CLUSTAL format seed alignment for MF_04132

_____________________________________________________________________________

Features found in the protein:_____________________________________________________________________________

VP4_ROTRH    MASLIYRQLLTNSYTVDLSDEIQEIGSTKTQNVTINLGPFAQTGYAPVNWGPGETNDSTT
VP4_ROTHW    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQNVTINPSPFAQTRYAPVNWGHGEINDSTT
VP4_ROTP5    MASLIYRQLLTNSYTVNLSDEIQEIGSAKSQDVTINPGPFAQTGYAPVNWGAGETNDSTT
VP4_ROTP3    MASLIYRQLLTNSYTVNLSDEIQEIGSAKSKNVTINPGPFAQTGYAPVNWGAGETNDSTT
VP4_ROTEH    MASLIYRQLLANSYTVDLSDEIENIGYAKSKNVTINPGPFAQTGYTPVNWGPGEVNDSTT
VP4_ROTHL    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQNVTINPGPFAQTRYAPVNWRHGEINDSTT
VP4_ROTMB    MASLIYRQLLTNSFTVDLSDEIETIGAEKTKNVTVNPGPFAQTGYAPVNWGPGETSNSTT
VP4_ROTB6    MASLIYRQLLANSYAVDLSDEIQSVGSEKNQRVTVNPGPFAQTGYAPVNWGPGEVNDPTV
VP4_ROTB5    MASLIYRQLLTNSYTVELSDEIQEIGSTKSQSVTINPGPFAQTSYAPVNWGPGETNDSTV
VP4_ROTBN    MASLIYRQLLTNSYTVELSDEIQEIGSTKTQDVTVNPGPFAQTNYAPVNWGPGETNDSTT
VP4_ROTCU    MASLIYRQLLTNSYTVNLSDEIQEIGSTKTQNITINPGPFAQTGYAPVNWGPGETNDSTT
VP4_ROTD9    MASLIYRQLLTNSYTVNLSDEIQEIGSTKTQNTTINPGPFAQTGYAPVNWGPGETNDSTT
VP4_ROTHD    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQSVTVNPGPFAQTRYAPVNWGSWEINDSTT
VP4_ROTW3    MASLIYRQLLANSYAVDLSDEIQSVGSEKNQRVTVNPGPFAQTVYAPVNWGPGEVNDSTV
VP4_ROTE1    MASLIYRQLLANSYTVDLSDEIENIGYAKSKNVTINPGPFAQTGYAPVNWGPGEVNDSTT
VP4_ROTEL    MASLIYRQLLGNSYAVDLSDETQEIGASRNQNVTVNPGPFAQTNYAPVSWGPGEVRDSTT
VP4_ROTBB    MRSLIYRQLLYNSYSVDLSDEITNIGAEKKENVTVQLGEFAQSQYAPVSWGSGETLSGNV
VP4_ROTB4    MASLIYRQLLANSYAVDLSDEIQSVGSEKNQRVTVDPGPFAQTGYAPVNRGPGEVNDSTV
VP4_ROTBV    MASLIYRQLLANSYAVDLSDEIQSVGSEKNQRVTVNPGPFAQTGYAPVNWGPGEVNDSTV
VP4_ROTH6    MRSLIYRQLLTNSYTVDLSDEIESIGSKNTQNVTINPGPFAQTGYAPVNWGPGEVNDSTT
VP4_ROTSH    MASLIYRQLLTNSYTVDLSDEIQEIGSTKSQNVTINPGPFAQTGYAPVNWGPGEINDSTT
VP4_ROT18    MGSFIYKQLLTNSYTVELSDEIDAIGSEKTQNVTINPGPFAQTGYAPVEWGAGETNDSTT
VP4_ROTBU    MASLIYRQLLANSYAVNLSDEIQSVGSGKNQRVTVNPGPFAQTGYAPVNWGPGEVNDSTV
VP4_ROTH3    MASLIYRQLLSNSYVTNISDEVNEIGTKKTTNVTVNPGPFAQTGYAPVDWGHGELPDSTL
VP4_ROTHK    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQNVTVNPGPFAQTRYAPVNWGHGEINDSTT
VP4_ROTHN    MASLIYRQLLTNSYTVELSDEINTIGSEKSQNVTINPGPFAQTNYAPVVLESWEVNDSTT
VP4_ROTHQ    MASLIYRQLLSNSYVTNISDEVSEIGARKTANVTVNPGPFAQTGYAPVNWGHGELSDSTL
