CLUSTAL format seed alignment for MF_04128

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

VP3_ROTSH    MKVLALRHSVAQVYADTQVYVHDDTKDSYENAFLISNLTTHNILYLNYSIKTLEILNKSG
VP3_ROTHP    MKVLALRHSVAQVYADTQTYLHDDSKDEYENAFLISNLTTHNILYLNYSLKTLKILNKSG
VP3_ROTHT    MKVLALRHSVAQVYADTQIYLHDDSKDEYENAFLISNLTTHNILYLNYSLKTLKILNKSG
VP3_ROTCC    MKVIALRRDLVSSYADTQVYEHDVDKDYYENAYLISNITAHNVLYVDYSIQVIEILNKSG
VP3_ROTP5    MKVLALRHSVAQVYADTQTYVHDDSKDEYENAFLISNLTTHNILYINYSVKTLKILNKSG
VP3_ROTWI    MKVLALRHSVAQVYADTQTYLHDDSKDEYENAFLISNLTTHNILYLNYSLKTLKILNKSG
VP3_ROTEL    MKVLALRHSVTQVYADTQTYLHDDMKDDYENAFLISNLTVHNILYLNYSLKTLEILNKSG
VP3_ROTH3    MKVLALRRSVAQVYADTQVYTHDDTKDDYENAFLISNLTTHNILYLNYSIKTLEILNKSG
VP3_ROTAD    MKVLALRHSVAQVYADTQTYLHDDSKDEYENAFLISNLTTHNILYLNYSLKTLKILNKSG
VP3_ROTYO    MKVLALRHSVAQVYADTQTYIHDDSKDEYENAFLISNLTTHNILYLNYSFKTLKILNKSG
VP3_ROTTU    MKVLALRHSVAQVYADTQVYTHDDTKDNYENAFLISNLTTHNILYLNYSTKTLEILNKSG
VP3_ROTHK    MKVLALRHSVAQVYADTQTYLHDDSKDEYENAFLISNLTAHNILYLNYSLKTLKILNKSG
VP3_ROTHD    MKVLALRHSVAQIYADTQVYTHDDSKDDYENAFLISNLTTHNILYLNYSVKTLQILNKSG
VP3_ROTBU    MKVLALRHSVAQVYADTQIYIHDETKDDYENAFFISNLTTHNILYLNYSVKTLQILNKSG
VP3_ROTH6    MKVLALRRSVAQVYADTQIYTHDETKDDYENAFLISNLTTHNILYLNYSVKTLQILNKSG
VP3_ROTBN    MKVLALRHSVAQVYADTQIYTHDETKDDYENAFLISNLTTHNILYLNYSVKTLQILNKSG
VP3_ROT41    MKVLALRHSVAQVYADTQVYTHDDTKDSYENAFLISNLTTHNILYFNYSVKTLEILNKSG
VP3_ROTW3    MKVLALRHSVAQVYADTQIYTHDETKDDYENAFLISNLTTHNILYLNYSVKTLQILNKSG
VP3_ROTH7    MKVLALRHSVAQVYADTQIYTHDETKDDYENAFLISNLTTHNILYLNYSVKTLQILNKSG
VP3_ROTHL    MKVLALRHSVAQVYADTQVYTHDNSKDEYENAFLISNLTTHNILYLNYSVKTLQILNKSG
VP3_ROTHS    MKVLALRHSVAQVYADTQVYTHDDSKDEYENAFLISNLTTHNILYLNYSVKTLQILNKSG
        ***:***..:.. ***** * ** ** ****::***:*.**:**.:** :.::******

VP3_ROTSH    IAAIALQSLEELFTLIRCNFTYDYELDIIYLHDYSYYTNNEIRTDQHWITKTNIEEYLLP
VP3_ROTHP    IAAVEVQSPDELFALIRCNFTYDYENNIIYLHDYSYYTNNEIRTDQHWITKTDIIDYLLP
VP3_ROTHT    IAAVEVQSPDELFALIRCNFTYDYENNIIYLHDYSYYTNNEIRTDQHWITKTDIIDYLLP
VP3_ROTCC    IASLIAINKDKLEILIKSNYTYDYYKNIVYLHDYSYYNLNELRTDQYWLTTTNIEEYILP
VP3_ROTP5    IAAVEIQSPDELFALIRCNFTYDYENNTVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWVTKTDIIDYLLP
VP3_ROTWI    IAAVEVQSLDELFALIRCNFTYDYENNIVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWITKTDITEYLLP
VP3_ROTEL    IAAVEVQGIEELLALIRCNFTYDYLNNVVFLHDYSYYTNNEIRTDQHWITKTDIENYLLP
VP3_ROTH3    IAAVEIQSLEELFTLIRCNFTYDYEDNIIYLHDYSYYTNNEIRTDQHWVTKTDIEEYLLP
VP3_ROTAD    IAAVEVQSPDELFALIRCNFTYDYENNIVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWITKTDIIDYLLP
VP3_ROTYO    IAAIEVQSPDELFALIRCNFTYDYENNIVYLHDYSYYTNNEIRTDQYWITKTDIINYLLP
VP3_ROTTU    IAAVEIQSLEELFTLIRCNFTYDYENNIIYLHDYSYYTNNEIRTDQHWVTKTDIEEYLLP
VP3_ROTHK    IAAVETQSPDELFALIRCNFTYDYENNIVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWITKTDIIDYLLP
VP3_ROTHD    IAAIEIQKIDELFTLIRCNFTYDYIDDVVYLHDYSYYANNEIRTDQYWVTKTNIEDYLLP
VP3_ROTBU    IAAVEIQKMDKLFTLIRCNFTYDYIDDVVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWVTKTNIEDYLLP
VP3_ROTH6    IAAVEIQKMDELFTLIRCNFTYDYIEDIVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWVTKTNIENYLLP
VP3_ROTBN    IAAVEIQKMDELFTLIRCNFTYDYIDDIVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWVTKTNIEDYLLP
VP3_ROT41    IAAIEIQSLEELFTLIRCNFTYDYENNVVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWITKTNIEEYLLP
VP3_ROTW3    IAAVEIQEMDELFTLIRCNFTYDYIDDIVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWVTKTNIEDYLLP
VP3_ROTH7    IAAVEIQKMDELFTLIRCNFTYDYIEDIVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWVTKTNIEDYLLP
VP3_ROTHL    IAAIEIQKMDELFTLIRCNFTYDYIDDVVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWVTKTNIEDYLLP
VP3_ROTHS    IAAIEIQKMDELFTLIRCNFTYDYIDDVVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWITKTNIEDYLLP
        **::   ::* **..*:**** : ::******* **:****:*:*.*:* :*:**

