CLUSTAL format seed alignment for MF_04083

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

ENV_HV1AN    MIVTMKAMEKRNKKL-W------TL--YLAMALITPC--LSL-RQLYATVYAGVPVWEDA
ENV_HV1MV    MTVTMKVMKKNNRKS-W------SL--YIAMALLIPC--LSYSKQLYATVYSGVPVWEEA
ENV_HV1YF    -----MGMKSGWLLF-Y-----------LLVSLIKVI---GS-EQHWVTVYYGVPVWREA
ENV_HV192    --MRVEGIQRNWKQW-W------IW-GILGFWMVMIY--NVR-GNLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1ET    --MKVMGIQRNCQQW-W------IW-GILGFWMLMIC--NGM-GNLWVTVYYGVPVWKDA
ENV_HV190    -----METQRNYPSL-W------RW-GTLILGMLLIC--SAA-QNLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1V9    -----METQRNYPSL-W------RW-GTLILGMLLIC--SVV-GNLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1S3    --MRARETRKNYQCL-W------RW-GTMLLGMLMIC--SAA-ENLWVTVYYGVPVWKDA
ENV_HV1C4    MAMRAKGIRKNCQHL-W------RW-GTMLLGMLMIC--SAA-ANLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1B9    --MRVKEIRKNWQHL--------RG-GILLLGMLMIC--SAAKEKTWVTIYYGVPVWREA
ENV_HV1MN    --MRVKGIRRNYQHW-W------GW-GTMLLGLLMIC--SAT-EKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1RH    --MRVMEMRKNCQHL-W------KW-GTMLLGMLMIC--SAA-EDLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1BN    --MRVKGIKKNYQHL-W------RWGGMMLLGILMIC--SAT-DKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1A2    --MKVKGTRRNYQHL-W------RW-GTLLLGMLMIC--SAT-EKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1W1    --MRVKGIRRNCQHL-W------IW-GTMLFGMWMIC--SAV-EQLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1W2    --MRVKGIMRNCQHL-W------IW-GTMLFGMWMIC--SAV-EQLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1OY    --MTARGTRKNYQRL-W------RW-GTMLLGMLMIC--SAA-ENLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1MF    --MRVKE---KYQHL-WRWG--WKW-GIMLLGILMIC--SAT-ENLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1BR    --MRVKE---KYQHL-WRWG--WKW-GTMLLGILMIC--SAT-EKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1LW    --MRVKEKYQHLRRWGW------RW-GTMLLGMLMIC--SAT-EKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1B8    --MRVKE---KYQHL-WRWG--WRW-GTMLLGMLMIC--SAT-EKLWVTVYFGVPVWKEA
ENV_HV1H3    --MRVKE---KYQHL-WRWG--WRW-GTMLLGMLMIC--SAT-EKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1B1    --MRVKE---KYQHL-WRWG--WRW-GTMLLGMLMIC--SAT-EKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1H2    --MRVKE---KYQHL-WRWG--WRW-GTMLLGMLMIC--SAT-EKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1KB    --MRVKEIRKNYQHL-WRWGIMLRW-GTMLLGMLMIC--SAA-EQLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1S1    --MRVKGIRKNYQHL-W------RG-GTLLLGMLMIC--SAV-EKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1J3    --MRVKGIRKNYQHL-W------RW-GTMLLGILMIC--SAA-EQLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1SC    --MRVKGSGRNYQHL-W------RW-GTMLLGILMIC--SAA-EQLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1JR    --MRVKGIRKNYQHL-W------KG-GILLLGTLMIC--SAV-EKLWVTVYYGVPVWKET
ENV_HV1Y2    --MRATEIRKNYQHL-W------KG-GTLLLGMLMIC--SAA-EQLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1MA    --MRVREIQRNYQNW-W------RW-GMMLLGMLMTC--SIA-EDLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1Z8    --MRVMGIRMNYQHL-W------KW-GIMLLGILMTC--SVA-EDLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1ND    --MRAREKERNCQNL-W------KW-GIMLLGMLMTC--SAA-EDLWVTVYYGVPIWKEA
ENV_HV1EL    --MRARGIERNCQNW-W------KW-GIMLLGILMTC--SAA-DNLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1Z2    --MRVRGIERNCQNL-W------KW-GIMLLGILMTC--SNA-DNLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1Z6    --MRAREIERNCPNL-W------KW-GIMLLGILMIC--SAA-DNLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1MP    --MRVREMQRNWQHL-G------KW-GLLFLGILIICNANAT-DDLWVTVYYGVPVWKEP
ENV_HV1M2    --MRVREMQRNWQHL-G------RW-GLLFLGILIIC--SAA-DKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1VI    --MRVRGMQRNWQHL-G------KW-GLLFLGILIIC--NAA-DNLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV193    --MRVRGMQRNWQHL-G------KW-GLLFLGTLIIC--NAA-ENLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV196    --MRVRGMQRNWQTL-G------NW-GILFLGILIIC--SNA-DKLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV197    --MRAREIQRNWQHL-G------KR-GILFLGILIIC--SAA-NNLWVTVYYGVPVWKEA
ENV_HV1S9    -----METQTSWLSL-W------RW-GLMIFGMLMIC--SAR-ENLWVTVYYGVPVWRDA
ENV_HV1S2    -----METQKNWQTL-W------RG-GLMIFGMLMIC--KAK-EDLWVTVYYGVPVWKDA
ENV_HV1ZH    --MKVKGIQGNWQNW-W------KW-GTLILGLVIIC--SAA-ENLWVTVYYGVPVWKDA
ENV_HV19N    --MRVKGIQRNWQHL-W------KW-GTLILGLVIIC--SAS-DNLWVTVYYGVPVWEDA
                      : .       . :.*:* ***:* :.

ENV_HV1AN    TPVLFCASDANLTSTEKHNIWASQACVPTDPTPYEYPLHNVTDDFNIWKNYMVEQMQEDI
ENV_HV1MV    APVLFCASDANLTSTEQHNIWASQACVPTDPNPHEFPLGNVTDNFDIWKNYMVDQMHEDI
ENV_HV1YF    ETTLFCASDAKAHSTEAHNIWATQACVPTDPNPQEVLLPNVTEKFNMWENKMADQMQEDI
ENV_HV192    KTTLFCASDAKAYDAEVHNVWATHACVPTDPNPQEMVLENVTENFNMWENDMVEQMHQDI
ENV_HV1ET    SPTLFCASDAKAYDTEVHNVWGTFACVPTDPSPQELGLENVTENFNMWKNDMVEQMHQDI
ENV_HV190    KTTLFCASDAKAYETEKHNVWATHACVPTDPNPQEMVMENVTESFNMWENNMVEQMHTDI
ENV_HV1V9    KTTLFCASDAKAYDTERHNVWATHACVPTDPNPQEMVLENVTETFNMWVNDMVEQMHTDI
ENV_HV1S3    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLGNVTENFNMWKNNMVDQMHEDI
ENV_HV1C4    TTTLFCASDAKAYDTEAHNVWATHACVPTNPNPQEVVLENVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1B9    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLGNVTENFNMWKNNMVDQMHEDI
ENV_HV1MN    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATQACVPTDPNPQEVELVNVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1RH    TTTLFCASEAKAYKTEVHNVWAKHACVPTDPNPQEVLLENVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1BN    NTTLFCASDAKAYDTEIHNVWATHACVPTDPNPQELVMGNVTENFNMWKNDMVEQMHEDI
ENV_HV1A2    TTTLFCASDARAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLGNVTENFNMWKNNMVEQMQEDI
ENV_HV1W1    TTTLFCASDAKAYSTEAHKVWATHACVPTNPNPQEVVLENVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1W2    TTTLFCASDAKAYSTEAHNVWATHACVPTDPNPQEVILGNVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1OY    TTTLFCASDARAYATEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLGNVTENFDMWKNNMVEQMQEDI
ENV_HV1MF    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVCATHACVPTDPNPQEVILVNVTENFDMWKNDMVEQMHEDI
ENV_HV1BR    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLVNVTENFNMWKNDMVEQMHEDI
ENV_HV1LW    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLVNVTENFNMWKNDMVEQMHEDI
ENV_HV1B8    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLVNVTENFNMWKNDMVEQMHEDI
ENV_HV1H3    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHAGVPTDPNPQEVVLVNVTENFNMWKNDMVEQMHEDI
ENV_HV1B1    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLVNVTENFNMWKNDMVEQMHEDI
ENV_HV1H2    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLVNVTENFNMWKNDMVEQMHEDI
ENV_HV1KB    TTTLFCASDAKAYDTEAHNVWATHACVPTDPNPQEVVLVNVTENFNMWKNNMVEQMHENI
ENV_HV1S1    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEIVLENVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1J3    ATTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLENVTEKFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1SC    TTTLFCASDAKAYDTEVHNIWATHACVPTDPNPQEVVLGNVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1JR    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLENVTEDFNMWKNNMVEQMQEDV
ENV_HV1Y2    TTTLFCASDAKAYDTEVHNVWATHACVPTDPNPQEVKLENVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1MA    TTTLFCASDAKSYETEVHNIWATHACVPTDPNPQEIELENVTEGFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1Z8    TTTLFCASDAKSYEPEAHNIWATHACVPTDPNPREIEMENVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1ND    TTTLFCASDAKAYKKEAHNIWATHACVPTDPNPQEIELENVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1EL    TTTLFCASDAKSYETEAHNIWATHACVPTDPNPQEIALENVTENFNMWKNNMVEQMHEDI
ENV_HV1Z2    TTTLFCASDAKSYKTEAHNIWATHACVPTDPNPQEIELENVTENFNMWRNNMVEQMHEDI
ENV_HV1Z6    TTTLFCASDAKSYKTEAHNIWATHACVPTDPNPQEIELENVTENFNMWRNNMVEQIHEDI
ENV_HV1MP    TTTLFCASDAKAYDPEVHNVWATYACVPTDPNPQELVLGNVTENFNMWENNMVDQMHLDI
ENV_HV1M2    TTTLFCASDAKAYEREVHNVWATYACVPTDPSPQELVLGNVSEKFNMWKNNMVDQMHEDI
ENV_HV1VI    TTTLFCASDAKAYEREAHNVWATHACVPTDPNPQEVFLKNVTENFDMWKNNMVEQMHTDI
ENV_HV193    TTTLFCASDAKSYEKEAHNVWATHACVPTDPNPQEVVLENVTERFNMWENNMVEQMHTDI
ENV_HV196    TPTLFCASDAKAYEKEVHNVWATHACVPTDPNPQEVEMENVTENFNMWKNNMVEQMHTDI
ENV_HV197    TTTLFCASDAKAYETEVHNVWATHACVPTDPNPQEVVLENVTENFNMWKNNMVEQMHTDI
ENV_HV1S9    KTTLFCASDAKAYSTEKHNVWATHACVPTDPNPQEMSLPNVTENFNMWKNDMVDQMQEDI
ENV_HV1S2    KTTLFCASDAKAYSTEKHNVWATHACVPTDPSPQEMNLPNVTENFNMWKNDMVDQMQEDI
ENV_HV1ZH    ETTLFCASDAKAYDTEKHNVWATHACVPTDPNPQELSLGNVTEKFDMWKNNMVEQMHEDV
ENV_HV19N    DTPLFCASDAKSYSSEKHNVWATHACVPTDPNPQEIAIENVTENFNMWKNNMVEQMQEDI
         . *****:*.  * *:: .. * ***:*.* * : **:: *::* * *.:*:: ::