VP4_ROTHT    MASLIYRQLLTNSYTVELSDEINTIGSEKSQNITINPGPFAQTNYAPVTWSHGEVNDSTT
VP4_ROTRA    MASLIYRQLLSNSYVTNISDEVSEIGARKTTNVTVNSGPFAQTGYAPVNWGHGELSDSTL
VP4_ROTRF    MASLIYRQLLTNSYTVELSDEIQEIGSTKTQDVTVNPGPFAQTNYAPVNWGPGETNDSTT
VP4_ROTYO    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQNVTVNPGPFAQTRYAPVNWGHGETNDSTT
VP4_ROT46    MASLIYRQLLTNSYTTDLSDEIEEIGSSKSQDVTINPGPFAQTGYAPVDWGLGETNDSTT
VP4_ROTAP    MASLIYRQLLTNSYTVELSDEIQEIGSTKTQNVTVNPGPFAQTNYAPVNWGPGETNDSTT
VP4_ROTBA    MASLIYRQLLYNSYSVDLSDEITNIGAEKKENVTVQIGGFAQSQYAPVSWGSGETLSGNV
VP4_ROTBK    MASLIYRQLLYNSYSVDLSDEITNIGAEKKENVTVQLGQFAQSQYAPVSWGSGETLSGNV
VP4_ROTEO    MASLIYRQLLANSYTVDLSDEIENIGYAKSKNVTINPGPFAQTGYAPVNWGPGEVNDSTT
VP4_ROTF1    MASLIYRQLLSNSYVTNISDEVNEIGTKKTTNVTVNPGPFAQTGYAPVDWGHGELPDSTL
VP4_ROTF6    MASLIYRQLLTNSYTVNLSDEIQEIGSTKTQNTTINPGPFAQTGYAPVNWGPGETNDSTT
VP4_ROTH1    MASLIYRQLLTNSYTVELSDEINTIGSEKSQNVTINPGPFAQTNYAPVVLESWEVNDSTT
VP4_ROTH7    MASL-YRQLLSNSYVTNISDEVSEIGARKTTNVTVNPGPFAQTGHAPVNWGHGELSDSTL
VP4_ROTHJ    MASLIYRQLLSNSYVTNISDEVNEIGTKKTTNVTVNPGPFAQTGYAPVDWGHGELPDSTL
VP4_ROTHM    MASLIYRQLLTNSYSVELSDEINTIGSEKTQNVTINPGPFAQTNYAPVVLESWEVNDSTT
VP4_ROTHO    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQNVTVNPGPFAQTRYAPVNWGHGEINDSTT
VP4_ROTHP    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQNVTVNPGPFAQTRYAPVNWGHGEINDSTT
VP4_ROTHU    MRSLIYRQLLYNSYSVDLSDEITNIGAEKKENVTVQIGEFAQSQYAPVSWGSGETLSGNV
VP4_ROTHV    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQNVTINPGPFAQTRYAPVNWGHGEINDSTT
VP4_ROT41    MASLIYRQLLSNSYVTNISDEVSEIGARKTTNVTVNPGPFAQTGYAPVDWGHGELSDSTL
VP4_ROTAD    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQNVTINPGPFAQTRYAPVNWGHGEINDSTT
VP4_ROTB9    MASLVYRQLLANSYTSDLQDTIDDISAQKTENVTVNPGPFAQTGYALVEWTHGDITTDET
VP4_ROTBC    MASLIYRQLLTNSYTVELSDEIQEIGSTKTQNVTVNPGPFAQTNYASVNWGPGETNDSTT
VP4_ROTH5    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQSVTVNPGPFAQTRYAPVNWGHGEINDSTT
VP4_ROTME    MASLIYRQLLTNSFTVDLSDEIETIGSEKNQNVTINPGPFAQIGYAPVDWGPGETNDSTT
VP4_ROTPG    MASLIYRQLLTNSYTVELSDEIKTIGSEKSQNVTINPGPFAQTTYAPVTWRHGEVNDSTT
VP4_ROTPY    MASLNYRQLLTNSYTVNLSDEIQEIGSAKAQNVTINPGPFAQTGYAPVNWGAGETNDSTT
VP4_ROTTU    MASLIYRQLLANSYAVDLSDEIDIIGSEKTQNVTINPGPFAQTGYAPVNWGPGETNDSTT
VP4_ROTWI    MASLIYRQLLTNSYSVDLHDEIEQIGSEKTQNVTVNPGPFAQTRYAPVNWGHGEINDSTT
        * *: *.*** **: :: *  :. .  *:: . *** :: *   :   