VP3_ROTSH    GWKLTYVGYNGSETRGHYNFSFKCQNAATDDDLIIEYIYSEALDFQNFMLKKIKERMTTS
VP3_ROTHP    GWKLTYVGYNGKNTRGHYNFSFSCQNAATDDDIIIEYIYSNELDFQNFLLRKIKERMTTS
VP3_ROTHT    GWKLTYVGYNGKNTRGHYNFSFSCQNAATDDDIIIEYIYSNELDFQNFLLRKIKERMTTS
VP3_ROTCC    GWKLTYVGQLGIKTRGHYTYSFICQNTATDDDIIYDYIYSNEVDFLPFLLQALNKRLTTA
VP3_ROTP5    GWKLTYVGYNGKDTRGHYNFSFTCQNAATDDDIIIEYIYSSELDFQTFLLRKIKERMTTS
VP3_ROTWI    GWKLTYVGYNGKNTRGHYNFSFSCQNAATDDDIIVEYIYSNELDFQNFLLRKIKERMTTS
VP3_ROTEL    GWKLTYVGYNGKSTRGHYNFSFTCQNAATDDDIIIEYIYSNELDFQNFMLSKIKERMTTA
VP3_ROTH3    GWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFTCQNAATDDDLIIEYIYSEVLDFQNFMLKKIKERMTTS
VP3_ROTAD    GWKLTYVGYNGKNTRGHYNFSFICQNAATDDDIIIEYIYSNELDFQNFLLRKIKERMTTS
VP3_ROTYO    GWKLTHVGYNGKNTRGHYNFSFICQNAATDDDIIIEYIYSNELDFQNFLLRKIKERMTTS
VP3_ROTTU    GWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFTCQNAATDDDLIIEYIYSEALDFQNFMLKKIKERMTTS
VP3_ROTHK    GWKLTYVGYNGKNTRGHYNFSFSCQNAATDDDIIVEYIYSNELDFQNFMLRKIKERMTTS
VP3_ROTHD    GWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFRCQNAATDDDVIIEYIYSNELDFQNFILKKIKERMTTS
VP3_ROTBU    GWKLTYVGYNGNDTRGHYNFSFKCQNAATDDDAIIEYIYSNELDFQNFILKKIKERMTTS
VP3_ROTH6    GWKLTYVGYNGNDTRGHYNFSFKCQNAATDDDAIIEYIYSNELDFQNFILKKIKERMTTS
VP3_ROTBN    GWKLMYVGYNGNDTRGHYNFSFKCQNAATDDDAIIEYIYSNELDFQNFILKKIKERMTTS
VP3_ROT41    GWKLTYVGYNGNDTRGHYNFSFTCQNAATDDDIIIEYIYSEALDFQNFMLKKIKERMTTS
VP3_ROTW3    GWKLTYVGYNGNDTRGHYNFSFKCQNAATDDDAIIEYIYSNELDFQNFILKKIKERMTTS
VP3_ROTH7    GWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFKCQNAATDDDAIIEYIYSNELDFQNFILKKIKERMTTS
VP3_ROTHL    GWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFRCQNAATDDDAIIEYIYSDELDFQSFILKKIKERMTTS
VP3_ROTHS    GWKLTYVGYNGSDTRGHYNFSFRCQNAATDDDAIIEYIYSDELDFQSFILKKIKERMTTS
        **** :** * .*****.:** ***:***** * :****. :** *:* :::*:**:

VP3_ROTSH    LPIARLSNRVFRDKLFPSLLKEHKNVVNVGPRNESMFTFLNYPTIKQFSNGAYLVKDTIK
VP3_ROTHP    LPIARLSNRVFRDKLFPSIVNIYKKVINVGPRNESMFTFLNFPTIKQFSNGAYIVKHTIK
VP3_ROTHT    LPIARLSNRVFRDKLFPSIVNIYKKVINVGPRNESMFTFLNFPTIKQFSNGAYIVKHTIK
VP3_ROTCC    VNFHRLSNRIFREYLYSKVPKD---TINIGPRNESMFTLLRYPYITNYAANEFKVSDLIR
VP3_ROTP5    LPIARLSNRVFRDKLFPSIVNIHKRVVNVGPRNESMFTFLNFPTIKQFSNGAYLVKHTIK
VP3_ROTWI    LPIARLSNRVFRDKLFPSIMNIHKKVINVGPRNESMFTFLNFPTIKQFSNGAYIVKHTIK
VP3_ROTEL    LPIARLSNRVFRDKLFQSLSLNNDKIVNVGPRNESMFTFLKFPSIKQFSDGPYLVKDTIK
VP3_ROTH3    LPIARLSNRVFRDKLFPLLSKKRQRILNIGPRNESMFTFLNFPSIKQFSNGPYLVKDTIK
VP3_ROTAD    LPIARLSNRVFRDKLFPSIVNIHKKVINVGPRNESMFTFLNFPTIKQFSNGAYIVKHTIK
VP3_ROTYO    LPIARLSNRVFRDKLFPSIVNIHKKVINVGPRNESMFTFLNFPTIKQFSNGAYIVKHTIK
VP3_ROTTU    LPIARLSNRVFRDKLFPSLRKKYQHIVNVGPRNESMFTFLNFPSIKQFSNGPYLVKDTIK
VP3_ROTHK    LPIARLSNRVFRDKLFPSIANMHKRVINVGPRNESMFTFLNFPTIKQFSNGAYIVKHTIK
VP3_ROTHD    LPIARLSNRVFRDKLFKTLSVNHDKVVNVGPRNESMFTFLDHPSIKQFSNGPYLVKDTIK
VP3_ROTBU    LPIARLSNRVFRDKLFKTLVSDHSKIVNVGPRNESMFTFLDHPSIKQFSNGPYLVKDTIK
VP3_ROTH6    LPIARLSNRVFRDKLFKTLVSDYSKVVNVGPRNESMFTFLDHPSIKQFSNGPYLVKDTIK
VP3_ROTBN    LPIARLSNRVFRDKLFKTLVSDHSRVVNVGPRNESMFTFLDHPSIKQFSNGPYLVKDTIK
VP3_ROT41    LPIARLSNRVFRDKLFPLLVKKHKRVINVGPRNESMFTFLNFPSIRQFSNGPYLVKNTIK
VP3_ROTW3    LPIARLSNRVFRDKLFKTLVSDHSRVVNVGPRNESMFTFLDHPSIKQFSNGPYLVKDTIK
VP3_ROTH7    LPIARLSNRVFRDKLFKTLVSDHSKVVNVGPRNESMFTFLDHPSIKQFSNGPYLVKDTIK
VP3_ROTHL    LPIARLSNRVFRDKLFKTLSVNHDKVVNVGPRNESMFTFLDYPSIKQFSNGPYLVKDTIK
VP3_ROTHS    LPIARLSNRVFRDKLFKTLSVNHDKVVNIGPRNESMFTFLDHPSIKQFSNGPYLVKDTIK
        : : *****:**: *: :    :*:*********:* .* * ::: . : *. *.

VP3_ROTSH    LKQERWLGKRISQFDIGQYKNMLNVLTAIYYYYNLYKSKPIIYMIGSAPSYWIYDVRHYS
VP3_ROTHP    LKQEKWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLYHSKPIIYMLGSAPSYWIHDIKQYS
VP3_ROTHT    LKQEKWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLYHSKPIIYMLGSAPSHWIHDIKQYS
VP3_ROTCC    LTQEKWIGAENSQFDIGQFKNMCNVLSTIYYYYNKYHAYPRIYMLGSAPSYWLYDLLQVY
VP3_ROTP5    LKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLHSSKPVIYMLGSAPSYWIYDIRQYS
VP3_ROTWI    LKQEKWLGKRVSQFDIGQYKNMLNIVTTIYYYYNLYHSKPIIYMLGSAPSYWIHDIKQYS
VP3_ROTEL    LKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVITTIYYYYNLYAEKPIVYMLGSAPSYWIYDIKQYS
VP3_ROTH3    LKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMMNVITTVYYYYNLYQKKPTIYMVGSAPSYWIYDVKQYS
VP3_ROTAD    LKQEKWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLYYSKPIIYMLGSAPSYWIYDIKQYS
VP3_ROTYO    LKQEKWLGKRISQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLYYSKPVIYMLGSAPSYWIYDIKQYS
VP3_ROTTU    LKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMMNVITTVYYYYNLYQKKPIIYMVGSAPSYWIYDVKQYS
VP3_ROTHK    LKQEKWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVVTTIYYYYNLYHSKPIIYMLGSAPSYWIYNVKQYS
VP3_ROTHD    LKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMYHEKPIIYMIGSAPSYWIYDVKQYS
VP3_ROTBU    LKQERWLGKRLSQFDIGQYKNYVKCINNLISIYDMYHEKPIIYMLGSAPSYWIHDVKQYS
VP3_ROTH6    LKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMYHEKPIIYMVGSAPSYWIHDVRQYS
VP3_ROTBN    LKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMYHEKPIIYMVGSAPSYWIHDVKQYS
VP3_ROT41    LKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMMNVITTIYHYYNLYQEKPIIYMVGSAPSYWIYDVRQYS
VP3_ROTW3    LKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMYHEKPIIYMVGSAPSYWIHDVRQYS
VP3_ROTH7    LKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMYHEKPIIYMIGSAPSYWIYDVKQYS
VP3_ROTHL    LKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDMYHEKPIVYMIGSAPSYWIYDVKQYS
VP3_ROTHS    LKQERWLGKRLSQFDIGQYKNMLNVLTTLYQYYDIYHEKPIVYMIGSAPSYWIYDVKQYS
        *.**.*:*  *******:** : :. :  *: :  * :**:*****:*:::: : 