ENV_HV1AN    ISLWDQSLKPCVQMTFLCVQMECTNI---------AGTTNENL-------------MKKC
ENV_HV1MV    ISLWEQSLKPCEKMTFLCVQMNCVDLQ------------TNKT----GLLNETINEMRNC
ENV_HV1YF    ISLWEQSLKPCVKLTPLCVTMLCNDSYGE-----ERNNTNMTT----REPDIGYKQMKNC
ENV_HV192    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLHCSNRT-------IDYNNRTDN---------MGGEIKNC
ENV_HV1ET    ISLWDQGLKPCVKLTPLCVTLNCNAIK-------NNTKVTNNS------INSANDEMKNC
ENV_HV190    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTNVR-------NNTSNSTSS-------MEAGGELTNC
ENV_HV1V9    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLDCSSVNAT-----NVTKSNNST----DINIGEIQEQRNC
ENV_HV1S3    VSLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTDYLG------NATNTNNSS----GGT-VEKEEIKNC
ENV_HV1C4    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTDLNTN-----NTTNTTELSIIVVWEQ-RGKGEMRNC
ENV_HV1B9    ISLWDESLKPCVKLTPLCVTLNCTNLNITK----NTTNPTSSS----WGM-MEKGEIKNC
ENV_HV1MN    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTDLRNTTNTNNSTANNNSNS----EGT-IKGGEMKNC
ENV_HV1RH    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTDANL------NGTNVTSSS----GGTMMENGEIKNC
ENV_HV1BN    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCHDF--------NATNATSNS----GKM-MEGGEMKNC
ENV_HV1A2    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTDLG-------KATNTNSSN----WKE-EIKGEIKNC
ENV_HV1W1    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCIDK--------NITDWENKT-------IIGGGEVKNC
ENV_HV1W2    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCIDK--------NITDWKNTT-------IIGGGEVKNC
ENV_HV1OY    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLDCTDVNTTSSSLRNATNTTSSS----WET-MEKGELKNC
ENV_HV1MF    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVNLKCTDLK-------NDTNTNSSN----GRMIMEKGEIKNC
ENV_HV1BR    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVSLKCTDLGNATNT--NSSNTNSSS----GEMMMEKGEIKNC
ENV_HV1LW    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVSLKCTDLK-------NDTNTNSSS----GGMIMEKGEIKNC
ENV_HV1B8    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVSLKCTDLK-------NDTNTNSSS----GRMIMEKGEIKNC
ENV_HV1H3    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVSLKCTDLK-------NDTNTNSSS----GRMIMEKGEIKNC
ENV_HV1B1    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVSLKCTDLK-------NDTNTNSSS----GRMIMEKGEIKNC
ENV_HV1H2    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVSLKCTDLK-------NDTNTNSSS----GRMIMEKGEIKNC
ENV_HV1KB    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLHCTDLR-------NTTNNNSSI----EEK-M-KGEIKNC
ENV_HV1S1    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLHCTNLK-------NATNTKSSN----WKE-MDRGEIKNC
ENV_HV1J3    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCIDWGNDTSP--NATNTTSSG----GEK-MEKGEMKNC
ENV_HV1SC    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTNLRNDTST--NATNTTSSN----RGK-MEGGEMTNC
ENV_HV1JR    INLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCKDV--------NATNTTSSS----EGM-MERGEIKNC
ENV_HV1Y2    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTDLR-------NATNTTSSS----WET-MEKGEIKNC
ENV_HV1MA    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTNVNGTAVNGTNAGSNRTNA----ELK-MEIGEVKNC
ENV_HV1Z8    ISLWDQNLKPCVKLTPLCVTLNCTNAGGNKTT--NGNNTTNQE----EQM-MEKGEMKNC
ENV_HV1ND    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTD---------ELRNSKGNG------KVEEEEKRKNC
ENV_HV1EL    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCSDE--------LRNNGTMGN----NVTTEEKG-MKNC
ENV_HV1Z2    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCIDEVME-----NVTMKNNNV--------TEEIRMKNC
ENV_HV1Z6    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCTDE--------SDEWMGNVT----GKNVTEDIRMKNC
ENV_HV1MP    ISLWDQSLKPCVKSTPLCVTLNCTDV--------NITMSDING----TSLKEDQGEIKNC
ENV_HV1M2    ISLWDESLKPCVKLTPLCVTLNCTKAII------NVTSSNNTT---LAPNVTISEEMKNC
ENV_HV1VI    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLNCT----------NATNNSQEK----------PGAMQNC
ENV_HV193    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLDCRNI---------ATNGTNDTIAINDTLKEDPEAIQNC
ENV_HV196    ISLWDESLKPCVELTPLCVTLNCTDY--------KGTNSTNNA----TSTVVSPAEIKNC
ENV_HV197    ISLWDESLKPCVKLTPLCVTLTCTNVTNNRT---NANKNDTNI----NATVTSTDEIKNC
ENV_HV1S9    ISVWDESLKPCVKITPLCVTLNCSDVN-------SNNSTDSNS----SASNNSPEIMKNC
ENV_HV1S2    ISVWDESLKPCVKITPLCVTLNCSNIT-------SNSNTTSNS------SVSSPDIMTNC
ENV_HV1ZH    ISLWDQSLKPCVKLTPLCVTLSCHNITI------KDNNTNVDT--------EMKEEIKNC
ENV_HV19N    ISLWEESLKPCVKLTPLCITLNCTNVN-------SANHTEANN------TVENKEEIKNC
        :.:*::.**** : * **: : *                  :*

ENV_HV1AN    EFNVTTVIKDKKEKKQALFYVSDLMELNETSSTNK----------TNSKMYTLTNCNSTT
ENV_HV1MV    SFNVTTVLTDKKEQKQALFYVSDLSKVN----DSN---------AVNGTTYMLTNCNSTI
ENV_HV1YF    SFNATTELTDKKKQVYSLFYVEDVVPIN----AYN-------------KTYRLINCNTTA
ENV_HV192    SFNMTTEVRDKREKVHALFYRLDIVPLK----NES---------SNTSGDYRLINCNTSA
ENV_HV1ET    SFNITTELRDKKRKAYALFYKLDIVPLN----NGS-------------TDYRLINCNTST
ENV_HV190    SFNVTTVLRDKQQKVHALFYRLDVVPID----NNS-------------TQYRLINCNTSV
ENV_HV1V9    SFNVTTAIRDKNQKVHALFYRADIVQIDEGERNKS------------DNHYRLINCNTSV
ENV_HV1S3    SFNITTGIRDKVQKAYAYFYKLDVVPID----DDN-----------TNTSYRLIHCNSSV
ENV_HV1C4    SFNITTSIRDKVQREYALFYKLDVEPID----DNK--------NTTNNTKYRLINCNTSV
ENV_HV1B9    SFYITTSIRNKVKKEYALFNRLDVVPIE----NTN------------NTKYRLISCNTSV
ENV_HV1MN    SFNITTSIRDKMQKEYALLYKLDIVSID----NDS-------------TSYRLISCNTSV
ENV_HV1RH    SFQVTTSRRDKTQKKYALFYKLDVVPIE----KGNISPKNNTSNNTSYGNYTLIHCNSSV
ENV_HV1BN    SFNITTSIRDKMQKEYALFYKLDIVPID----NDK-----------TNTRYRLISCNTSV
ENV_HV1A2    SFNITTSIRDKIQKENALFRNLDVVPID----NAS--------TTTNYTNYRLIHCNRSV
ENV_HV1W1    SFNITTSIRDKVHKEYALFYKLDVVPIK----SNN--------DSSTYTRYRLIHCNTSV
ENV_HV1W2    SFNITTSRRDKVHKEYALFYKLDVVPIK----GDN-----------NSSRYRLINCNTSV
ENV_HV1OY    SFNTTTSIRDKMQEQYALFYKLDVLPID----KND-------------TKFRLIHCNTST
ENV_HV1MF    SFNISTSIRNKVQKEYAFFYKLDIRPID----N---------------TTYRLISCNTSV
ENV_HV1BR    SFNISTSIRGKVQKEYAFFYKLDIIPID----NDT-------------TSYTLTSCNTSV
ENV_HV1LW    SFNISTSIRGKVQKEYAFFYKHDIIPID----NDT-------------TSYTLTSCNTSV
ENV_HV1B8    SFNISTSKRGKVQKEYAFFYKLDIIPID----NDT-------------TSYTLTSCNTSV
ENV_HV1H3    SFNISTSIRGKVQKEYAFFYKLDIIPID----NDT-------------TSYTLTSCNTSV
ENV_HV1B1    SFNISTSIRGKVQKEYAFFYKLDIIPID----NDT-------------TSYTLTSCNTSV
ENV_HV1H2    SFNISTSIRGKVQKEYAFFYKLDIIPID----NDT-------------TSYKLTSCNTSV
ENV_HV1KB    SFNVTTNIRDKVQKEYALFYKLDVVPID----NDN---------NSTNTCYRLISCDTSV
ENV_HV1S1    SFKVTTSIRNKMQKEYALFYKLDVVPID----NDN-------------TSYKLINCNTSV
ENV_HV1J3    SFNITTSIRDKVQKEHALFYKHDVVPIN----NST----KDNIKNDNSTRYRLISCNTSV
ENV_HV1SC    SFNITTSIRSKVQKEYALFYKLDVVPID-------------------NTSYTLINCNTSV
ENV_HV1JR    SFNITKSIRDKVQKEYALFYKLDVVPID----NKN------------NTKYRLISCNTSV
ENV_HV1Y2    SFNITTSIRDKVQKEYALFYNLDVVPID-------------------NASYRLISCNTSV
ENV_HV1MA    SFNI-TPVGSDKRQEYATFYNLDLVQID----DSD------------NSSYRLINCNTSV
ENV_HV1Z8    SFNITTVISDKKKQVHALFYRLDVVPID----DDN----SANTSNTNYTNYRLINCNTSA
ENV_HV1ND    SFNV----RDKREQVYALFYKLDIVPID----NNN---------RTNSTNYRLINCDTST
ENV_HV1EL    SFNVTTVLKDKKQQVYALFYRLDIVPID----NDS---------STNSTNYRLINCNTSA
ENV_HV1Z2    SFNITTVVRDKTKQVHALFYRLDIVPID----NDN---------STNSTNYRLINCNTSA
ENV_HV1Z6    SFNITTVVRDKTKQVHALFYRLDIVPID----NDN---------STNSTNYRLINCNTSA
ENV_HV1MP    SFNVTTELKDKKRKQQALFYRLDVEPIK----NSS-------------NIYKLISCNMST
ENV_HV1M2    SFNITTEIRDKQKKEYALFYKLDVVQIN----NSN-------------TSYRLINCNTST
ENV_HV1VI    SFNMTTEVRDKKLKLSALFYRLDIVPIG----NNN------------SSEYRLINCNTST
ENV_HV193    SFNTTTEIRDKQLKVHALFYKLDIVQIN----KDD------------NRTYRLINCDAST
ENV_HV196    SFNITTEIKDKKKKESALFYRLDVLPLN-GEGNNS------------STEYRLINCNTST
ENV_HV197    SFNITTELKDKKKRVSALFYKLDIVQIKQSEINQS------------ESEDRLINCNTST
ENV_HV1S9    SFNVTTEIRNKRKQEYALFYRQDVVPIN----SDN-------------KSYILINCNTSV
ENV_HV1S2    SFNITTEIRNKRKQEYALFYRQDVVPID----SNN-------------KNYILINCNTSV
ENV_HV1ZH    SYNMTTELRDKQRKIYSLFYRLDIVPIGGNSSNGD------------SSKYRLINCNTSA
ENV_HV19N    SFKITTERGGKKKEEYALFYKLDVVPIS----NGN------------KTSYRLIHCNVST
        .:    ..   : :  *: :             * *: : 