VP4_ROTRH    VEPVLDGPYQPTSFNPPVDYWMLLAPTAAGVVVEGTNNTDRWLATILVEPNVTSETRSYT
VP4_ROTHW    VEPILDGPYQPTTFTPPNDYWILINSNTNGVVYESTNNSDFWTAVVAIEPHVNPVDRQYT
VP4_ROTP5    VEPLLDGPYQPTTFNPPTSYWVLLAPTVEGVIIQGTNNTDRWLATILIEPNVQTTNRIYN
VP4_ROTP3    VEPLLDGPYRPTTFNPPTSYWVLLAPTVEGVVIQGTNNIDRWLATILIEPNVQTTNRIYN
VP4_ROTEH    VEPILDGPYQPTNFNPPVNYWMLLSPLNAGVVVEGTNSIDRWLATVLVEPNVLTTVRTYT
VP4_ROTHL    VEPVLDGPYQPTTFKPPNDYWLLISSNTDGVVYESTNNSDFWTAVIAVEPRVSQTNRQYI
VP4_ROTMB    VEPVLDGPYQPIAFSPPSEYYILLSPTVPGVVVECTNTVDRWIATIAIEPNVSKTKRTYT
VP4_ROTB6    VQPVLDGPYQPASFDLPVGNWMLLAPTGPGVVVEGTDNSGRWLSVILIEPGVTSETRTYT
VP4_ROTB5    VEPVLDGPYQPTTFNPPVSYWMLLTPTDAGVEVEGTNNTNRWLATILIEPNVQSEERTYT
VP4_ROTBN    VEPVLDGPYQPTTFNPPVSYWMLLAPTNAGVVVEGTNNTNRWLATILIEPNVQQVERTYT
VP4_ROTCU    IEPVLDGPYQPTSFNPPVGYWMLLSPTAPGVVVEGTNNTDRWLATILIEPNVTSQQRTYT
VP4_ROTD9    IEPVLDGPYQPTSFNPPVGYWMLLSPTAAGVIVEGTNNTDRWLATILIEPNVTSQQRTYT
VP4_ROTHD    VEPVLDGPYQPTTFKPPNDYWLLISSNTNGVVYESTNNNDFWTAVSSVEPHVSQTNRQYI
VP4_ROTW3    VQPVLDGPYQPASFDLPVGNWMLLAPTGPGVVVEGTDNSGRWLSVILIEPGVTSETRTYT
VP4_ROTE1    VEPVLDGPYQPTNFNPPVNYWMLLSPLNAGVVVEGTNSIDRWLATVLVEPNVTTTVRTYT
VP4_ROTEL    VEPLLDGPYQPTTFNPPVDYWMLLAPTDRGVVVEGTNNTNRWLAIILVEPDVPTEERTYT
VP4_ROTBB    EEQTLDGPYAPDSSNLPSNCWYLVNPSNDGVVFSVTDNSTFWMFTYLVLPNTAQTNVTVN
VP4_ROTB4    VQPVLDGPYQPAPFDLPVGNRMLLAPTGPGVVVEGTDNSGRWLSVILIEPGVTSETRTYT
VP4_ROTBV    VQPVLDGPYQPASFDLPVGNWMLLAPTGPGVVVEGTDNSGRWLSVILIEPGVTSETRTYT
VP4_ROTH6    VEPTLDGPYQPTSFNPPVNYWMLLAPLNAGVIVEGTNNTNRWLATILVEPGVASTTRTYT
VP4_ROTSH    VEPLLDGPYQPTTFNPPVDYWMLLAPTTPGVIVEGTNNTDRWLATILIEPNVQSENRTYT
VP4_ROT18    IEPVLDGPYQPTRFNPEIGYWILLAPETQGIVLETTNTTNKWFATILIEQDVVAESRTYT
VP4_ROTBU    VQPVLDGPYQPAPFDLPVGNWMLLAPTRPGVVVEGTDNSGRWLSVILIEPGVASETRTYM
VP4_ROTH3    VQPTLDGPYQPTSLNLPVDYWMLIAPTREGKVAEGTNTTDRWFACVLVEPNVQNTQRQYV
VP4_ROTHK    VEPILDGPYQPTTFKPLTDYWILINSNTNGVVYESTNNSDFWTAVVAVEPHVNPVDRQYT
VP4_ROTHN    IEPVLDGPYQPTSFKPPSDYWILLNPTNQQVVLEGTNKTDIWVALLLVEPNVTNQSRQYT
VP4_ROTHQ    VQPTLDGPYQPTTFNLPIDYWMLIAPTQIGRVAEGTNTTNRWFACVLVELNVQNTQREYV
VP4_ROTHT    IEPVLDGPYQPTSFKPPSDYWILLNPTNQQVVLEGTNKTDIWIALLLVEPNVTNQSRQYT
VP4_ROTRA    VQPTLDGPYQPTTFNLPINYWMLIAPTQAGRVAEGTNTTNRWFACVLVEPSVQSTRREYV
VP4_ROTRF    VEPVLDGPYQPTTFNPPVSYWMLLAPTNAGVVVEGTNNTNRWLATILIEPNVQQVERTYT
VP4_ROTYO    VEPILDGPYQPTTFTPPTDYWILINSNTNGVVYESTNNSDFWTVVVAVEPHVNPVDRQYT
VP4_ROT46    VAPVLDGPYQPITFTPPIEYWALFAPNDKGVVAELTNNADMWLVIILVEPNVPQELRLYT
VP4_ROTAP    VEPVLDGPYQPTTFNPPVSYWMLLAPTNAGVVVEGTNNTNRWLATILIEPNVQQVERTYT
VP4_ROTBA    EEQTLDGPYAPDSSNLPSNCWYLVNPSNDGVVFSWTDNSTFWMFTYLVLPNTAQTNVTVN
VP4_ROTBK    EEQPLDGPYTPDSSNLPSNYWYLVNPSNDGVVFSVTDNSTFWMFTYLVLPNTAQTNVTVN
VP4_ROTEO    VEPVLDGPYQPTNFNPPVNYWMLLSPLNAGVVVEGTNSIDRWLATVLVEPNVTTTVRTYT
VP4_ROTF1    VQPTLDGPYQPTSLNLPVDYWMLIAPTREGRVAEGTNTTDRWFACVLVEPNVQNTQRQYV
VP4_ROTF6    IEPVLDGPYQPTSFNPPVGYWMLLSPTTAGVIVEGTNNTDRWLATILIEPNVTSQQRTYT
VP4_ROTH1    IEPVLDGPYQPTSFKPPSDYWILLNPTNQQVVLEGTNKTDIWVALLLVEPNVTNQSRQYT
VP4_ROTH7    VQPTLDGPYQPTTFNLPIDYWMLIAPTQIGRVAEGTNTTDRWFACVLVEPSVSNTQREYV
VP4_ROTHJ    VQPTLDGPYQPTSLNLPVDYWMLIAPTREGKVAEGTNTTDRWFACVLVEPNVQNTQRQYV
VP4_ROTHM    IEPVLDGPYQPTSFKPPSDYWILLNPTDQQVVLEGTNKTDIWIALLLVEPNVTNQSRQYT
VP4_ROTHO    VELILDGPYQPTTFTPPIDYWILINSNTNGVVYESTNNSDFWTAVVAVEPHVSPVDRQYT