VP3_ROTSH    DFFFETWDPLDTPYSSIHHKELFFINDVKKLKDNSILYIDIRTDRGNADWKKWRKTVEEQ
VP3_ROTHP    DFTFETWDPLDTPYSTIHHKELFFDKDVNKLKDNSVLYIDIRTDRKNMDWKEWRKVVEQQ
VP3_ROTHT    DFTFETWDPLDTPYSTIHHKELFFYKDVNKLKDNSILYIDIRTDRKNMDWKEWRKVVEQQ
VP3_ROTCC    NFDIETWDPLDTPFSKRHHKAMFAISDTEKLSDNSILYIDIRSDRNGADWREWRQRVEDE
VP3_ROTP5    DFTFETWDPLDTPYSTTHHKELFFDKDVTKLKDNSILYIDIRTDRGNMDWKEWRKVVEQQ
VP3_ROTWI    DFTFETWDPLDTPYSTIHHKELFFDKDVNKLRDNSVLYIDIRTDRKNIDWKEWRKIVEQQ
VP3_ROTEL    EFVFETWDPLDTPYSNMHHKELFFEKDTIKLKDNSILYIDIRTDRGDIDWKEWRKIVKEQ
VP3_ROTH3    DFTFETWDPFDTPYSSMHHKELFSEKDIAKLKDDSILYIDIRTDRGNIDWKEWRKIVEAQ
VP3_ROTAD    DFTFETWDPLDTPYSTTHHKELFFDKDVNKLKDNSVLYIDIRTDRGNMDWKEWRKIVEQQ
VP3_ROTYO    DFTFETWDPLDTPYSTIHHKELFFDKDINKLKDNSVLYIDIRTDRGNMDWKEWRKIVEQQ
VP3_ROTTU    DFTFETWDPLDTPYSSIHHKELFFEKDVAKLRDNSILYIDIRTDRRNADWREWRKTVEEQ
VP3_ROTHK    DFTFETWDPVDTPYSTTHHKELFFDKDVMKLKDDSVLYIDIRTDRKNMDWKEWRKVVEQQ
VP3_ROTHD    DLKFETWDPLDTPYSNLHHKELFYINDVQKLKDNSILYIDIRTDRGNMDWKEWRKVVEGQ
VP3_ROTBU    NLKFETWDPLDTPYSDLHHKELFYISDVTKLKDNSILYIDIRTDRENADWKTWRKIVEEQ
VP3_ROTH6    NLKFETWDPLDTPYSDLHHKELFYISDVTKLKDNSILYVDIRTDRESIDWKTWRKIVEEQ
VP3_ROTBN    DLKFETWDPLDTPYSDLHHKELFYASDVTKLKDNSILYVDIRTDRENADWKTWRKIVEEQ
VP3_ROT41    EFLFETWDPLDTPYSSIHHKELFFEKDIGKLKDNSILYIDIRTDRGNVDWKEWRKIVELQ
VP3_ROTW3    NLKFETWDPLDTPYSDLHHKELFYISDVTKLKDNSILYVDIRTDRENTDWKAWRKIVEEQ
VP3_ROTH7    NLKFETWDPLDTPYSDLHHKELFYISDVTKLKDNSILYVDIRTDRENMDWKTWRKIVEEQ
VP3_ROTHL    DLKFETWDPLDTPYSNLHHKELFYINDVQKLKDNSILYIDIRTDRGNMDWKEWRKVVERQ
VP3_ROTHS    DLKFETWDPLDTPYSNLHHKELFYINDVQRLKDNSILYIDIRTDRGTMDWKEWRKMVERQ
        :: :*****.***:* *** :* .* .* *:*:**:***:**  **. **: *: :