ENV_HV1AN    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGYAIFKCNSTEFNGTGTCRNITVVTCTHGIRPTVSTQLI
ENV_HV1MV    IKQACPKVSFEPIPIHYCAPTGYAIFKCNDTDFNGTGLCHNISVVTCTHGIKPTVSTQLI
ENV_HV1YF    VTQACPKTSFEPIPIHYCAPPGFAIMKCNEGNFSGNGSCTNVSTVQCTHGIKPVISTQLI
ENV_HV192    ITQACPKVSFDPIPIHYCAPAGYAILKCNNKTFNGTGPCNNVSTIQCTHGTKPVVSTQLL
ENV_HV1ET    ITQACPKVSLDPIPIHYCAPAGYAILKCRDKTFTGTGPCHNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV190    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNKTFNGTGLCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1V9    IKQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNGKKFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1S3    ITQTCPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNKKFSGKGQCTNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV1C4    ITQACPKVSFEPIPIHYCTPTGFALLKCNDKKFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1B9    ITQACPKVSFQPIPIHYCVPAGFAMLKCNNKTFNGSGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1MN    ITQACPKISFEPIPIHYCAPAGFAILKCNDKKFSGKGSCKNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1RH    ITQACPKVSFEPIPIHYCTPAGFAILKCNDKKFNGTGPCKNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1BN    ITQACPKVTFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNKKFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1A2    ITQACPKVSFEPIPIHYCTPAGFAILKCNNKTFNGKGPCTNVSTVQCTHGIRPIVSTQLL
ENV_HV1W1    ITQACSKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNDKKFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1W2    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNDKKFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1OY    ITQACPKISFEPIPMHYCTPAGFAILKCNDKKFNGTGPCTNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV1MF    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNDKTFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1BR    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNKTFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1LW    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNKTFNGTGPCTNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV1B8    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNKTFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1H3    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNKTFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1B1    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNKTFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1H2    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNKTFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1KB    ITQACPKVSFEPIPIHYCTPAGFALLKCNNKTFNGTGPCKNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1S1    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNDKKFNGSGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1J3    ITQACPKISFEPIPIHYCAPAGFAIIKCNDKKFNGTGPCTNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV1SC    ITQACPKVSFEPIPIHYCARW-FAILNCNNKKFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTHLL
ENV_HV1JR    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNKTFNGKGQCKNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1Y2    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNDKKFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1MA    ITQACPKVTFDPIPIHYCAPAGFAILKCNDKKFNGTEICKNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV1Z8    ITQACPKVTFEPIPIHYCAPAGFAILKCKDKKFNGTGPCKKVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1ND    ITQACPKISFEPIPIHFCAPAGFAILKCRDKKFNGTGPCSNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1EL    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCRDKKFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1Z2    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCRDKRFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1Z6    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCRDKRFNGTGPCTNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1MP    VTQACPKVSFDPIPIHYCAPAGYAILKCNDKRFNGTGPCEKVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV1M2    LTQACPKVSFDPIPIHYCAPAGFAILKCNNKTFNGTGLCRNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV1VI    ITQACPKVSWDPIPIHYCAPAGYAILKCNDKRFNGTGPCKNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV193    ITQACPKVSWDPIPIHYCAPAGYAILKCNEKNFTGTGSCKNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV196    ITQTCPKVTFEPIPIHYCAPAGFAILKCKDKRFNGTGPCKNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV197    VTQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNNNTCNGTGPCTNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV1S9    IKQACPKVSFQPIPIHYCAPAGFAILKCNNKTFNGTGPCKNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV1S2    IKQACPKVSFQPIPIHYCAPAGFAILKCNDKNFNGTGSCKNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
ENV_HV1ZH    ITQACPKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCRDEEFEGKGPCRNVSTVQCTHGIRPVVSTQLL
ENV_HV19N    IKQACPKVNFDPIPIHYCAPAGFAILKCRDKEYNGTGPCKNVSTVQCTHGIKPVVSTQLL
        :.*:*.* . :***:*:*.  :*:::*.   *. * :::.: **** .* :**:*:

ENV_HV1AN    LNGTLSK-GKIRMMAKDILEGGKNIIVTLNSTLNMTCERPQIDI--QEMRI--GP-MAWY
ENV_HV1MV    LNGTLSR-EKIRIMGKNITESAKNIIVTLNTPINMTCIREGIAE-VQDIYT--GPMRWRS
ENV_HV1YF    LNGSLNT-DGIVIRNDSHSN----LLVQWNETVPINCTRPGNNT-GGQVQI--GPAMTFY
ENV_HV192    LNGSLAE-EEIIIRSKNLTDNVKTIIVHLNESVEINCTRPNNNT-RKSIRI--GPGQAFY
ENV_HV1ET    LNGSIAE-GETIIRFENLTNNAKIIIVQLNESVEITCTRPSNNT-RESIRI--GPGQTFY
ENV_HV190    LNGSLAE-EQIIIRTKNISDNTKNIIVQLKTPVNITCTRPNNNT-RTSIHL--GPGRAFY
ENV_HV1V9    LNGSLAEVEEVIIRSKNITDNTKNIIVQLNEPVQINCTRTGNNT-RKSIRI--GPGQAFY
ENV_HV1S3    LNGSLAE-EEVVIRSDNFTNNAKTILVQLNVSVEINCTRPNNNR-RRRITS--GPGKVLY
ENV_HV1C4    LNGSLAE-EEVVIRSENFTNNAKTIIVQLNVSVEINCTRPNNHT-RKRVTL--GPGRVWY
ENV_HV1B9    LNGSLAE-EDIVIRSENFTDNAKTIIVQLNESVVINCTRPNNNT-RRRLSI--GPGRAFY
ENV_HV1MN    LNGSLAE-EEVVIRSENFTDNAKTIIVHLNESVQINCTRPNYNK-RKRIHI--GPGRAFY
ENV_HV1RH    LNGSLAE-EEVVIRSENFTDNVKTIIVQLNASVQINCTRPNNNT-RKSITK--GPGRVIY
ENV_HV1BN    LNGSLAE-EEVVIRSENFTNNVKTIIVQLNESVEINCTRPNNNT-RKRITM--GPGRVYY
ENV_HV1A2    LNGSLAE-EEVVIRSDNFTNNAKTIIVQLNESVAINCTRPNNNT-RKSIYI--GPGRAFH
ENV_HV1W1    LNGSLAE-EEIVIRSENFTDNAKTIIVHLNESVEINCTRPNNNVRRRHIHI--GPGRAFY
ENV_HV1W2    LNGSLAE-EEIVIRSENFTDNAKTIIVHLNESVEINCTRPYNNV-RRSLSI--GPGRAFR
ENV_HV1OY    LNGSLAE-EEVIIRSSNFTNNAKIIIVQLNKSVEINCTRPNNNT-RNRISI--GPGRAFH
ENV_HV1MF    LNGSLAE-EEGVIRSANFTDNAKTIIVQLNTSVEINCTRPNNNT-RKSIRIQRGPGRAFV
ENV_HV1BR    LNGSLAE-EEVVIRSANFTDNAKTIIVQLNQSVEINCTRPNNNT-RKSIRIQRGPGRAFV
ENV_HV1LW    LNGSLAE-EEVVIRSANLTDNVKTIIVQLNQSVEINCTRPNNNT-RKRIRIQRGPGRTFV
ENV_HV1B8    LNGSLAE-EEVVIRSVNFTDNAKTIIVQLDTSVEINCTRPNNNT-RKKIRIQRGPGRAFV
ENV_HV1H3    LNGSLAE-EEVVIRSVNFTDNAKTIIVQLNTSVEINCTRPNNNT-RKKIRIQRGPGRAFV
ENV_HV1B1    LNGSLAE-EEVVIRSANFTDNAKTIIVQLNQSVEINCTRPNNNT-RKSIRIQRGPGRAFV
ENV_HV1H2    LNGSLAE-EEVVIRSVNFTDNAKTIIVQLNTSVEINCTRPNNNT-RKRIRIQRGPGRAFV
ENV_HV1KB    LNGSLAE-EGVVIRSENFTDNVKTIIVQLNETVKINCIRPNNKT-RKRVTM--GPGRVYY
ENV_HV1S1    LNGSLAE-EGVVIRSENFTDNAKTIIVQLKESVEINCTRPNNNT-RKSITI--GPGRAFY
ENV_HV1J3    LNGSLAE-EEVVIRSENFTDNAKTIIVQLKEPVVINCTRPSKTT-RRRIHI--GPGRAFY
ENV_HV1SC    LNGSLAE-EEVVLRSENFTDNAKTIIVQLKEAVEINCTRPNNNT-TRSIHI--GPGRAFY
ENV_HV1JR    LNGSLAE-EKVVIRSDNFTDNAKTIIVQLNESVKINCTRPSNNT-RKSIHI--GPGRAFY
ENV_HV1Y2    LNGSLAE-EEIVIRSENFTNNAKTIIVQLNESVVINCTRPNNNT-RKSINI--GPGRALY
ENV_HV1MA    LNGSLAE-EEIMIRSENLTDNTKNIIVQLNETVTINCTRPGNNT-RRGIHF--GPGQALY
ENV_HV1Z8    LNGSLAE-EEIIIRSENLTNNVKTIIVHLNESVEINCTRPDNKITRQSTPI--GLGQALY
ENV_HV1ND    LNGSLAE-EEIIIRSENLTNNVKTIIVQLNASIVINCTRPYKYT-RQRTSI--GLRQSLY
ENV_HV1EL    LNGSLAE-EEVIIRSENLTNNAKNIIAHLNESVKITCARPYQNT-RQRTPI--GLGQSLY
ENV_HV1Z2    LNGSLAE-EEIIIRSENLTNNAKIIIVQLNESVAINCTRPYRNI-RQRTSI--GLGQALY
ENV_HV1Z6    LNGSLAE-EEIIIRSENLTNNAKIIIVQLNESVAINCTRPYKNT-RQSTPI--GLGQALY
ENV_HV1MP    LNGSLAQ-EDIIIRSKNITDNTKNIIVQFNRSVIIDCRRPNNNT-RKGIRI--GPGQTFF
ENV_HV1M2    LNGSLAE-EKMIIRSENISDNTKTIIVQFKNPVKINCTRPNNNT-RRSIHI--GPGRAFY
ENV_HV1VI    LNGSLAE-EGIVIRSQNISNNAKTIIVHLNESVQINCTRPNNNT-RKGIHL--GPGQTFY
ENV_HV193    LNGSLAE-GEIVIRSQNISDNAKTIIVHLNESVQINCTRPNNNT-RKRISL--GPGRVFY
ENV_HV196    LNGSLAE-EEIIIRSENITDNTKNIIVQLNETVQINCTRPNNNT-RKSIHM--GPGKAFY
ENV_HV197    LNGSLAE-EEIIIRSEDITKNTKNIIVQLNEAVEINCTRPSNNT-RKSIHI--GPGRAFY
ENV_HV1S9    LNGSVAE-GDIIIRSENISDNAKNIIVQLNDTVEIVCTRPNNNT-RKGIHM--GPGQVLY
ENV_HV1S2    LNGSIAE-GDIIIRSENISDNAKNIIVQLNKTVEIVCYRPNNNT-RKGIHM--GPGQVLY
ENV_HV1ZH    LNGSLAE-GEVRIRSENFTDNAKIIIVQLVKPVNITCMRPNNNT-RKSISI--GPGRAFF
ENV_HV19N    LNGSLAE-EDIRIRSENFTDNTKVIIVQLNNSIEINCIRPNNNT-RKSIPI--GPGQAFY
        ***::    :  . .  ::.  .: : * *       *   