VP4_ROTHP    VELILDGPYQPTTFTPPTDYWILINSNTNGVVYESTNNSDFWTAVVAVEPHVNPVDRQYL
VP4_ROTHU    EEQPLDGPYTPDKSNLPSNYWYLINPSNDGVVFSVTDNSTLWMFTYLVLPNTAQTSVVVN
VP4_ROTHV    LEPILDGPYQPTTFTPPNDYWILINSNTNGVVYESTNNSDFWTAVVAIEPHVNPVDRQYT
VP4_ROT41    VQPTLDGPYQPTTFNLPINYWMLIAPTQAGRVAEGTNTTNRWFACVLVEPSVQSTRREYV
VP4_ROTAD    VEPILDGPYQSTTFTPPNGYWILINSNTNGVVYESTNNSDFWTAVVAIEPHVNPVDRQYT
VP4_ROTB9    VQQTLDGPYAPSSVIIQPQYWVLMNPETADVIAE-ADATNKKYACVMLAPNTEEGDKQYT
VP4_ROTBC    VEPVLDGPYQPTTFNPPVSYWMLLAPTNAGVVDQGTNNTNRWLATILIKPNVQQVERTYT
VP4_ROTH5    VEPVLDGPYQPTTFKPPNDYWFLISSNTDGVVYESTNNNDFWTAVIAVEPHVSQTNRQYI
VP4_ROTME    VEPVLDGPYKPTSFNPPTDYWMLLSPSSPGAVVEGTNNTDRWLATILIEPNVASTTRTYT
VP4_ROTPG    VEPVLDGPYQPTSFKPPNDYWILLNPINKGVVFKGTNRTDVWVAILLIEQRVPSQDRQYT
VP4_ROTPY    VEPLLDGPYQPTTFNPPTSYWVLLAPTVEGVIIQGTNNTDRWLATILIEPNVQTTNRTYN
VP4_ROTTU    IEPILDGPYPPTTFNPPTGYWMLLSPLEAGVVVEGTNNSDRWLATILIEPNVAAETRTYT
VP4_ROTWI    VEPILDGPYQPTTFTPPIDYWILINSNTNGVVYESTNNSDFWTAVVAVEPHVNPVDRQYT
          ***** .      *. .    . ::  .   :  .    

VP4_ROTRH    LFGTQEQITIANASQTQWKFIDVVKTTQNGSYSQYGPLQSTPKLYAVMKHN-GKIYTYNG
VP4_ROTHW    IFGESKQFNVSNDSN-KWKFLEMFRSSSQNEFYNRRTLTSDTRFVGILKYG-GRVWTFHG
VP4_ROTP5    LFGQQVTLSVENTSQTQWKFIDVSTTTPTGSYTQHGPLFSTPKLYAVMKFS-GRIYTYNG
VP4_ROTP3    LFGQQVTLSVENTSQTQWKFIDVSKTTPTGSYTQHGPLFSTPKLYAVMKFS-GRIYTYNG
VP4_ROTEH    LFGVQEQISVENNSTTKWKFINLIKTTLSGNFTLYSTLLSEPKLHGIMKHG-GQLWVYNG
VP4_ROTHL    LFGENKQFNIENNSD-KWKFFEMFKGSSQSNFSNRRTLTSNNRLVGMLKYG-GRVWTFHG
VP4_ROTMB    LFGITEQLTVENSYADKWKFIDFLKASTNGSYARYNILLSSTKLCAVAKHT-DRLYSYIR
VP4_ROTB6    MFGSSKQVVVSNVSDTKWKFVEMMKTAVDGDYRNGGTLLSDTKLYGMMKYG-ERLFIYEG
VP4_ROTB5    LFGQQVQITVSNDSQTKWKLVDVSKQTQDGNFSQHRQLLSTPKLYGVMKHG-GKIYTYNG
VP4_ROTBN    LFGQQVQVTVSNDSQTKWKFVDLSKQTQDGNYSQHGSLLSTPKLYGVMKHG-GKIYTYNG
VP4_ROTCU    IFGVQEQITVENTSQTQWRFVDVSKTTQNGSYSQYSPLLSTPKLYAVMKYG-GRIHTYSG
VP4_ROTD9    IFGVQEQITVENTSQTQWRFVDVSKTTQNGNYSQHGPLLSTPKLYAVMKYG-GRIHTYSG
VP4_ROTHD    LFGENKQFNVENNSD-KWKFFETFTGSSQGNFSNRRTLTSSNRLVGMLKYG-GRVWTFHG
VP4_ROTW3    MFGSSKQVLVSNASDTKWKFVEMMKTAIDGDYAEWGTLLSDTKLYGMMKYG-KRLFIYEG
VP4_ROTE1    LFGVQEQISVENNSTTKWKFINLIKTTPPGNFTLYSTLLSEPKLHGIMKHG-GQLWVYNG
VP4_ROTEL    LFGQQAQITVANDSQLKWKFIVVSKQTLDGAYAQYGPLLSATKLYAVMKHS-GRIYTYSG
VP4_ROTBB    VMNETVNISIDNSGS-TYRFVDYIKTSSTQAYGSRNYLNTAHRLQAYRRDGDGNISNYWG
VP4_ROTB4    MFGSSKQVLVSNVSDTKWKLFEMMKTAVDGDYAEWGTLLSDIKIYGMMKYG-ERLFIYEG
VP4_ROTBV    MFGSSKQVLVSNASDTKWKFVEMMKTAVDGDYAEWGTLLSDTKLYGMMKYG-ERLFIYEG
VP4_ROTH6    LFGIQEQITVENSSNTKWKFIDLMKTTSSGTYTQHSPLLSEPKLYGIMKHG-GQLWTYNG
VP4_ROTSH    IFGIQEQLTVSNTSQDQWKFIDVVKTTANGSIGQYGPLLSSPKLYAVMKHN-EKLYTYEG
VP4_ROT18    IFGKTESIQAENTSQTEWKFIDIIKTTQDGTYSQYGPLVLSTKLYGVMKYG-GRLYAYIG
VP4_ROTBU    MFGSSKQVVVSNVSDTKWKFVEMVKTAVDGDYAEWGTLLSDTKLYGMMKYG-RRLFIYEG
VP4_ROTH3    LDGQNVQLQVSNDSSTSWKFILFIKLTPDGTYTQYSTLSTPHKLCAWMKRD-NRVYWYQG
VP4_ROTHK    VFGENKQFNVRNDSD-KWKFLEMFRGSSQNEFYNRRTLTSDTKLVGILKYG-GRIWTFHG
VP4_ROTHN    LFGETKQITVENNTN-KWKFFEMFRSSVSAEFQHKRTLTSDTKLAGFLKHY-NSVWTFHG
VP4_ROTHQ    LDGQTVQLQVSNDSSTLWKFILFIKLEKNGTYTQYSTLSTSNKLCAWMKRE-GRVYSYAG
VP4_ROTHT    LFGETKQITIENNTN-KWKFFEMFRSNVSSEFQHKRTLTSDTKLAGFLKHY-NSVWTFHG
VP4_ROTRA    LDGQTVQLQVSNDSSTLWKFILFIKLEKNGTYSQYSTLSTSNKLCAWMKRE-GRVYWYTG