VP3_ROTSH    TINNLDIAYEYLRTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLLLDTWDLTN
VP3_ROTHP    TVNNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAKLLHHPTTEVRSEFYAILDAWDIIT
VP3_ROTHT    TVNNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAKLLHHPTTEVRSEFYAILDVWDIIT
VP3_ROTCC    TKINLEIMRKYLQRGKTRICCCKITAMDIELPATSILLHFPTTKIQSECYVICTQEMLQD
VP3_ROTP5    TVSNLSIAYKYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAKLLHHPTTEIRSEFYAILDVWDIST
VP3_ROTWI    TVSNLNIAYKYLATGKAKVCCVKLTAMDLELPITAKLLHHPTTEVRSEFYAILDVWDIIN
VP3_ROTEL    TLSNLNIAYKYLSTGKSKVCCVKMTAMDIELPISAKLLHHPTTEIRSEFYMIVDLSDFKN
VP3_ROTH3    TVSNLKLAYQYLASGKSKVCCVKMTAMDLELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLLLDIWDISN
VP3_ROTAD    TVSNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAKLLHHPTTEVRSEFYAILDVWDIIT
VP3_ROTYO    TVNNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAKLLHHPTTEIRSEFYAILDVWDIIT
VP3_ROTTU    TISNLKLAYQYLASGKSKVCCVKMTAMDLELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLLLDIWDISN
VP3_ROTHK    TVSNLNIAYNYLSTGKAKVCCVKLTAMDLELPITAKLLHHPTTEVRSEFYAILDVWDIIT
VP3_ROTHD    TADNLHIAYKYLSTGKAKICCVKMTAMDVELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLMMDIWDSKN
VP3_ROTBU    TVNNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLIMDIWDSKN
VP3_ROTH6    TINNLNIAYRYLSTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLIMDIWDSKN
VP3_ROTBN    TANNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLIMDIWDSKN
VP3_ROT41    TINNLDLAYKYLATGKSKVCCVKLTAMDLELPVSAKLLHHPTTEIRSEFYLLLDIWDVNN
VP3_ROTW3    TINNLNIAYKYLSTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLIMDIWDSKN
VP3_ROTH7    TINNLNIAYRYLSTGKAKVCCVKMTAMDLELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLIMDIWDSKN
VP3_ROTHL    TADNLYIAYKYLSTGRAKICCVKMTAMDLELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLMMDIWDSKN
VP3_ROTHS    TTDNLHIAYKYLSTGKAKICCVKMTAMDLELPISAKLLHHPTTEIRSEFYLMMDIWDSKN
        * ** :  ** *.:.:** *:****:*** :: ***.***::.** * :    

VP3_ROTSH    IRRFIPKGVLYSFINNIITENVFIQQPFKVKVLNDSYIVALYALSNDFNNRSEVIKLINN
VP3_ROTHP    IKRFIPKGVFYAFINNITTENVFIQPPFKLKASPTDYIVALYALSNDFNSRQDVINLINK
VP3_ROTHT    IKRFIPKGVFYAFINNITTENVFIQPPFKLKASPTDYIVALYALSNDFNSRQDVINLINK
VP3_ROTCC    KKRFVPKGAFYSFINNTKTDNVFVSPVYKVKPT-NKFVVALYSLSNENNDRDKVIDFTQK
VP3_ROTP5    IKRFVPKGVFYAFINNVTTENVFIQPPFKLRTLPNDYIVALYALSNDFNPRQDIINLINK
VP3_ROTWI    IKRFIPKGVFYAFINNITTDNVFIQPPFKLKASPTDYIVALYALSNDFNSRQDVINLINK
VP3_ROTEL    IKRFVPKGVLYSFINNITTENVFIQHPFKLRKMKNEYIVALYALSNDFNNRENVIKLINE
VP3_ROTH3    VKRFIPKGVLYSFINNVITENVFIQPPFKIKTFKNDYIVALYALSNDFNDRTDVINLINN
VP3_ROTAD    IKRFIPKGVFYAFINNVTTENVFIQPPFKLKTSPTDYIVALYALSNDFNSRQDVINLINK
VP3_ROTYO    IKRFIPKGVFYAFINNVTTENVFIQPPFKLKMSPTDYIVALYALSNDFNSRQDIINLINK
VP3_ROTTU    VKRFIPKGVLYSFINNIITENVFIQPPFKIKTSKNEYIVALYALSNDFNDRMNVINLINN
VP3_ROTHK    IKRFIPKGVFYAFINNITTENVFIQPPFKLKASPTDYIVALYALSNDFNSRQDVINLINK
VP3_ROTHD    IKRFIPKGVLYSYINNTITENVFIQQPFKLKTLKNEYVIALYALSNDLNNREDVVKLINN
VP3_ROTBU    IKRFIPKGVLYSYINNIITENVFIQQPFKLKTLRNEYVVALYALSNDFNNREDVIKLINN
VP3_ROTH6    IKRFIPKGVLYSYINNIITENVFIQQPFKLKTLRNEYVVALYALSNDFNNREDVIKLVNN
VP3_ROTBN    TKRFIPKGVLYSYINNTITENVFIQQPFKLRTLRNEYVVALYALSNDFNNREDVVKLVNN
VP3_ROT41    VKRFIPKGVLYSFINNVITDNVFIQSPFKIRTSMSDYIVALYALSNDFNNRADIINLINN
VP3_ROTW3    IKRFIPKGVLYSYINNVITENVFIQQPFKLKTLRNEYVVALYALSNDFNNREDVIKLVNN
VP3_ROTH7    IKRFIPKGVLYSYINNVITENVFIQQPFKLKTLRNEYVVALYALSNDFNNREDVIKLVNN
VP3_ROTHL    IKRFIPKGVLYSYINNIITENVFIQQPFKLKTLKNEYVIALYALSNDLNNREDVIKLINN
VP3_ROTHS    IKRFIPKGVLYSYINNTITENVFIQQPFKLKTLKNEYIIALYALSNDLNNREDVVKLINN
         .**:***.:*::*** *:***:. :*:.  .:::***:***: * * .::.: ::