ENV_HV1AN    SMG----IGGTAGNSSRAAYCKYNATDWGKILKQTAERYLELVNNTGSINMTFNHSS--G
ENV_HV1MV    MTLK---RSNNTSPRSRVAYCTYNKTVWENALQQTAIRYLNLVNQTENVTIIFSRTS--G
ENV_HV1YF    NIEK---IVGDI----RQAYCNVSKELWEPMWNRTREEIKKILGKN---NITFRARERNE
ENV_HV192    ATGE---IIGDI----RQAHCNISRTAWNKTLQEVGKKLAEHF-PN--KAIKFAKHS--G
ENV_HV1ET    ATGD---IIGDI----RQAHCNISEEKWNKTLQKVKEKLQKHF-PN--KTIEFKPSS--G
ENV_HV190    ATGD---IIGDI----RQAHCNISRTDWNKTLHQVVTQLGIHL-NN--RTISFKPNS--G
ENV_HV1V9    ATGD---IIGDI----RRAYCNISGKQWNETLHKVITKLGSYF-DN--KTIILQPPA--G
ENV_HV1S3    TTGE---IIGDI----RKAYCNISRAKWNKTLEQVATKLREQF-GN--KTIVFKQSS--G
ENV_HV1C4    TTGE---ILGNI----RQAHCNISRAQWNNTLQQIATTLREQF-GN--KTIAFNQSS--G
ENV_HV1B9    ARRN---IIGDI----RQAHCNISRAKWNNTLQQIVIKLREKF-RN--KTIAFNQSS--G
ENV_HV1MN    TTKN---IIGTI----RQAHCNISRAKWNDTLRQIVSKLKEQF-KN--KTIVFNQSS--G
ENV_HV1RH    ATGQ---IIGDI----RKAHCNLSRAQWNNTLKQVVTKLREQF-DN--KTIVFTSSS--G
ENV_HV1BN    TTGQ---IIGDI----RRAHCNLSRSKWENTLKQIVTKLRVQF-KN--KTIVFNRSS--G
ENV_HV1A2    TTGR---IIGDI----RKAHCNISRAQWNNTLEQIVKKLREQFGNN--KTIVFNQSS--G
ENV_HV1W1    -TGE---IRGNI----RQAHCNISRAKWNNTLKQIVEKLREQF-KN--KTIVFNHSS--G
ENV_HV1W2    -TRE---IIGII----RQAHCNISRAKWNNTLKQIVEKLREQF-KN--KTIVFNHSS--G
ENV_HV1OY    TTKQ---IIGDI----RQAHCNLSRATWEKTLEQIATKLRKQF-RN--KTIAFDRSS--G
ENV_HV1MF    TIGK---I-GNM----RQAHCNISRAKWMSTLKQIASKLREQFGNN--KTVIFKQSS--G
ENV_HV1BR    TIGK---I-GNM----RQAHCNISRAKWNATLKQIASKLREQFGNN--KTIIFKQSS--G
ENV_HV1LW    TIGK---I-GNM----RQAHCNISRAKWNNTLKQIASKLREQYGNN--KTIIFKQSS--G
ENV_HV1B8    TIGK---I-GNM----RQAHCNISRAKWNATLKQIDSKLREQFGNN--KTIIFKQSS--G
ENV_HV1H3    TIGK---I-GNM----RQAHCNISRAKWNATLKQIASKLREQFGNN--KTIIFKQSS--G
ENV_HV1B1    TIGK---I-GNM----RQAHCNISRAKWNNTLKQIDSKLREQFGNN--KTIIFKQSS--G
ENV_HV1H2    TIGK---I-GNM----RQAHCNISRAKWNNTLKQIASKLREQFGNN--KTIIFKQSS--G
ENV_HV1KB    TTGE---IIGDI----RQAHCNISRAEWNKTLEQIANKLRKQF-EN--KTIVFNQSS--G
ENV_HV1S1    ATGD---IIGDI----RQAHCNISGEKWNNTLKQIVTKLQAQF-GN--KTIVFKQSS--G
ENV_HV1J3    TTKQ---IAGDL----RQAHCNINRARWNATLKQIVGKLRKQF-VN--KTIVFNRSS--G
ENV_HV1SC    ATGD---IIGDI----RQAHCNISRAKWNNTLKQIVIKLRDQF-EN--KTIIFNRSS--G
ENV_HV1JR    TTGE---IIGDI----RQAHCNISRAQWNNTLKQIVEKLREQF-NN--KTIVFTHSS--G
ENV_HV1Y2    TTGE---IIGDI----RQAHCNLSKTQWENTLEQIAIKLKEQFGNN--KTIIFNPSS--G
ENV_HV1MA    TTG----IVGDI----RRAYCTINETEWDKTLQQVAVKLGSLL-NK--TKIIFNSSS--G
ENV_HV1Z8    TTR----IKGDI----RQAYCNISAAAWNKTLQQVAKKLGDLL-NQ--TTIIFKPPA--G
ENV_HV1ND    TITGKKKKTGYI----GQAHCKISRAEWNKALQQVATKLGNLL-NK--TTITFKPSS--G
ENV_HV1EL    TTRSRS-IIG-------QAHCNISRAQWSKTLQQVARKLGTLL-NK--TIIKFKPSS--G
ENV_HV1Z2    TTKTRS-IIG-------QAYCNISKNEWNKTLQQVAIKLGNLL-NK--TTIIFKPSS--G
ENV_HV1Z6    TTRGRTKIIG-------QAHCNISKEDWNKTLQRVAIKLGNLL-NK--TTIIFKPSS--G
ENV_HV1MP    ATGE---IIGDI----RKAYCNINRTLWNETLKNVSGEFKKHF--N--FSVAFNSSS--G
ENV_HV1M2    ATGE---IIGDT----RKAHCNISEKQWYDTLIKIATEFKDQY--N--KTVGFQPSA--G
ENV_HV1VI    ATGA---IIGDI----RKAHCNISGTQWNNTLEYVKAELKSHFPNN--TAIKFNQSS--G
ENV_HV193    TTGE---IIGDI----RKAHCNVSGTQWRNTLAKVKAKLGSYF-PN--ATIKFNSSS--G
ENV_HV196    TTGD---IIGDI----RQAHCNISGEKWNMTLSRVKEKLKEHF-KN--GTITFKPPNP-G
ENV_HV197    ATGD---IIGDI----RQAHCNISGGQWNKTVNQVKKELGKHF--N--KTIIFQPSS--G
ENV_HV1S9    ATGE---IIGDI----RKAYCNISRKDWNNTLRRVAKKLREHF--N--KTIDFTSPS--G
ENV_HV1S2    ATGE---IIGNI----RETHCNISERDWSNTLRRVATKLREHF--N--KTINFTSPS--G
ENV_HV1ZH    ATGD---IIGDI----RQAHCNVSRTEWNDTLSKVAAQLRKHF-VNTSTDIIFANSS--G
ENV_HV19N    ATGD---IIGDI----RQAHCNVSRIKWREMLKNVTAQLRKIY-NN--KNITFNSSA--G
             .    ::*. .  *           : :    

ENV_HV1AN    GDLEVTHLHFNCHGEFFYCNTAKMF--------NYTFSCN----GTTCSVSN---VSQGN
ENV_HV1MV    GDAEVSHLHFNCHGEFFYCNTSGMFNYTFI---NCTKSGC------QEIKGS---NETNK
ENV_HV1YF    GDLEVTHLMFNCRGEFFYCNTSKLF--------NE-----------ELLNET------GE
ENV_HV192    GDLEITTHSFNCRGEFFYCNTSSLF--------NSTYTPN------STENIT---GTENS
ENV_HV1ET    GDLEITTHSFNCGGEFFYCNTSNLF--------NSTKL--------ELFNSS-----TNL
ENV_HV190    GDMEVRTHSFNCRGEFFYCNTSGLF--------NSSWEMH----TNYTSNDT----KGNE
ENV_HV1V9    GDIEIITHSFNCGGEFFYCNTTKLF--------NSTWTNSSYTNDTYNSNST---EDITG
ENV_HV1S3    GDPEIVMHSFNCRGEFFYCNTTKLF--------NSTWNEN------STWNAT-----GND
ENV_HV1C4    GDPEIVMHSFNCGGEFFYCNSTQLFNSAWNVTSNGTWSVT------RKQKDT------GD
ENV_HV1B9    GDPEIVMHSFNCGGEFFYCNTAQLF--------NSTWNVT------GGTNGT----EGND
ENV_HV1MN    GDPEIVMHSFNCGGEFFYCNTSPLFNSTWN--GNNTWNNT------TGSNNN--------
ENV_HV1RH    GDPEIVLHSFNCGGEFFYCNTTQLF--------NSTWNST------EGSNNT----GGND
ENV_HV1BN    GDPEIVMHSFNCGGEFFFCNTTQLF--------NSTWYRN------TTGNIT----EGNS
ENV_HV1A2    GDPEIVMHSFNCRGEFFYCNTTQLF--------NNTWRL-------NHTEGT----KGND
ENV_HV1W1    GDPEIVTHSFNCGGEFFYCDSTQLF--------NSTWNVT--GISTEGNNNT---EENGD
ENV_HV1W2    GDPEIVTHSFNCGGEFFYCNSTQLF--------NSTWNGT----DIKGDNKN------ST
ENV_HV1OY    GDPEIVMHSFNCGGEFFYCNTSQLF--------NSTWNDT------TRANST------EV
ENV_HV1MF    GDPEIVTHSFNCGGEFFYCNSTQLFNSTWF---NSTWST-------EGSNNT----EGSD
ENV_HV1BR    GDPEIVTHSFNCGGEFFYCNSTQLFNSTWF---NSTWST-------EGSNNT----EGSD
ENV_HV1LW    GDLEIVTHSFNCGGEFFYCNSTQLFNSTWF---NSTWST-------EGSNNT----EGSD
ENV_HV1B8    GDPEIVTHSFNCGGEFFYCNSTQLF--------NSTWST-------KGSNNT----EGSD
ENV_HV1H3    GDPEIVTHSFNCGGEFFYCNSTQLFNSTWF---NSTWST-------EGSNNT----EGSD
ENV_HV1B1    GDPEIVTHSFNCGGEFFYCNSTQLFNSTWF---NSTWST-------KGSNNT----EGSD
ENV_HV1H2    GDPEIVTHSFNCGGEFFYCNSTQLFNSTWF---NSTWST-------EGSNNT----EGSD
ENV_HV1KB    GDPEIVMHNFNCGGEFFYCDSSQLFNSTHL--SNGTWWNG------TGPEN---------
ENV_HV1S1    GDPEIVMHSFNCGGEFFYCNSTQLF--------NSTWNNT------IGPNNT------NG
ENV_HV1J3    GDPEIVMHSFNCGGEFFYCNSTQLFNSTWL--SNSTWNDT------EGSNNT----GGND
ENV_HV1SC    GDPEIVMHSFNCGGEFFYCNSTQLF--------SSTWNGT------EGSNNT----GGND
ENV_HV1JR    GDPEIVMHSFNCGGEFFYCNSTQLF--------NSTWNDT------EKSSGT----EGND
ENV_HV1Y2    GDPEIVTHSFNCGGEFFYCNSTQLF----------TWNDT------RKLNNT------GR
ENV_HV1MA    GDPEITTHSFNCRGEFFYCNTSKLF--------NSTWQNN----GARLSNST----ESTG
ENV_HV1Z8    GDPEITTHSFNCGGEFFYCNTSRLF--------NSTWNSS------TWNNDT---LNSEG
ENV_HV1ND    GDPEITSHMLNCGGDFFYCNTSRLF--------NSTWNQ---------TNST---GFNNG
ENV_HV1EL    GDPEITTHSFNCGGEFFYCNTSGLF--------NSTWNIS------AWNNITESNNSTNT
ENV_HV1Z2    GDPEITTHSFNCGGEFFYCNTSGLF--------NSTWDIS----KSEWANST---ESDDK
ENV_HV1Z6    GDAEITTHSFNCGGEFFYCNTSGLF--------NSTWNIN----NSEGANST---ESDNK
ENV_HV1MP    GDVEITTHSFNCRGEFFYYNTSGLF--------NET----------EVANNT------NE
ENV_HV1M2    GDLEITTHSFNCRGEFFYCNTTILF--------NHTRVND------ILSNNH---TREND
ENV_HV1VI    GDLEITMHSFNCRGEFFYCDTSGLF--------ND-----------TGSNNG--------
ENV_HV193    GDLEITRHNFNCMGEFFYCNTDELF--------NDTKFND------TGFNGT--------
ENV_HV196    GDPEILTHMFNCAGEFFYCNTTKLF--------NET-----------GENGT--------
ENV_HV197    GDPQVTRHIFNCRGEFSYCDTTDTV--------DDTE---------EEEDTT--------
ENV_HV1S9    GDIEITTHSFNCGGEFFYCNTSTLF--------NSSWDEN----NIKDTNST----NDNT
ENV_HV1S2    GDIEIVTHSFNCGGEFLYCNTSKLF--------NSSWDKN----SIEATNDT-----SXA
ENV_HV1ZH    GDVEITTHSFNCGGEFFYCNTSGLF--------NGTWLN-------GTSNNTWKIDTVND
ENV_HV19N    GDLEITTHSFNCRGEFFYCNTSGLF--------NNNISNI-----------------NNE
        ** ::  :** *:* : ::  .                  