VP4_ROTRF    LFGQQVQVTVSNNSQTKWKFVDLSKQTQDGNYSQHGSLLSTPKLYGVMKHG-GKIYTYNG
VP4_ROTYO    VFGENKQFNVRNDSD-KWKFLEMFRSSSQNEFYNRRTLTSDTKLVGMLKYG-GRIWTFHG
VP4_ROT46    LFGQQVNLTIENTSQTKWKFIDFRKRSQNDTYILENALLSETKLQAAMKYG-GKLFTFTG
VP4_ROTAP    LFGQQVQVTVSNDSQTKWKFVDLSKQTQDGNYSQHGSLLSTPKLYGVMKHG-GKIYTYNG
VP4_ROTBA    VMNETVNISIDNSGS-TYRFEDYIKTSPTQSYGSRNYLNTAHRLQAYRRDGDGNISNYWG
VP4_ROTBK    VMNETVNISIDNSGS-TYRFVDYIKTSSTQAYGSRNYLNTAHRLQAYRRDGDGNISNYWG
VP4_ROTEO    LFGVQEQISVENNSTTKWKFINLIKTTPSGNFTLYSTLLSEPKLHGIMKHG-GQLWVYNG
VP4_ROTF1    LDGQNVQLQVSNDSSTSWKFILFIKLTPDGTYTQYSTLSTPHKLCSWMKRD-NRVYWYQG
VP4_ROTF6    IFGVQEQITVENTSQTQWRFVDVSKTTQNGSYSQYGPLLSTPKLYAVMKYG-GRIHTYSG
VP4_ROTH1    LFGETKQITVENNTN-KWKFFEMFRSSVSAEFQHKRTLTSDTKLAGFLKFY-NSVWTFYG
VP4_ROTH7    LDGQTVQLQVSNDSSTLWKFILFIKLGKNGTYSQYSTLSTSNKLCAWMKRE-GRVYWYAG
VP4_ROTHJ    LDGQNVQLHVSNDSSTSWKFILFIKLTPYGTYTQYSTLSTPHKLCAWMKRD-NRVYWYQG
VP4_ROTHM    LFGETKQITVENNTN-KWKFFEMFRKNVSAEFQHKRTLTSDTKLAGFLKHY-NSVWTFHG
VP4_ROTHO    VFGENKQFNVRNDSD-KWKFLEMFRSSSQNEFYNRRTLTSDTKLVGILRYG-GRIWTFHG
VP4_ROTHP    IFGENKQFNVSNDSD-KWKFLEMFRSSSQNEFYNRRTLTSDTRLVGILKYG-GRVWTFHG
VP4_ROTHU    VMNETVNISIDNSGS-AYKFVDYFKTSSAQAYRSRNFLITAHRLQAYKRDGDGNISNYWG
VP4_ROTHV    IFGESKQFNVSNNTN-KWKFFEMFISSSQNEFYNRRTLTSDTRLVGILKYG-GRVWTFHG
VP4_ROT41    LDGQTVQLQVSNDSSTLWKFILFIKLEKNGTYSQYSTLSTSNKLCAWMKRE-GRVYWYTG
VP4_ROTAD    IFGESKQFNVSNDSN-KWKFLEMFRSSSQNDFYNRRTLTSDTRLVGILKYG-GRVWTFHG
VP4_ROTB9    ILGRQITINLGNTDQNRYKFFDLASENGE-TYSKIQELLTPNRLNAFMKDQ-GRLYVYHG
VP4_ROTBC    LFGQQVQVTVSNDSQTKWKFVDLSKQTQDGNYSQHGPLLSTPKLYGVMKHG-GKIYTYNG
VP4_ROTH5    LFGENKQFNVENNSD-KWKFFEMFKGSSQGDFSNRRTLTSNNRLVGMLKYG-GRVWTFHG
VP4_ROTME    IFGSKEAITVENTSQNKWKFIDLAKTSLTGSYSQYGILLSKPKLYAIMKRS-GYLYTYSG
VP4_ROTPG    LFGEVKQITVENSSD-KWKFFEMFRNNANIDFQLQRPLTSDTKLAGFLTHG-GRVWTFNG
VP4_ROTPY    LFGQQVTLSVDNTSQTQWKFIDVSKTTLTGNYTQHGPLFSTPKLYAVMKFS-GRIYTYNG
VP4_ROTTU    LFGVQEQISISNTSSTKWKFVDLVKTSLTGTYSQYGPLLSDTKLYGAMKYS-GRIYTYEG
VP4_ROTWI    VFGENKQFNVRNDSD-KWKFLEMFRSSSQNEFYNRRTLTSHTKLVGILKYG-GRIWTFHG
        : .  .  *   :.:         *  .: .    : : 

VP4_ROTRH    ETPNVTTK--Y-YSTTNYDSVNMTAFCDFYIIPREEESTCTEYINNGLPPIQNTRNIVPL
VP4_ROTHW    ETPRATTD--S-SSTANLNNISITIHSEFYIIPRSQESKCNEYINNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROTP5    TTPNATTG--Y-YSATNYDTVNMTSFCDFYIIPRNQEEKCTEYINHGLPPIQNTRNVVPV
VP4_ROTP3    TTPNATTG--Y-YSTTNYDTVNMTLFCDFYIIPRNQEEKCTEYINHGLPPIQNTRNVVPV
VP4_ROTEH    ETQTLLLQ--D-YVTSNYDSLTMTSFCDFYIIPRSQESTCTEYINNGLPPIQNTRNVVSV
VP4_ROTHL    ETPRATTD--S-SNTADLNNISIVIHSEFYIIPRSQESKCNEYINNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROTMB    ETPNAGQA--Y-YAFS-HNIFNLTAHCDFYIIPWAQQSLCTQYINTGLPPIQNTRNVVAR
VP4_ROTB6    ETPNVTTK--G-YIVTNYASVEVRPYSDFYIISRSQESACTEYINNGLPPIQNTRNVVPV
VP4_ROTB5    ETPNANTG--Y-YSTTNYDSVNMTAYCDFYIIPLAQEAKCTEYINNGLPPIQNTRNVVPV
VP4_ROTBN    ETPNATTG--Y-YSTTNFDTVNMTAYCDFYIIPLAQEAKCTEYINNGLPPIQNTRNIVPV
VP4_ROTCU    QTPNATTG--Y-YSATNYDSVNMTTFCDFYIIPRSEESKCTEYINNGLPPIQNTRNIIPL
VP4_ROTD9    QTPNATTG--Y-YSATNYDSVNMTTFCDFYIIPRSEESKCTEYINNRLPPIQNTRNIVPL
VP4_ROTHD    ETPRATTD--S-SNTADLNNISIIIHSEFYIIPRSQESKCNEYINNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROTW3    ETPNATTK--R-YIVTNYASVEVRPYSDFYIISRSQESACTEYINNGLPPIQNTRNVVPV