VP3_ROTSH    QKQSLITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFDTKEAIITSYDGCLGLFGLSISLAS
VP3_ROTHP    QKQSLITVRMNNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFELKDSIITSYDGCLGMFGLSISLSS
VP3_ROTHT    QKQSLITVRMNNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFELKDSIITSYDGCLGMFGLSISLSS
VP3_ROTCC    QKRGIITLRMNNTFNYEYRLQFKSTYDYLYLPSEVSREGTIVTSYDGYIAMHNLSLSLES
VP3_ROTP5    QKQSLITVRINNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFEIKDSIITSYDGCLGIFGLSTSLSS
VP3_ROTWI    QKQSLITVRINNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFELKDSVITSYDGCLGMFGLSISLSS
VP3_ROTEL    QEKSLITVRLNNTFKDEPKIGFKNIYDWTFLPTDFNTRNSIITSYDGCIGMFGLSISLSS
VP3_ROTH3    QKQSLITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFNTTDTIITSYDGCLGIFGLSISLAS
VP3_ROTAD    QKQSLITVRINNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFELKDSIITSYDGCLGIFGLSISLSS
VP3_ROTYO    QKQSLITVRINNTFKDEPKVSFKNIYDWTFLPTDFELKDSVITSYDGCLGMFGLSISLSP
VP3_ROTTU    QKQSLITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFNTTDSIITSYDGCLGIFGLSISLAS
VP3_ROTHK    QKQSLITVRINNTFKDEPKVNFKNIYDWTFLPTDFELKDSVITSYDGCLGMFGLSLSLSS
VP3_ROTHD    QKRALITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFEMNGSIITSYDGCLGIFGLSISLAS
VP3_ROTBU    QKNALITVRINNTFKDEPKVGFKDIYDWTFLPTDFETNESIITSYDGCLGVFGLSISLAS
VP3_ROTH6    QKNALITVRINNTFKDEPKVGFKDIYDWTFLPTDFETNESIITSYDGCLGMFGLSISLAS
VP3_ROTBN    QKNALITVRINNTFKDEPKVGFKDIYDWTFLPTDFETNESIITSYDGCLGMFGLSISLAS
VP3_ROT41    QKQSLITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFDTTNAIVTSYDGCLGMFGLSISLAS
VP3_ROTW3    QKNALITVRINNTFKDEPKVGFKDIYDWTFLPTDFETNESIITSYDGCLGMFGLSISLAS
VP3_ROTH7    QKNALITVRINNTFKDEPKVGFKDIYDWTFLPTDFETNESIITSYDGCLGMFGLSISLAS
VP3_ROTHL    QKKALITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFETSESIITSYDGCLGIFGLSISLAS
VP3_ROTHS    QKKALITVRINNTFKDEPKVGFKNIYDWTFLPTDFETNGSIITSYDGCLGIFGLSISLAS
        *:..:**:*:****: * .: **. **: :**::..  :::***** :.:..** ** .

VP3_ROTSH    KPTGNNHLFILSGTDKYYKLDQFANHTSISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTHP    KPTGNNHLFIINGTDKYYKLDQYANHMGISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTHT    KPTGNNHLFIINGNDKYYKLDQYANHMGISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTCC    KATGNNHLFISFSDANYGQIDSYCTHMGISRRSHSVRFSEAATTLSGYMFRDITNGKFNL
VP3_ROTP5    KPTGNNHLFIINGTDKYYKLDQYANHMGISRRSHQVRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTWI    KPTGNNHLFIINGTDKYYKLDQYANHMSISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTEL    KPTGNNHIFILNGTDKYEMIDQFANHMGISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTH3    KPTGNNHLFILNGTDKYYKLDQFANHTGISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTAD    KPTGNNHLFIINGTDKYDKLDQYANHMGISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTYO    KPTGNNHLFIINGTDKYYKLDQYANHTGISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTTU    KPTGNNHLFILNGTDKYYKLDQFANHTGISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTHK    KPTGNNHLFIINGTDKYYKLDQYANHMGISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTHD    KPTGNNHLFILSGTDKYFKLDQFANHMSISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTBU    KPTGNNHLFMLSGTNKYFNMDQFANHMSISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTH6    KPTGNNHLFILSGTNKYFKLDQFANHMSISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTBN    KPTGNNHLFILSGTNKYFKLDQFANHMSISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROT41    KPTGNNHLFILNGTDKYYKLDQFANHTGISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTW3    KPTGNNHLFILSGTNKYFKLDQFANHMSISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTH7    KPTGNNHLFILSGTNKYFKLDQFANHMSISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTHL    KPTGNNHLFILSGTDKYFKLDQFANHMSISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
VP3_ROTHS    KPTGNNHLFILSGTDKYFKLDQFANHMSISRRSHQIRFSESATSYSGYIFRDLSNNNFNL
        *.*****:*: . :* :*.:..* .******.:****:**: ***:***::*.:***