ENV_HV1AN    NGTLPCKLRQVVRSWIRGQSGLYAPPIKGNLTCMSNITGMILQMDNT--WNSS----NNN
ENV_HV1MV    NGTIPCKLRQLVRSWMKGESRIYAPPIPGNLTCHSNITGMILQLDQP--WNST-----GE
ENV_HV1YF    PITLPCRIRQIVNLWTRVGKGIYAPPIRGVLNCTSNITGLVLEYSGG--PDTK------E
ENV_HV192    IITIPCRIKQIINMWQGVGRAMYAPPIEGILTCRSNITGLLLTRDGG--TGMH-----DT
ENV_HV1ET    NITLQCRIKQIINMWQGVGRAMYAPPIEGIIMCRSNITGLLLTRDGA--KEPH----STK
ENV_HV190    NITLPCRIKQIVNMWQRVGRAMYAPPIQGNIMCVSNITGLILTIDEG--NASA-----EN
ENV_HV1V9    NITLQCKIKQIVNMWQRVGQAMYAPPIRGNITCISNITGLILTFDRN--NTNN-------
ENV_HV1S3    TITLPCRIKQIINMWQEVGKAMYAPPIEGQIRCSSNITGLLLTRDGG--GDKN----STT
ENV_HV1C4    IITLPCRIKQIINRWQVVGKAMYALPIKGLIRCSSNITGLLLTRDGG--GENQ-----TT
ENV_HV1B9    IITLQCRIKQIINMWQKVGKAMYAPPITGQIRCSSNITGLLLTRDGG--NSTE----TET
ENV_HV1MN    -ITLQCKIKQIINMWQEVGKAMYAPPIEGQIRCSSNITGLLLTRDGG--KDTD---TNDT
ENV_HV1RH    TITLPCRIKQIVNMWQEVGKAMYAPPISGQIKCISNITGLLLTRDGG--EDTT----NTT
ENV_HV1BN    PITLPCRIKQIINMWQEVGKAMYAPPIRGQIKCSSNITGLLLTRDGG--NNNE---TTDT
ENV_HV1A2    TIILPCRIKQIINMWQEVGKAMYAPPIGGQISCSSNITGLLLTRDGG--TNVT----NDT
ENV_HV1W1    TITLPCRIKQIINMWQGVGKAMYAPPIGGQIRCSSNITGLLLTRDGG--NSSS-----RE
ENV_HV1W2    LITLPCRIKQIINMWQGVGKAMYAPPIQGQIRCSSNITGLLLTRDGG--NSSS-----RE
ENV_HV1OY    TITLPCRIKQIVNMWQEVGKAMYAPPISGQIRCSSKITGLLLTRDGG--KNTT----NGI
ENV_HV1MF    TITLPCRIKQFINMWQEVGKAMYAPPISGQIRCSSNITGLLLTRDGG--KNTN-----ES
ENV_HV1BR    TITLPCRIKQFINMWQEVGKAMYAPPISGQIRCSSNITGLLLTRDGG--NNNN-----GS
ENV_HV1LW    TITLPCRIKQIINMWQEVGKAMYAPPISGQIRCSSNITGLLLTRDGG--NNNN-----GS
ENV_HV1B8    TITLPCRIKQIINMWQEVGKAMYAPPISGQIRCSSNITGLLLTRDGG--NSNN-----ES
ENV_HV1H3    TITLPCRIKQFINMWQEVGKAMYAPPISGQIRCSSNITGLLLTRDGG--NNNN-----GS
ENV_HV1B1    TITLPCRIKQIINMWQEVGKAMYAPPISGQIRCSSNITGLLLTRDGG--NSNN-----ES
ENV_HV1H2    TITLPCRIKQIINMWQKVGKAMYAPPISGQIRCSSNITGLLLTRDGG--NSNN-----ES
ENV_HV1KB    -ITLPCRIKQIVNMWQEVGKAMYAPPIRGQIRCSSNITGLLLTRDGG--NTQNNNTNSSI
ENV_HV1S1    TITLPCRIKQIINRWQEVGKAMYAPPIRGQIRCSSNITGLLLTRDGG--KEIS----NTT
ENV_HV1J3    TITLPCRIKQIINMWQEVGKAMYAPPIEGQIRCSSNITGLLLTRDGG--DNQN-----ET
ENV_HV1SC    TITLPCRIKEIINMWQEVGKAMYAPPIKGQVKCSSNITGLLLTRDGG--NSKNGSKNENT
ENV_HV1JR    TIILPCRIKQIINMWQEVGKAMYAPPIKGQIRCSSNITGLLLTRDGG--KNES-----EI
ENV_HV1Y2    NITLPCRIKQIINMWQEVGKAMYAPPIRGQIRCSSNITGLLLTRDGG--KDTN-----GT
ENV_HV1MA    SITLPCRIKQIINMWQKTGKAMYAPPIAGVINCLSNITGLILTRDGGNSSDNS-----DN
ENV_HV1Z8    TIKLPCRIKQIINMWQGVGKAMYAPPIEGLIKCTSNITGLLLTRDGG--VNNS-----TN
ENV_HV1ND    TVTLPCRIKQIVNLWQRVGKAMYAPPIEGLIKCSSNITGLLLTRDGG--ANNS-----SH
ENV_HV1EL    NITLQCRIKQIIKMVAG-RKAIYAPPIERNILCSSNITGLLLTRDGG--INNS-----TN
ENV_HV1Z2    PITLQCRIKQIINMWQGVGKAMYAPPIEGQINCSSNITGLLLTRDGG--TNNS-----SN
ENV_HV1Z6    LITLQCRIKQIINMWQGVGKAMYAPPIEGQINCSSNITGLLLTRDGG--TNNS-----SN
ENV_HV1MP    NITLPCRIRQFVNMWQRIGRAMYAPPIEGEIQCTSNITGLLLTRDGS--KDID-----GK
ENV_HV1M2    TITLPCRIKQIVNMWQRVGQAMYAPPIAGKIQCNSNITGLLLTIDGG--EGNE------S
ENV_HV1VI    TITLPCRIKQIVNMWQGVGRAMYTSPIAGNITCNSNITGLLLTRDGG--NESN------I
ENV_HV193    -ITLPCRIKQIVNMWQEVGRAMYANPIAGNITCNSNITGLLLTRDGG--LNST------N
ENV_HV196    -ITLPCRIKQIINMWQKVGKAIYAPPIAGSINCSSNITGMILTRDGG--NNTH------N
ENV_HV197    -ITIPCRIKQIINMWQKVGQAIYAPPTAGNITCRSNITGMILTRDGG--NDNN---TRTE
ENV_HV1S9    TITIPCKIKQIVRMWQRTGQAIYAPPIAGNITCKSNITGLLLTRDGGNRNGSE----NGT
ENV_HV1S2    TITIPCKIKQIVRMWQRTGQAIYAPPIAGNITCTSNITGLLLTRDGGNRGNGS---ENGT
ENV_HV1ZH    TIILPCRIKQIVNMWQRVGQAMYAPPIKGVIKCVSNITGILLTRDGV--GNNT-----SN
ENV_HV19N    TITLPCKIKQIVRMWQKVGQAMYALPIAGNLVCKSNITGLILTRDGG--NNND----STE
          : *.:.:.:.    :*: *  : * *:***::* .        