VP4_ROTE1    ETQTLLLQ--D-YVTSNYDSLTMTSFCDFYIIPRNQESTCTEYINNGLPPIQNTRNVVSV
VP4_ROTEL    ETPNATTA--Y-YSTTNYDTVNMKAYCHFYIIPRTQESKCTEYINTGLPPIQNTRNVIPV
VP4_ROTBB    ADTQGDLR--VGTYSNPVPNAVINLNADFYVIPDSQQETCTEYIRGGLPAMQTTTYVTPI
VP4_ROTB4    ETPNARTK--G-YIVTNYTSVEVRPYSDFYIISRSQESACTEYINNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROTBV    ETPNATTK--G-YIVTNYASVEVRPYSDFYIISRSQESACTEYINNGLPPIQNTRNVVPV
VP4_ROTH6    ETPNAITN--G-YPTTNYDSVNMTSFCNFYIIPRSQESVRTGYINNGLPPIQNTRNIVPV
VP4_ROTSH    QTPNARTA--H-YSTTNYDSVNMTAFCDFYIIPRSEESKCTEYINNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROT18    HTPNATPG--H-YTIANYDTMEMSIFCEFYIMPRSQEAQCTEYINSGLPPIQNTRNIVPL
VP4_ROTBU    ETPNATTK--G-YFITNYASAEVRPYSDFYIISRSQESACTEYINNGLPPIQNTRNVVPV
VP4_ROTH3    ATPNASES--Y-YLTINNDNSNVSSDAEFYLIPQSQTAMCTQYINNGLPPIQNTRNIVPV
VP4_ROTHK    ETPRATTD--S-SNTANLNDISIIIHSEFYIIPRSQESKCNEYINNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROTHN    ETPHATTD--YSSSTSNLSEVETTIHVEFYIIPRSQESKCVEYINTGLPPMQNTRNIVPV
VP4_ROTHQ    VTPNASES--Y-YLTINNDDSNVSSDAEFYLIPQSQTELCTQYINNGLPPIQNTRNVVPV
VP4_ROTHT    ETPHATTD--Y-SSTSNLSEVETTIHVEFYIISRSQESKCVEYINTGLPPMQNTRNIVPV
VP4_ROTRA    TTPNASES--Y-YLTINNDNSHVSCDAEFYLLPRSQTDLCDQYINNGLPPVQNTRNVVPV
VP4_ROTRF    ETPNATTD--Y-YSTTNFDTVNMTAYCDFYIIPLAQEAKCTKYINNGLPPIQNTRNIVPV
VP4_ROTYO    ETPRATTD--S-SNTANLNDISIIIHSESYIIPRSQESKCNEYINNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROT46    DTPNAAPQEWG-YTTNNYSAISIKSLCDFYIVPRLPRETCRNYINQGLPPMQNTRNVVSV
VP4_ROTAP    ETPNANTG--Y-YSTTNFDTVNMTAYCDFYIIPLAQEAKCTEYINNGLPPIQNTRNIVPV
VP4_ROTBA    ADTQGDLR--VGTYSHPVPNAVINLNADFYVIPDSQQEICTEYIRGGLPAMQTTTYVTPI
VP4_ROTBK    ADTQGDLR--VGTYSHPVPNAVINLNADFSVIPDSQQEICTEYIRGGLPAMQTTTYVTPI
VP4_ROTEO    ETPNATTT--G-YVTSNYDSLTMTSFCDFYIIPRNQESTCTEYINNGLPPIQNTRNVVSV
VP4_ROTF1    SSPNASES--Y-YLTINNDNSNVSSDAEFYLIPQSQTAMCTQYINNGLPPIQNTRNIVPV
VP4_ROTF6    QTPNATTG--Y-YSATNYDSVNMTTFCDFYIIPRSEESKCTEYINNGLPPIQNTRNIVPL
VP4_ROTH1    ETPHATTD--Y-SSTSNLSEVETAIHVEFYIIPRSQESKCNEYINTGLPPMQNTRNIVPV
VP4_ROTH7    TTPNASDS--Y-YLTINNDNSNVSCDAEFYLIPRSQTDLCAQYINNGLPPIQNTRNIVPV
VP4_ROTHJ    ATPNASES--Y-YLTINNDNSNVSSDAEFYLIPQSQTAMCTQYINNGLPPIQNTRNIVPV
VP4_ROTHM    ETPHATTD--Y-SSTSNLSEVETVIHVEFYIIPRSQESKCVEYINTGLPPMQNTRNIVPV
VP4_ROTHO    ETPRVNTD--S-SHNANLNDISIVIHSGFYIIPRSQECKCNEYINNGLPPIPNTRNVVPL
VP4_ROTHP    ETPRATTD--S-SNTANLNNISITIHSEFYIIPRSQESKCNEYINNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROTHU    SDAYGDLR--VGTYFNPVPNAVINLNADFYVIPDSQQEMCTEYIRRGLPAIQTTTYVTPI
VP4_ROTHV    ETPRATTD--S-SSTANLNNISITIHSEFYIIPRSQESKCNEYINNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROT41    TTPNASES--Y-YLTINNDNSHVSCDAEFYLLPRSQTDLCDQYINNGLPPVQNTRNVVPV
VP4_ROTAD    ETPRATTN--G-SSTANLNNISITIHSEFYIIPRSQESKCNEYINNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROTB9    TVPNISTG--Y-YTLDDIANVQTNIKCNYYIVPKSQTQQLEDFLKNGLPPIQESRYIMPV
VP4_ROTBC    ETPNATTG--Y-YSTTNFDTVNMTAYCDFYIIPLAQEAKCTEYINNGLPPIQNTRNIVPV
VP4_ROTH5    ETPRATTD--S-SNTADLNNISIMIHSEFYIIPRSQESKCNEYIKNGLPPIQNTRNVVPL
VP4_ROTME    ETPDAITD--Y-YTTTNYDSVNMTAYCDFYIIPWAQEALCTQYINNGLPPIQNTRNVVAR
VP4_ROTPG    ETPHATTD--Y-STTSNLPDVEVVIHTEFYIIPRSQESKCNEYINTGLPPMQNTRNVVPV