VP3_ROTSH    IGTNIENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSIDKVDIEGGKYYELAPIELIYACR
VP3_ROTHP    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLHSIGKVTVEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTHT    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLHSIGKVAIEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTCC    INTNVENAVSGHVYNALVYFRYNYRFDLLRWINLHAKDEVMIQGGRYYEHAPPELLYACQ
VP3_ROTP5    IGTNIENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLHSIGEVTVEGGKYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTWI    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYTFDLKRWIYLHSIGKVAVQGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTEL    IGTNVENSVSGHVYNAIIYFRYNYSFDLKRWIHLHSVDKVKIEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTH3    IGTNIENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSIEKADIEGGKYYEHAPIELIYACK
VP3_ROTAD    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLHSIGKVAVEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTYO    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLHSIGKVAVEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTTU    IGTNIENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSIEKADIEGGKYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTHK    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYAFDLKRWIYLHSIGKVAVEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTHD    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSTGKASIEGGKYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTBU    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSTNKASIEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTH6    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSTNKASIEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTBN    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSTNKASIEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROT41    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSIEKVDIEGGKYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTW3    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHATNKAGIEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTH7    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSTNKASIEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTHL    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSTGKASIEGGRYYEHAPIELIYACR
VP3_ROTHS    IGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSTGKASIEGGKYYEHAPIELIYACR
        *.**:**:********::*:**** *** *** **: :. ::**.*** ** **:***.

VP3_ROTSH    SAKEFATLQDDLTVLRYSNEIENYINTVYSITYADDPNYFIGIQFRNIPYKYDVKIPHLT
VP3_ROTHP    SAKEFAILQDDLTVLRYANEIEGYINKVYSITYADDPNYFIGIKFNSIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROTHT    SAREFAILQDDLTVLRYADEIEGYINKVYSITYADDPNYFIGIKFNSIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROTCC    SALVFAKLQNDLTLIEYVNSVNRYILNKYNLKYADDPNYYIHIDFVDLPFKYTVPDPHLT
VP3_ROTP5    SAKEFAALQDDLTVLRYANEIEGYINKVYSITYADDPNYFIGVRFDSIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROTWI    SAREFAILQDDLTVLRYANEIEEYINKVYSITYADDPNYFIGIKFNSIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROTEL    SAKEFAKMQDDLTTLRYANEIERYINKVYSIVYADDPNYFIGIKFVSIPYKYDVKVPHLT
VP3_ROTH3    SAKEFASLQDDLTVLRYANEIERYINKVYSITYADDPNYFIGIKFRHIPYKYDVKVPHLT
VP3_ROTAD    SAKEFAILQDDLTVLRYANEIEGYINKVYSITYADDPNYFIGIKFNSIPYEYDVKIPHLT
VP3_ROTYO    SAKEFAILQDDLTVLRYANEIERYINKVYSITYADDPNYFIGIKFNSIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROTTU    SAKEFALLQDDLTVLRYANEIERYIHKVYSITYADDPNYFIGIKFKHIPYKYDVKIPHLT
VP3_ROTHK    SAREFAILQDDLTVLRYANEIEGYINKVYSITYADDPNYFIGITFNNIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROTHD    SAREFAKLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYADDPNYFIGIKFKNIPYKYNVKVPHLT
VP3_ROTBU    SAREFAKLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYADDPNYFIGIKFKNIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROTH6    SAREFARLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYADDPNYFIGIKFKNIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROTBN    SAREFAKLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYADDPNYFIGIKFKNIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROT41    SAKEFALLQDDLTVLRYANEIENYINKVYSITYADDPNYFIGIKFDNIPYTYDVKVPHLT
VP3_ROTW3    SAKEFAKLQDDLTVLRYSNEIEDYINKVYSITYADDPNYFIGIKFKNIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROTH7    SAREFARLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYADDPNYFIGIKFKNIPYEYDVKVPHLT
VP3_ROTHL    SAREFAKLQDDLTVLRYSNEIENYINKVYSITYADDPNYFIGVKFKNIPYKYNVKVPHLT
VP3_ROTHS    SAREFAKLQDDVTVLRYSNEIENYINKVYSITYADDPNYFIGVKFKNIPYKYNVKVPHLT
        ** ** :*:*:* : * :.:: ** . *.: *******:* : * :*: * * ****

