERLTLDCNEDCGTSGTQGVGSPQILVESPTVLESGTKE-
REV_HV1H2    RILGTYLGRSAEPVPLQLPPLERLTLDCNEDCGTSGTQGVGSPQILVESPTVLESGTKE-
REV_HV1JR    RILSTYLGRPAEPVPLQLPPLERLTLDCNEDCGTSGTQGVGNPEILVESPTVLESGTKE-
REV_HV1B9    RILGTFLGRFEEPVPLPLPPLEKLTLDCNEDCGTSGTQGVGSPQILVESPAILEPGTKE-
REV_HV1S3    RILSTVLGRSSEPVPLQLPPLDRLTLDCSEDCGTSGTQGVGSPQILVESPAVLESGTKE-
REV_HV190    RILTSCLGRPPEPVTLQLPPLERLTLNCSEDCGTSGEKGEGSPQISLESSTILGTGTKE-
REV_HV1V9    RVLATCLGGPAEPVPLQLPPLERLTLDCSEDCGTSGEKGVGSPQTSGESPAVLGTGAKE-
REV_HV1S9    RILSSCLGRPAEPVPLQLPPIERLRLDCSEDCGNSGTQGVGDPQISGEPCMVLGAGTKE-
REV_HV1S2    RIPSSCLGRPAEPVPLQLPPIERLRLDCSEDCGNSGTQGVGDPQISGEPCMVLGAGTKE-
REV_HV192    RILSTCVGRPAEPVPFQLPPIERLNINCSESGGTSGTQQPQGNTERVGNP----------
REV_HV1ET    RILSNFLGRPAEPVPLQLPPLERLNLDCSEDSGTSGTQQSQGTTEGVGNP----------
REV_HV19N    RILSACLGRPAEPVPFQLPPLEGLSLDCSKDGGTSGTQQPQGTETGVGRPQVLVEPPVVL
REV_HV1YB    RILGAYLGGPQEPVDLPLPPLGRLTLDHKEDSGDPGTESQQGTATTE-------------
REV_HV1YF    RILSSCLGGPPEPVDLPLPPLDRLTLDTEEDSGTPGTESQQGTATTE-------------
REV_HV1SE    RILTAYLGRPAEPVPLQLPPLERLHLDCSEDSGTSGTQQPQGTETGVGRS----------
REV_HV1U4    RILSDCLGRPAEPVPLQLPPIERLRLDCSESCGTSGTQQPQGTETGVGGPQISVESSAVL
REV_HV1AN    RVLATVVHGPQNNNIVDLPPLEQLSIRDPEGDQLSEAWTVDPRAEDN-------------
REV_HV1MV    RILATVVHGSQDNNLVDLPPLEQLNIRDPEADRLPGTGTVDPGTKDN-------------
         :  :  .  . **  * :  :               

REV_HV193    ------
REV_HV1VI    ------
REV_HV1MP    ------
REV_HV1M2    ------
REV_HV196    ------
REV_HV197    ------
REV_HV1Z2    C-----
REV_HV1Z6    ------
REV_HV1ND    ------
REV_HV1EL    C-----
REV_HV1MA    ------
REV_HV1MN    ------
REV_HV1SC    ------
REV_HV1Y2    ------
REV_HV1A2    ------
REV_HV1OY    ------
REV_HV1C4    ------
REV_HV1S1    ------
REV_HV1RH    ------
REV_HV1H3    ------
REV_HV112    ------
REV_HV1B1    ------
REV_HV1BR    ------
REV_HV1LW    ------
REV_HV1H2    ------
REV_HV1JR    ------
REV_HV1B9    ------
REV_HV1S3    ------
REV_HV190    ------
REV_HV1V9    ------
REV_HV1S9    ------
REV_HV1S2    ------
REV_HV192    ------
REV_HV1ET    ------
REV_HV19N    GSGTKE
REV_HV1YB    ------
REV_HV1YF    ------
REV_HV1SE    ------
REV_HV1U4    GSGTKN
REV_HV1AN    ------
REV_HV1MV    ------