ENV_HV1AN    VTFRPIGGDMKDIWRTELFNYKVVRVKPFSVAPTRIARPVISTRT-HREKRAVG-LGMLF
ENV_HV1MV    NTLRPVGGDMKDIWRTKLYNYKVVQIKPFSVAPTKMSRPIINIHTPHREKRAVG-LGMLF
ENV_HV1YF    TIVYPSGGNMVNLWRQELYKYKVVSIEPIGVAPGKAKRRTV-----SREKRAAFGLGALF
ENV_HV192    EIFRPEGGDMRDNWRSELYKYKVVEIKPLGIAPTKAKRRVV-----EREKRAVG-IGAVF
ENV_HV1ET    EIFRPEGGDMRDNWRSELYKYKVVEIKPLGVAPTKPKRRVV-----EREKRAA--LGALF
ENV_HV190    YTFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGIAPTKTRRRVV-----EREKRAVG-MGASF
ENV_HV1V9    VTFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTEARRRVV-----EREKRAVG-MGAFF
ENV_HV1S3    EIFRPAGGNMKDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVGVIGAMF
ENV_HV1C4    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVGMLGAMF
ENV_HV1B9    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVRIEPIGVAPTRAKRRTV-----QREKRAVG-IGAVF
ENV_HV1MN    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVTIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAA--IGALF
ENV_HV1RH    EIFRLGGGNMRDNWRSELYKYKVVRIEPLGVAPTRAKRRVV-----QREKRAVGTIGAMF
ENV_HV1BN    EIFRPGGGNMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-LGALF
ENV_HV1A2    EVFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVIKIEPLGIAPTKAKRRVV-----QREKRAVGIVGAMF
ENV_HV1W1    EIFRPGGGNMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVGAIGAMF
ENV_HV1W2    EIFRPGGGNMRDNWRSELYKYKVVRIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVGTIGAMF
ENV_HV1OY    EIFRPAGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKARRRVV-----QREKRAVGMLGAMF
ENV_HV1MF    EVFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIETLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-IGALF
ENV_HV1BR    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-IGALF
ENV_HV1LW    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-IGALF
ENV_HV1B8    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-IGALF
ENV_HV1H3    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-IGALF
ENV_HV1B1    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-IGALF
ENV_HV1H2    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-IGALF
ENV_HV1KB    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTRAKRRVV-----QREKRAVG-IGAVF
ENV_HV1S1    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVT-LGAMF
ENV_HV1J3    ETFRPGGGNMRDNWRSELYKYKVVKIELLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-IGAVF
ENV_HV1SC    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVGTIGAMF
ENV_HV1JR    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-IGALF
ENV_HV1Y2    EIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----QREKRAVG-LGALF
ENV_HV1MA    ETLRPGGGDMRDNWISELYKYKVVRIEPLGVAPTKAKRRVV-----EREKRAIG-LGAMF
ENV_HV1Z8    ETFRPGGGDMKDNWRNELYKYKVVRIEPLGIAPTRAKRRVV-----EREKRAIG-LGAVF
ENV_HV1ND    ETIRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPIGVAPTKARRRVV-----EREKRAIG-LGAVF
ENV_HV1EL    ETFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVQIEPLGVAPTRAKRRVV-----EREKRAIG-LGAMF
ENV_HV1Z2    ETFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTRAKRRVV-----EREKRAIG-LGAMF
ENV_HV1Z6    ETFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----EREKRAIG-LGAMF
ENV_HV1MP    EILRPIGGDMRDNWRSELYKYKVVRIEPVGVAPTKAKRRVV-----QRAKRAVG-MGAVL
ENV_HV1M2    ETLRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRQVV-----QREKRAVG-MGAMF
ENV_HV1VI    ETFRPEGGNMKDNWRSELYKYKVVEIEPLGVAPTKAKRQVV-----QREKRAAG-LGALF
ENV_HV193    ETFRPGGGNMKDNWRSELYKYKVVEIEPLGVAPTKAKRQVV-----KRERRAVG-LGALF
ENV_HV196    ETFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVQIEPLGIAPTRARRRVV-----QREKRAVG-LGAVF
ENV_HV197    ETFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVQIEPLGIAPTRARRRVV-----QREKRAVG-IGALF
ENV_HV1S9    ETFRPTGGNMKDNWRSELYKYKVVELEPLGVAPTKAKRRVV-----EREKRAVG-IGAVF
ENV_HV1S2    ETFRPTGGNMKDNWRSELYKYKVVEIEPLGVAPTKAKRRVV-----EREKRAVG-IGAVF
ENV_HV1ZH    ETFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVV-----AREKRAIG-MGAFF
ENV_HV19N    ETFRPGGGDMRDNWRSELYKYKTVKIKSLGVAPTRARRRVV-----EREKRAVG-LGAVF
         .  **:* : * :*::**.: :: ..:**  * :   * .**  :* :

ENV_HV1AN    LGVLSAAGSTMGAAATTLAVQTHTLLKGIVQQQDNLLRAIQAQQQLLRLSXWGIRQLRAR
ENV_HV1MV    LGVLSAAGSTMGAAATALTVRTHSVLKGIVQQQDNLLRAIQAQQHLLRLSVWGIRQLRAR
ENV_HV1YF    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQARTLLSGIVQQQNILLRAIEAQQHLLQLSIWGIKQLQAK
ENV_HV192    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQVRQLLSGIVQQQSNLLRAIEAQQHMLQLTVWGIKQLQTR
ENV_HV1ET    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQARQLLSGIVQQQSNLLKAIEAQQHMLQLTVWGIKQLQTR
ENV_HV190    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQARQLLSGIVQQQSNLLRAIQARQHMLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1V9    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQARQLLSGIVQQQSNLLRAIQAQQHMLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1S3    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQARKLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1C4    LGFLGAAGSTMGATSMALTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIKAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1B9    LGFLGAAGSTMGAASVTLTVQARLLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHMLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1MN    LGFLGAAGSTMGAASVTLTVQARLLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHMLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1RH    LGFLGAAGSTMGAGSITLTVQARHLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1BN    LGFLGAAGSTMGAASLTLTVQARLLLSGIVQQQNNLLMAIEAQQHMLELTVWGIKQLQAR
ENV_HV1A2    LGFLGAAGSTMGAVSLTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1W1    LGFLGAAGSTMGAASLTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1W2    LGFLGAAGSTMGAGSLTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIDAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1OY    LGFLGAAGSTMGARSMTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1MF    LGFLGAAGSTMGAASMTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1BR    LGFLGAAGSTMGARSMTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1LW    LGFLGAAGSTMGAASMTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1B8    LGFLGAAGSTMGAASMTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEGQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1H3    LGFLGAAGSTMGAASMTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1B1    LGFLGAAGSTMGAASMTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1H2    LGFLGAAGSTMGAASMTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1KB    LGFLGAAGSTMGAAAVTLTVQARQLLPGIVQQQNNLLRAIDAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1S1    LGFLGAAGSTMGARSLTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1J3    LGFLGAAGSTMGA-SMTLTVQARLLLSGIVQQQNNLLRAIEGQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1SC    LGFLGAAGSTMGATSMTLTVQARLLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1JR    LGFLGAAGSTMGARSMTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHMLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1Y2    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1MA    LGFLGAAGSTMGAASLTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1Z8    LGFLGAAGSTMGAVSVALTGQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHMLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1ND    LGFLGAAGSTMGAASVTLTVQARQLMSGIVHQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1EL    LGFLGAAGSTMGARSVTLTVQARQLMSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1Z2    LGFLGAAGSTMGARSLTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1Z6    LGFLGAAGSTMGAASVTLTVQARQLMSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1MP    FGFLGAAGSTMGAAAITLTAQARQLLSGIVQQQSNLLKAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1M2    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQARNLLSGIVQQQSNLLKAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1VI    LGFLGDSREHMGAASITLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV193    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQARQLLSGIVQQQSNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQAR
ENV_HV196    FGFLGAAGSTMGAASITLTVQARQLLSGIVQQQSNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLRAR
ENV_HV197    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQQMLQLTVWGIKQLRAR
ENV_HV1S9    LGFLGTAGSTMGAASITLTVQVRQLLSGIVQQQSNLLKAIXAQQHLLKLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1S2    LGFLGTAGSTMGAASITLTVQVRQLLSGIVQQQSNLLKAIEAQQHLLKLTVWGIKQLQAR
ENV_HV1ZH    LGFLGAAGSTMGAASITLTVQARRLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLKLTVWGIKQLQAR
ENV_HV19N    LGFLGAAGSTMGAASITLTAQVRQLLSGIVQQQSNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQSR
        :*.*. : . *** : :*: ... :: ***:**. ** ** ..*::* *: ***.**.:.

ENV_HV1AN    LLALETLLQNQQLLSLWGCKGKLVCYTSVKWNRTWIGN---ESIWDTLTWQEWDRQISNI
ENV_HV1MV    LQALETLIQNQQRLNLWGCKGKLICYTSVKWNTSWSGRYNDDSIWDNLTWQQWDQHINNV
ENV_HV1YF    VLAIERYLRDQQILSLWGCSGKTICYTTVPWNETWSNNTSYDTIWNNLTWQQWDEKVRNY
ENV_HV192    VLAIERYLRDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNSSWSNR-SQEDIWNNMTWMQWDREISNY
ENV_HV1ET    VLAIERHLRDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNSSWSNK-SQEEIWDNMTWMQWDREISNY
ENV_HV190    VLAVERYLRDQQLLGIWGCSGKLICTTNVPWNSSWSNK-SQSEIWDNMTWMEWDKQISNY
ENV_HV1V9    VLAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTNVPWNSSWSNK-SLDEIWDNMTWMEWDKQINNY
ENV_HV1S3    VLAVERYLRDQQLLGIWGCSGKLICTTTVPWNTSWSNK-SLDKIWNNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1C4    ILAVERYLKDQQLLGFWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-TLDQIWNNMTWMEWDREIDNY
ENV_HV1B9    VLALERYLRDQQLMGIWGCSGKLICTTSVPWNVSWSNK-SVDDIWNNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1MN    VLAVERYLKDQQLLGFWGCSGKLICTTTVPWNASWSNK-SLDDIWNNMTWMQWEREIDNY
ENV_HV1RH    VLAVERYLRDQQLLGIWGCSGKLICTTTVPWNASWSNK-SLNMIWNNMTWMQWEREIDNY
ENV_HV1BN    VLAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-SLSDIWDNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1A2    VLAVERYLRDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-SLEDIWDNMTWMQWEREIDNY
ENV_HV1W1    VLAVERYLRDQQLLGIWGCSGKLICTTTVPWNASWSNK-SMDQIWNNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1W2    VLAVERYLRDQQLLGIWGCSGKLICTTTVPWNASWSNK-SMNQIWDNLTWMEWEREIDNY
ENV_HV1OY    VLAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTTVPWNASWSNK-SLNEIWDNMTWMQWEREIDNY
ENV_HV1MF    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-SLEQFWNNMTWMEWDREINNY
ENV_HV1BR    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-SLEQIWNNMTWMEWDREINNY
ENV_HV1LW    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-SLEQIWNHTTWMEWDREINNY
ENV_HV1B8    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-SLEQIWNNMTWMEWDREINNY
ENV_HV1H3    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLLCTTAVPWNASWSNK-SLEQIWNHTTWMEWDREINNY
ENV_HV1B1    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-SLEQIWNNMTWMEWDREINNY
ENV_HV1H2    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-SLEQIWNHTTWMEWDREINNY
ENV_HV1KB    VLAVERYLKDQQLMGIWGCSGKFICTTAVPWNTSWSNK-SFNEIWDNMTWMEWEREINNY
ENV_HV1S1    VLAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-SLDQIWNNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1J3    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSNK-SLEEIWDNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1SC    VLAVERYLRDQQLLGIWGCSGKLICTTTVPWNTSWSNK-SLDKIWGNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1JR    VLAVERYLKDQQLMGIWGCSGKLICTTAVPWNTSWSNK-SLDSIWNNMTWMEWEKEIENY
ENV_HV1Y2    VLAVERYLRDQQLLGIWGCSGKLICTTTVPWNTSWSNK-SLNEIWDNMTWMKWEREIDNY
ENV_HV1MA    VLAVERYLQDQRLLGMWGCSGKHICTTFVPWNSSWSNR-SLDDIWNNMTWMQWEKEISNY
ENV_HV1Z8    VLAVESYLKDQQLLGIWGCSGKHICTTTVPWNSSWSNK-SLEEIWNNMTWIEWEREIDNY
ENV_HV1ND    VLAVERYLRDQQLLGIWGCSGRHICTTNVPWNSSWSNR-SLDEIWQNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1EL    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKHICTTNVPWNSSWSNR-SLNEIWQNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1Z2    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTTVPWNSSWSNR-SLNDIWQNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1Z6    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTTVPWNSSWSNR-SLNDIWQNMTWMEWEREIDNY
ENV_HV1MP    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTNVRWNSSWSNK-SYDDIWDNMTWMQWEKEIDNY
ENV_HV1M2    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICPTTVPWNLSWSNK-SQDEIWGNMTWMEWEKEIGNY
ENV_HV1VI    VLAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTNVPWNSSWSNK-SQEEIWNNMTWMEWEKEISNY
ENV_HV193    VLAVERYLKDQQLLGLWGCSGKLICTTNVPWNSSWSNK-SLEEIWGNMTWMEWEKEVSNY
ENV_HV196    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTNVPWNSSWSNK-SWEEIWNNMTWMEWEKEIGNY
ENV_HV197    VLAVERYLRDQQLLGIWGCSGKLICTTNVPWNSSWSNK-SQSEIWENMTWMQWEKEISNH
ENV_HV1S9    VLAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTNVPWNASWSNK-SYEDIWENMTWIQWEREINNY
ENV_HV1S2    VLAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTNVPWNASWSNK-SYEDIWENMTWIQWEREINNY
ENV_HV1ZH    ILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKIICPTNVPWNSSWSNK-SQSDIWDKMTWLEWDKEVSNY
ENV_HV19N    VLAIERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTNVPWNTSWSNK-SYNEIWDNMTWLEWEREIHNY
        : *:* :.:*. :.:***.*. :* * * ** :* ..  . :*  ** :*: : * 