VP3_ROTSH    FGVLHISDNMVPDVIDILKIMKNELFKMDITTSYTYMLSDGIYVANVSGVLSTYFKIYNV
VP3_ROTHP    LGVLFISDNMIHDVVTVLKKMKTELFKTEISTSYTYMLSDNIYVANASGVLSTYFKLYNM
VP3_ROTHT    LGVLFISDNMIHNVVTVLKKMKTELFKTEISTSYTYMLSDNIYVANASGVLSTYFKLYNM
VP3_ROTCC    GGLLFLNDFDIQNTITILRSVKEDLIALNLLTQYTYMLTDSIYVANVDGYLQFYYKLYMK
VP3_ROTP5    FGVLFISDNMIHDVITVLKKMKTELFKMEVSTSYTYMLSDGIHVANASGVLSTYFKLYNM
VP3_ROTWI    LGVLFISDNMIHDVVTVLKKMKTELFKTEISTSYTYMLSDNMYVANASGVLSTYFKLYNM
VP3_ROTEL    FGVLHISDNMIPDVISILNQMKVELFKMNITTSYTYMLSDGIHVANVSGVLLTYFKIYNV
VP3_ROTH3    FGVLFISDSMIPDVVKIMKNMRNELFEMDVTTSYTYMLSDGVYVANVSGVLATYFKMYNL
VP3_ROTAD    LGVLFISDNMIHDVITALKKMKTELFKMEISTSYTYMLSDNTYVANASGVLSTYFKLYNM
VP3_ROTYO    LGVLFISDNMVHNVITVLKKMKTELFKMEISTSYTYMLSDNTYVANVSGVLSTYFKLYNM
VP3_ROTTU    FGVLFISDNMIPDVTRIIKDMKKELFEMDVTTSYTYMLSDGTYVANISGVLSTYFKMYNL
VP3_ROTHK    LGVLFISDNMIDEVVAVLKEMKTELFKTEISTSYNYMLFDNVYVANASGVLSTYFKLYNM
VP3_ROTHD    FGVLNISEQMLPDAIAILKKFKNELFGMDITTSYTYMLSDEVYVANISGVLSTYFKIYNA
VP3_ROTBU    FGVLNISDSMVPDVVVILKKFKSELFRMDVTTSYTYMLSDEIYVANVSGVLSTYFKLYNA
VP3_ROTH6    FGVLNISDSMVPDVIAILKKFKSELFRMDITTSYTYMLSDEIYVANVSGVLSTYFKLYNA
VP3_ROTBN    FGVLNISDSMVPDVVAILKKFKNELFRMDVTTSYTYMLSDEIYVANVSGVLSTYFKLYNA
VP3_ROT41    FGVLYISDNMIPDVVKIMKSMKQELFGMDVTTSYTYMLSDGIYVANVSGVLATYFKMYNL
VP3_ROTW3    FGVLNISDSMVPDVVAILKKFKSELFRMDVTTSYTYMLSDEIYVANVSGVLSTYFKLYNA
VP3_ROTH7    FGVLNISNSMVPDVVAILKKFKSELFRMDVTTSYTYMLSDEIYVANVSGVLSTYFKLYNA
VP3_ROTHL    FGVLNISEQMLPDAIAILKKFKNELFGMDITTSYTYMLSDEVYVANISGVLSTYFKIYNA
VP3_ROTHS    FGVLNISEQMLPDVIVILKKFKNELFGMEITTSYTYMLSDEVYVANISGVLSTYFKIYNA
         *:* :.: : :.  :. .. :*: :: *.*.*** * :*** .* * *:*:* 

VP3_ROTSH    FYKNQITFGQSRMFIPHITLSFNNMRTVRIETTKLQIKSIYLRKIKGDTVFDMVE
VP3_ROTHP    FYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSNKQTVRIESTRLKINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTHT    FYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSTKQTVRIESTRLKINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTCC    FYRKQIVFGQSRMFLPHITLSKEKKKPVRIDATKLVIKSIKLRKIKSDVEYCI--
VP3_ROTP5    FYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSNKRTVRIENTRLKINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTWI    FYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSNKQTVRIESTRLKINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTEL    FYKKQITFGQSRMFIPHITLSFKTNKTIRINITKLKIESIYLRKIKGETVFAMTE
VP3_ROTH3    FYKSQITFGQSRMFIPHITLSFNNNRTVRIETTKLKINSIYLRKIRGDTVFDMSE
VP3_ROTAD    FYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSNKRTVRIESIKLRINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTYO    FYRNHVTFGQSRMFIPHITLSFSNKQTVRIESTKLRINSIYLRKIKGETVFDMSE
VP3_ROTTU    FYKNQITFGQSRMFIPHITLSFSSRKTVRIETVKLKIDSIYLRKIRGDTVFDMSE
VP3_ROTHK    FYRNHITFGQSRMFIPHITLSFSNKRTIRIESTRLKINSIYLRKIRGETVFDMSE
VP3_ROTHD    FYKEQITFGQSRMFIPHVTLSFSNEKTVRIDTTKLYIDSIYLRKIKGDTVFDMTE
VP3_ROTBU    FYKEQITFGQSRMFIPHITLSFSNKKVVRIDSTRLNIDFIYLRKIKGDTVFDMAE
VP3_ROTH6    FYKEQITFGQSRMFIPHITLSFSDKKVVRIDSTRLNIDFIYLRKIKGDTVFDMAE
VP3_ROTBN    FYKEQITFGQSRMFIPHITLSFSNKRVVRIGSTRLNIDFIYLRKIKGDTVFDMTE
VP3_ROT41    FYKNQITFGQSRMFIPHITLSFRNNKTVRIETTKLRIKSIYLRKIRGDTMFDMSE
VP3_ROTW3    FYKEQITFGQSRMFIPHITLSFSNKKVVRIDSTRLNIDFIYLRKIKGDTVFDMTE
VP3_ROTH7    FYKEQITFGQSRMFIPHITLSFSDKKVVRIDSTRLNIDFIYLRKIKGDTVFDMAE
VP3_ROTHL    FYKEQITFGQSRMFIPHVTLSFSNEKTVRIDTTKLYIDSIYLRKIKGDTVFDMTG
VP3_ROTHS    FYKEQITFGQSRMFIPHVTLSFSNEKTVRIDNTKLYIDSIYLRKIKGDTVFDMTG
        **..::.*******:**:***  . :**  .* *. * ****..:. : :