ENV_HV1AN    SSTIYEEIQKAQVQQEQNEKKLLELDEWASIWNWLDITKWLWYIKIAIIIVGALVGVRVI
ENV_HV1MV    SSIIYDEIQAAQDQQEKNVKALLELDEWASLWNWFDITKWLWYIKIAIIIVGALIGIRVI
ENV_HV1YF    SGVIFGLIEQAQEQQNTNEKSLLELDQWDSLWSWFGITKWLWYIKIAIMIVAGIVGIRII
ENV_HV192    TNTIYRLLEDSQNQQEKNEQDLLALDKWQNLWTWFGITNWLWYIKIFIKIVGGLIGLRII
ENV_HV1ET    TDIIYNLLEVSQNQQDKNEKDLLALDKWENLWNWFNITNWLWYIKIFIMIVGGVIGLRII
ENV_HV190    TEEIYRLLEVSQTQQEKNEQDLLALDKWASLWTWFDISHWLWYIKIFIMIVGGLIGLRII
ENV_HV1V9    TDEIYRLLEVSQNQQEKNEQDLLALDKWANLWNWFSITNWLWYIRIFIMIVGGIIGLRIV
ENV_HV1S3    TSLIYTLLEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFSITNWLWYIRIFIMIVGGLIGLRII
ENV_HV1C4    THLIYTLIEESQNQQEKNQQELLQLDKWASLWTWSDITKWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1B9    TDYIYDLLEKSQTQQEKNEKELLELDKWASLWNWFDITNWLWYIRLFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1MN    TSLIYSLLEKSQTQQEKNEQELLELDKWASLWNWFDITNWLWYIKIFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1RH    TGIIYNLLEESQNQQEKNEQELLELDKWANLWNWFDITQWLWYIRIFIMIVGGLVGLKIV
ENV_HV1BN    TNLIYSLIEDSQIQQEKNEKELLELDKWASLWNWFNITNWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1A2    TNTIYTLLEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFSITNWLWYIKIFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1W1    TSLIYNLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFSITNWLWYIKIFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1W2    TSIIYSLIEESQNQQGKNEQELLELDKWASLWNWFDITNWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1OY    THLIYTLIEESQNQQEKNEQELLELDKWAGLWSWFSITNWLWYIRIFIIIVGGLVGLRIV
ENV_HV1MF    TSLIHSLIDESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITNWLWYIKIFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1BR    TSLIHSLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITNWLWYIKIFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1LW    TSLIHSLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITNWLWYIKIFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1B8    TSLIHSLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITNWLWYIKLFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1H3    TSLIHSLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITNWLWYIKLFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1B1    TSLIHSLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITNWLWYIKLFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1H2    TSLIHSLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITNWLWYIKLFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1KB    TNLIYNLIEESQNQQEKNEQDLLALDKWDSLWNWFSITKWLWYIKIFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1S1    TNLIYTLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFDISKWLWYIKIFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1J3    TSLIYTLIEESQNQQEKNEQELLGLDKWASLWNWFTITNWLWYIRIFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1SC    TSLIYTLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITNWLWYIKIFIMIVGGLVGLRIV
ENV_HV1JR    TNTIYTLIEESQIQQEKNEQELLELDKWASLWNWFGITKWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1Y2    THIIYSLIEQSQNQQEKNEQELLALDKWASLWNWFDITKWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1MA    TGIIYNLIEESQIQQEKNEKELLELDKWASLWNWFSISKWLWYIRIFIIVVGGLIGLRII
ENV_HV1Z8    TGVIYSLIENSQIQQEKNEQDLLQLDKWASLWNWFSITKWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1ND    TGLIYSLIEESQIQQEKNEKELLELDKWASLWNWFSITKWLWYIKLFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1EL    TGLIYSLIEESQTQQEKNEKELLELDKWASLWNWFSITQWLWYIKIFIMIIGGLIGLRIV
ENV_HV1Z2    TGLIYRLIEESQTQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITQWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1Z6    TGLIYRLIEESQTQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITQWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1MP    TKTIYSLIEDAQNQQERNEQELLALDKWDSLWSWFSITNWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1M2    TDTIYRLIESAQNQQEKNEQDLLALDKWDNLWNWFSITRWLWYIEIFIMIIGSLIGLRIV
ENV_HV1VI    SNIIYKLIEESQNQQEKNEQELLALDKWASLWNWFDISNWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV193    SKEIYRLIEDSQNQQEKNEQELLALDKWASLWNWFDITQWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV196    SDTIYKLIEESQTQQEKNEQDLLALDKWASLWNWFDITKWLWYIKIFIMIIGGLIGLRIA
ENV_HV197    TSTIYRLIEESQIQQEKNEQDLLALDKWASLWNWFDISNWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV1S9    TGIIYSLIEEAQNQQETNEKDLLALDKWTNLWNWFNISNWLWYIKIFIMIIGGLIGLRII
ENV_HV1S2    TGIIYSLIEEAQNQQENNEKDLLALDKWTNLWNWFNISNWLWYIKIFIMIIGGLIGLRII
ENV_HV1ZH    TQVIYNLIEESQTQQEINERDLLALDKWANLWNWFDISNWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIV
ENV_HV19N    TQHIYSLIEESQNQQEKNEQDLLALDKWASLWNWFDISNWLWYIRIFIMIVGGLIGLRIV
        : *. :: :* ** * . ** **:* .:*.* *:.***** : * ::..::*:.: 

ENV_HV1AN    MIVLNIVKNIRQGYQPLSLQIPNHHQEE-AGTPGRTGGGGGEEGRPRWIPSPQGFLPLLY
ENV_HV1MV    MIILNLVKNIRQGYQPLSLQIPVPHRQE-AETPGRTGEEGGEGDRPKWTALPPGFLQQLY
ENV_HV1YF    SIVITIIARVRQGYSPLSLQTLIPTARG-PDRPEETEGGVGEQDRGRSVRLVSGFSALVW
ENV_HV192    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTLTPNPRG-PDRLGGIEEEGGEQDRDRSIRLVSGFLALAW
ENV_HV1ET    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTLIPHPRG-PDRLGGIEEEGGEQGRDRSIRLVNGFLAIFW
ENV_HV190    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTLVPNPRG-PDRPEGTEEGGGEQDRDRSVRLVNGFLPVVW
ENV_HV1V9    FAVLSIVNRVRQGYSPLSLQTLIPNQRG-PDRPREIEEEGGEQDRDRSIRLVNGFLPLVW
ENV_HV1S3    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTLIPAQRG-PDRPEGIEEGGGERDRDRSTRLVNGFLALFW
ENV_HV1C4    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTLLPNPRG-PDRPEGTEEGGGERGRDGSTRLVHGFLALVW
ENV_HV1B9    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTLLPASRG-PDRPEGTEEEGGERDRDRSGPLVNGFLALFW
ENV_HV1MN    FAVLSIVNRVRQGYSPLSLQTRPPVPRG-PDRPEGIEEEGGERDRDTSGRLVHGFLAIIW
ENV_HV1RH    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTHLPAPRG-PDRPEGIEGEGGERDRDRSGGAVNGFLTLIW
ENV_HV1BN    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTRLPGRRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSSPLVDGFLALFW
ENV_HV1A2    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTRLPVPRG-PDRPDGIEEEGGERDRDRSVRLVDGFLALIW
ENV_HV1W1    FSVLSIVNRVRQGYSPLSFQTHLPTPRG-PDRPEGTEEEGGERDRDRSVRLVHGFLALIW
ENV_HV1W2    FTVLSIVNRVRQGYSPLSFQTHLPTPRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSVRLVHGFLALIW
ENV_HV1OY    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTRLPTQRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSGRLVDGFLALIW
ENV_HV1MF    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTHLPNRGG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSVRLVNGSLALIW
ENV_HV1BR    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTHLPTPRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSIRLVNGSLALIW
ENV_HV1LW    FAVLSIVNRVRQGHSPLSFQTHLPTPGG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSIRLVNGSLALIW
ENV_HV1B8    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTHLPNPRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSIRLVNGSLALIW
ENV_HV1H3    FAVLSVVNRVRQGYSPLSFQTHLPIPRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSIRLVNGSLALIW
ENV_HV1B1    FAVLSVVNRVRQGYSPLSFQTHLPIPRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSIRLVNGSLALIW
ENV_HV1H2    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTHLPTPRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSIRLVNGSLALIW
ENV_HV1KB    FTVLSIVNRVRQGYSPLSFQTRLPA-RG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSGPLVDGLLALIW
ENV_HV1S1    FTVLSIVNRVRQGYSPLSFQTRFPAPRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSSPLVHGLLALIW
ENV_HV1J3    FTVLSIVNRVRQGYSPLSFQTRLPAPRG-PDRPEGIEEEGGDRDRDRSGQLVDGLLAIIW
ENV_HV1SC    FTVLSIVNRVRQGYSPLSFQTRLPSQRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSGRLVDGFLAIIW
ENV_HV1JR    FSVLSIVNRVRQGYSPLSFQTLLPATRG-PDRPEGIEEEGGERDRDRSGQLVNGFLALIW
ENV_HV1Y2    FVVLSIVNRVRQGYSPLSFQTHLPAQRG-PDRPDGIEEEGGERDRDRSGPLVDGFLAIIW
ENV_HV1MA    FAVLSLVNRVRQGYSPLSLQTLLPTPRGPPDRPEGIEEEGGEQGRGRSIRLVNGFSALIW
ENV_HV1Z8    FTVLSLVNRVRQGYSPLSFQTLLPAPRG-PDRPEGIEEEGGEQGRDRSIRLVNGFSALFW
ENV_HV1ND    FAVLSVVNRVRQGYSPLSFQTLLPVPRG-PDRPEEIEEEGGERGRDRSIRLVNGLFALFW
ENV_HV1EL    FAVLSLVNRVRQGYSPLSFQTLLPAPRG-PDRPEGTEEEGGERGRDRSVRLLNGFSALIW
ENV_HV1Z2    FAVLSLVNRVRQGYSPLSFQTLLPAPRG-PDRPEGIEEEGGERGRDRSIRLVNGFSALIW
ENV_HV1Z6    FAVLSLVNRVRQGYSPLSFQTLLPAPRE-PDRPEGIEEEGGERGRDRSIRLVNGFSALIW
ENV_HV1MP    FAVLSVVNRVRQGYSPLSLQTLIPNPRG-PDRPGGIEEEGGEPDRDRSMRLVSGFLPLTW
ENV_HV1M2    FTVLSIINRVRQGYSPLSLQTLIPNSRG-PERPGGIEEEGGEQDKDRSIRLVSGFLALAW
ENV_HV1VI    FAVLSIVNRVRKGYSPLSLQTLIPSPRG-PDRPEGIEEGGGEQGKDRSVRLVTGFLALAW
ENV_HV193    FTVLSIVNRVRKGYSPLSFQTHIPSPRE-PDRPEGIEEGGGEQGKDRSVRLVTGFLALAW
ENV_HV196    FAVLSVVNRVRQGYSPLSFQTLIPTSRG-ADRPEGIEEEGGEQDKNRSVRLVSGFLALAW
ENV_HV197    FTVLSVVNRVRQGYSPLSFQTLTPSPRG-PDRPEGIEEGGGEQDKDRSVRLVSGFLALAW
ENV_HV1S9    FAVLAIVNRVRQGYSPLSFQTLIPNPTE-ADRPGGIEEGGGEQGRTRSIRLVNGFLALAW
ENV_HV1S2    FAVLAIVNRVRQGYSPLSFQTLIPNPTE-ADRPGGIEEGGGEQGRTRSIRLVNGFLALAW
ENV_HV1ZH    FAVLSIINRVRQGYSPLSFQTLTHHQRE-PDRPERIEEGGGEQDRDRSIRLVSGFLPLAW
ENV_HV19N    FAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTLTHHQRE-PDRLGKTEEGGGEQDRDRSTRLVSGFLALAW
         :: :: .:*:*:.***:*     .     *: ..    *   :

ENV_HV1AN    TDLRTIILWTYHLLSNLASGIQKVISYLRLGLWILGQKIINVCR----ICAAVTQYWLQE
ENV_HV1MV    TDLRTIILWTYHLLSNLISGIRRLIDYLGLGLWILGQKTIEACR----LCGAVMQYWLQE
ENV_HV1YF    EDLRNLLIFLYHRLTDSLLILRRTLELLGQSLS----RGLQLLNELRTHLWGILAYWGKE
ENV_HV192    DDLRSLCLFSYHRLRDLILIAARAVELLGRSSLRGIQRGWEILK----YLGGLVQYWSLE
ENV_HV1ET    DDLRSLCLFSYHRLRDLILIAARTVELLGRSSLKGLQRGWETLK----YLGSLVQYWGLE
ENV_HV190    DDLRSLSLFSYRLLRDLLLIVVRTVELLGR-------RGREALK----YLWNLLQYWGQE
ENV_HV1V9    EDLRNLCLFSYRRLRDLLSIVARTVELLGR-------RGWEALK----LLGNLLLYWGQE
ENV_HV1S3    DDLRSLCLFSYHRLTDLLLIVARIVELLGR-------RGWEVLK----YWWNLLLYWSQE
ENV_HV1C4    DDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVARIVELLGR-------RGWEVLK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1B9    VDLRNLCLFLYHLLRNLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1MN    VDLRSLFLFSYHH-RDLLLIAARIVELLGR-------RGWEVLK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1RH    DDLWTLCSFSYHRLRDLLLIVVRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1BN    VDLRSLFLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEVLK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1A2    EDLRSLCLFSYRRLRDLLLIAARTVEILGH-------RGWEALK----YWWSLLQYWIQE
ENV_HV1W1    DDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSKE
ENV_HV1W2    DDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVKRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSKE
ENV_HV1OY    DDLRSLCLFSYHRLRDLILIVARIVELLGR-------RGWEVLK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1MF    DDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1BR    DDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1LW    DDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1B8    DDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1H3    DDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1B1    DDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1H2    DDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1KB    VDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRTVELLGR-------KGWEVLK----YLWNLLQYWSQE
ENV_HV1S1    DDLRSLCLFSYHRLRDLILIAARIVELLGR-------RGWEALK----YWGNLLQYWIQE
ENV_HV1J3    VDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1SC    VDXRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWEALK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1JR    VDLRSLFLFSYHRLRDLLLTVTRIVELLGR-------RGWEILK----YWWNLLQYWSQE
ENV_HV1Y2    VDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGR-------RGWGVLK----YWWNLLQYWIQE
ENV_HV1MA    DDLRNLCLFSYHRLRDLLLIATRIVELLGR-------RGWEALK----YLWNLLQYWGQE
ENV_HV1Z8    DDLRNLCLFSYHRLRDLILIATRIVELLGR-------RGWEAIK----YLWSLLQYWTQE
ENV_HV1ND    DDLRNLCLFSYHRLRDSILIAARIVELLGR-------RGWEALK----YLWNLLQYWSQE
ENV_HV1EL    DDLRSLCLFSYHRLRDLILIAVRIVELLGR-------RGWDILK----YLWNLLQYWSQE
ENV_HV1Z2    DDLRNLCLFSYHRLRDLILIAARIVELLGR-------RGWEALK----YLWNLLQYWSRE
ENV_HV1Z6    DDLRNLCLFSYHRLRDLILIAARIVELLGR-------RGWEALK----YLWNLLQYWSRE
ENV_HV1MP    DDLRSLCSFSYRHLRDLLLIAARTVDRGVK-------GGWEALK----YLWNLTQHWGRE
ENV_HV1M2    DDFRSLCVFSYHCLRNFILIAARTVDKGLK-------RGWEVLK----YLWNLAQYWGQE
ENV_HV1VI    DDLRNLCLFSYRHLRDFILIAARIVDRGLR-------RGWEALK----YLGNLTRYWSQE
ENV_HV193    DDLRNLCLFSYRHLRDFILIAARIVDRGLK-------RGWEALK----YLGNLTQYWGQE
ENV_HV196    DDLRNLCLFSYRQLRNLILIVTRILERGLR-------GGWEALK----YLWNLVQYWSQE
ENV_HV197    DDLRNLCLFSYRHLRDLVLIATRILDRGLK-------GSWEALK----YLWNLILYWGQE
ENV_HV1S9    DDLRSLCLFSYHRLRDFVLIAARTVGTLGL-------RGWEILK----YLVNLVWYWGQE
ENV_HV1S2    DDLRNLCLFSYHRLRDFVLIAARTVGTLGL-------RGWEILK----YLVNLVWYWGQE
ENV_HV1ZH    DDLRSLCLFCYHRLRDCALIAARIVETLIR-------RGWETLK----YLGNLVIYWGQE
ENV_HV19N    DDLRSLCLFSYHRLRDLVLIAARTVELLGRSSLKGLRLGWEGLK----YLWNLLLYWGRE
         * ..: : *.  :   . :         .    : :* *

ENV_HV1AN    LQNSATSLLDTLAVAVANWTDGIIAGIQRIGTGIRNIPRRIRQGLERSLL
ENV_HV1MV    LKNSATNLLDTIAVSVANWTDGIILGLQRIGQGFLHIPRRIRQGAERILV
ENV_HV1YF    LRDSAISLLNTTAIVVAEGTDRIIELAQRIGRGILHIPRRIRQGLERALI
ENV_HV192    LKKSAISLFDTIAIAVAEGTDRIIEVIQGIWRAICNIPRRIRQGFEAALQ
ENV_HV1ET    LKKSAINLLNTTAIVVGEGTDRFIELIQRIWRAFCNIPRRIRQGLEAALQ
ENV_HV190    LKNSAIDLLNTTAIAVAEGTDGIIVIVQRAWRAILHIPRRIRQGFERSLL
ENV_HV1V9    LKNSAISLLNTTAIAVAEGTDRIIELVQRAWRAILHIPRRIRQGFERALL
ENV_HV1S3    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEVVQRVGRAILHIPTRIRQGFERALL
ENV_HV1C4    LKNSAVSLVNVTAIAVAEGTDRVIEVVQRIYRAFLHIPRRIRQGFERALL
ENV_HV1B9    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIKIVQRACRAIRNIPTRIRQGLERALL
ENV_HV1MN    LKSSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEVLQRAGRAILHIPTRIRQGLERALL
ENV_HV1RH    LKNSAVSLLNTTAIAVAEGTDRIIEVAQRILRAFLHIPRRIRQGLERALL
ENV_HV1BN    LKNSAVSLLNATAIAVGERTDRAIEVVQRAFRAILHIPRRIRQGLERALQ
ENV_HV1A2    LKNSAVSWLNATAIAVTEGTDRVIEVAQRAYRAILHIHRRIRQGLERLLL
ENV_HV1W1    LKNSAVGLLNAIAIAVAEGTDRVIEVVQRICRAIIHIPRRIRQGLERALL
ENV_HV1W2    LKNSAVGLLNAIAIAVAEGTDRVIEVVQRICRAIIHIPRRIRQGLERALL
ENV_HV1OY    LKNSVISLLNATAIAVAEGTDRVIEIVQRAYRAFLNIPRRIRQGLERALL
ENV_HV1MF    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEVVQGAYRAIRHIPRRIRQGLERIL-
ENV_HV1BR    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEVVQGACRAIRHIPRRIRQGLERILL
ENV_HV1LW    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEVVQGACRAIRHIPRRIRQGLERILL
ENV_HV1B8    LKNSAVNLLNATAIAVAEGTDRVIELVQAAYRAIRHIPRRIRQGLERILL
ENV_HV1H3    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEVVQEAYRAIRHIPRRIRQGLERILL
ENV_HV1B1    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEVVQGAYRAIRHIPRRIRQGLERILL
ENV_HV1H2    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEVVQGACRAIRHIPRRIRQGLERILL
ENV_HV1KB    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEILQRTYRAILHIPVKIRQGLERALL
ENV_HV1S1    LKNSAVSLFDAIAIAVAEGTDRIIEVAQRIGRAFLHIPRRIRQGFERALL
ENV_HV1J3    LKNSAVSLFNAIAIAVAEGTDRVLKILQRAFRAILHIPTRIRQGLERALL
ENV_HV1SC    LRNSAVSFVNATAIAVAEGTDRVIELLQRAFRAILHIPTRIRQGLERALQ
ENV_HV1JR    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRIIEVVQRVYRAILHIPTRIRQGLERALL
ENV_HV1Y2    LKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEILQRAFRAVLHIPVRIRQGLERALL
ENV_HV1MA    LKNSAISLLNTTAIAVAECTDRVIEIGQRFGRAILHIPRRIRQGFERALL
ENV_HV1Z8    LKNSFISLLNATAIAVAEGTDRIIELIRRAFRAVLHIPRRVRQGLERALL
ENV_HV1ND    LRNSASSLLDTIAIAVAERTDRVIEVVQRACRAILNVPRRIRQGLERLLL
ENV_HV1EL    LRNSASSLFDAIAIAVAEGTDRVIEIIQRACRAVLNIPRRIRQGLERSLL
ENV_HV1Z2    LKNSASSLLDTIAIAVAEGTDRVIEIVRRACRAVLHIPTRIRQGLERLLL
ENV_HV1Z6    LRNSASSLLDTIAIAVAEGTDRVIEIVRRTYRAVLNVPTRIRQGLERLLL
ENV_HV1MP    LKNSAISLFDTIAIAVAEGTDRIIEVLQRAGRAVLHIPRRIRQGAERFLL
ENV_HV1M2    LKNSAISLLDRTAIAVAEGTDRIIEILQRAGRAVLNIPRRIRQGLERALL
ENV_HV1VI    LKNSAISLFNTTAIVVAEGTDRIIEVLQRAGRAVLNIPRRIRQGAERALL
ENV_HV193    LKNSAISLLNATAIAVAEWTDRVIEALQRAGRAILNIPRRIRQGLERALL
ENV_HV196    LKNSAISLLNTTAIAVAGGTDRIIEIGQRAFRALLHIPRRIRQGLERALL
ENV_HV197    IKNSAINLLNTTAIAVAEGTDRIIEIVYRAFRALLHIPRRIRQGFERLLL
ENV_HV1S9    LKNSAISLLNTTAIAVAEGTDRIIEIAQRAFRAILHIPRRIRQGLERALL
ENV_HV1S2    LKNSAISLLNTTAIAVAEGTDRIIEIAQRAFRAILHIPRRIRQGLERALL
ENV_HV1ZH    LKNSAINLLDTVAIAVADWTDRVIEVVQRAGRAFLNIPRRIRQGLERALL
ENV_HV19N    LKNSAINLLDTIAIATANGTDRVIEVAQRAYRAILNVPTRIRQGLERALL
        :..* . .: *: .  ** :    .. :: .:*** * *