VP4_ROTPY    TTPNATTG--Y-YSTTNYDTVNMTSFCDFYIIPRNQEEKCTEYINHGLPPIQNTRNVVPV
VP4_ROTTU    ETPNAATG--Y-YSTTNYDSVNMTAFCDFYIIPRSQESTCTNYINNGLPPIQNTRNVVPV
VP4_ROTWI    ETPRATTD--S-SNTANLNDISIIVHSEFYIIPRSQESKCNEYINNGLPPIQNTRNVVPL
                       ::.     ::. **.: : : . 

VP4_ROTRH    ALSARNIISHRAQANEDIVVSKTSLWKEMQYNRDITIRFKFASSIVKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTHW    PLSSRSIQYKRAQVNEDIIVSKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFGNSIVKMGGLGYKWSEISY
VP4_ROTP5    SLSAREIVHTRAQVNEDIVVSKTSLWKEMQCNRDITIRFKFDRTIIKAGGLGYKWSEISF
VP4_ROTP3    SLSAREVVHTRAQVNEDIVVSKTSLWKEMQYNRDITIRFKFDRTIIKAGGLGYKWSEISF
VP4_ROTEH    SISSRNIILNRAQVNKDIVISKTSLWKEVQYNRDITIRFRFANAIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTHL    SLSSRSIQYRRAQVNEDITISKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFGNSVIKLGGLGYKWSEISY
VP4_ROTMB    HLSARSIITRRAQANEDIVVSKTSLWKEMQFNRDITIRFKFANAIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTB6    AISSRSIKQREEQANEDIIVSKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFDNSIIKSGGLGYKWAEISF
VP4_ROTB5    SISSRSIVHTRAKANEDIIVSKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFANSIVKSGGLGYKWSEVSF
VP4_ROTBN    SIVSRNIVYTRAQPNQDIVVSKTSLWKEMQYNRDIVIRFKFANSIIKSGGLGYKWSEVSF
VP4_ROTCU    ALSARNVRSLKAQSNEDIVVSKTSLWKEMQYNRDITIRFKFANSIVKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTD9    ALSARNVISLKAQSNEDIVVSKTSLWKEMQYNRDITIRFKFANSIVKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTHD    SLSSRSIQYKRAQVNEDITISKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFGNSIIKLGGLGYKWSEISY
VP4_ROTW3    AIVSRSIKPREVQANEDIVVSKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFDNSIIKSGGLGYKWAEISF
VP4_ROTE1    SISSRNIIHNRAQVNEDIVISKTSLWKGVQYNRDIINRFRFANAIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTEL    SITSRDIQYTRAQVNEDILISKASLWKEMQYNRDIIIRFQIANSIVKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTBB    SYAIRS--QRIARPNEDIIISKASLWKEVQYNRDIVIRFVFANNIIKAGGLGYKWSEISY
VP4_ROTB4    AISSRSIKPRKVQPNEDIVVSKTSLWKELQYNRDIIIRFRFDNSIIKAGGLGYKWAEISF
VP4_ROTBV    AISSRSIEPRRVQANEDIVVSKTSLWKEMQYNRDIIIRFRFDNSIIKSGGLAYKWAEISF
VP4_ROTH6    SISSRSIIHQRAQANEDIIVSKTSLWKEMKYNRDITIRFKFANAIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTSH    SLTARDVIHYRAQANEDIVISKTSLWKEMQYNRDITIRFKFANTIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROT18    SLSSRSIKYQKAQVNEDIIISKTSLWKEMQYNIDIIIRFKFNNSIIKSGGLGYKWLEIAF
VP4_ROTBU    AISSRSIKPREVQANEDIVVSKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFDNSIIKSGGLGYKWAEISF
VP4_ROTH3    NITSRQIKDIRAQINEDIVISKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFANSIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTHK    SLSSRSIQYKRAQVNEDITISKTSLWKEMQCNRDIIIRFKFGNSIVKLGGLGYKWSEISY
VP4_ROTHN    ALSSRAVTYQRAQVNEDIIISKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFNNSIVKLGGLGYKWSEISF
VP4_ROTHQ    SLTSREIRHSRAQMNEDIVVSKTSLWKEMQYNRDITIRFKFANSIVKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTHT    ALSSRSVTYQRAQVSEDIIISKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFNNSIIKLGGLGYKWSEISF
VP4_ROTRA    SITSREIRYTKAQMNEDIVVSKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFANSIVKSGGLGYKLSEISF
VP4_ROTRF    SIVSRNIVYTRAQPNQDIVVSKTSLWKEMQYNRDIVIRFKFANSIIKSGGLGYKWSEVSF
VP4_ROTYO    SLSSRSIQYKRAQVNEDITISKTSLWKEMQCNRDIIIRCTFGNSIVKLGGLGYKWSEISY
VP4_ROT46    ALSARDVISQRVSINEDIVVSKASLWKEMQYNRDITIRFKFANQIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTAP    SIVSRNIVYTRAQPNQDIVVSKTSLWKEMQYNRDIVIRFKFANSIIKSGGLGYKWSEVSF
VP4_ROTBA    SYAVRS--QRVARPNEDIIISKASLWKEVQYNRDIVIRFVFANNIIKAGGLGYKWSEISY
VP4_ROTBK    SYTIRS--QRIVRPNEDIVISKASLWKEVQYNRDIVIRFVFANNIIKAGGLGYKWSEISY
VP4_ROTEO    SISSRNIIHNRAQVNEDIVISKTSLWKEVQYNRDITIRFRFANAIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTF1    NIASRQIKDIRAQMNEDIVISKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFANSIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTF6    ALSARNVISLKAQSNEDIVVSKTSLWKEMQYNRDITIRFKFANSIVKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTH1    ALSSRSVTYQRAQVNEDIIISKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFNNSIVKLGGLGYKWPEISF
VP4_ROTH7    SISSREIRHTRAQMNEDIVVSKTSLWKEMQYNRDITIRFKFANSIVKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTHJ    NITSRQIKDVRAQMNEDIVISKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFANSIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTHM    ALSSRSVTYQRAQVNEDIIISKTSLWKEMQCNRDIIIRFKFNNSIVKLGGLGYKWSEISF
VP4_ROTHO    SLSSRSIQYKRAQVNEDITISKTSLWKECTIIRDIIIRFKFGNSIVKLGGLGYKWSEISY
VP4_ROTHP    SLSSRSIQYKRAQVNEDITISKTSLWKEMQYNGDIIIRFKFGNSIIKPGGLGYKWSEISF
VP4_ROTHU    SYAVRS--QRIARPNEDITISKASLWKEVQYNRDIVIRFVFANNIIKAGGLGYKWSEISY
VP4_ROTHV    PLSSRSIQYKRAQVNEDIIVSKTSLWKEMQYYRDIIIRFKFGNSIVKVGGLGYKWSEISY
VP4_ROT41    SITSREIRYTKAQVNEDIVVSKTSLWKEMQYNRDIMIRFKFANSIVKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTAD    PLSSRSIQYKRAQVNEDIIVSKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFGNSIVKMGGLGYKWSEISY
VP4_ROTB9    ERSVQNI--YRAKPNEDIVISKTSLWKEMQYNRDIVIRFKFGNTIIKSGGLGYKWSEISY
VP4_ROTBC    SIVSRNIVYTRAQPNQDIVVSKTSLWKEMQYNRDIVIRFKFANSIIKSGGLGYKWSEVSF
VP4_ROTH5    SLSSRSIQYRRAQVNEDITISKTSLWKEMQYNRDIIIRFKFGNSVIKLGGLGYKWSEISY
VP4_ROTME    PLSSRSIVVRRAQANEDVVISKASLWKEMQYNRDITIRFKFANAIIKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTPG    ALSSRSITYQRAQVNEDIIISKTSLWKEMQYNRDITIRFKFGNSIVKLGGLGYKWSEVSF
VP4_ROTPY    SLSAREIVHTRAQVNEDIVVSKTSLWKEMQYNRDITIRFKFDRTIIKAGGLGYKWSEISF
VP4_ROTTU    SLASRAIISHRAQANEDIIVSQTSLWKEMQYNRDITIRFKFANAIVKSGGLGYKWSEISF
VP4_ROTWI    SLSSRSIQYKRAQVNEDITISKTSLWKEMQYNSDIIIRFKFGNSIVKLGGLGYKWSEISF
          .     .:*: :*::****   ** * :  ::* ***.** *:::

VP4_ROTRH    KPANYQYTYTRDGEDVTAHTTCSVNGMNDFNFNGGSLPTDFIISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTHW    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFGISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTP5    KPITYQYTYARDGEQITAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFAISRYEVIKENSFVYIDYW
VP4_ROTP3    KPITYQYTYTRDGEQITAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFAISRYEVIKENSFVYIDYW
VP4_ROTEH    KPANYQYSYTRDGEEITAHTTCSVNGVNDFSFNGGSNPTDFLISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTHL    KAANYQYSYSRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFSISRYEVIKENSYVYIDYW
VP4_ROTMB    KPANYQYTYTRDGEEVTAHTTCSVNGVNNFDFFGGSLPTDFGISRYEVLKENSFVYIDYW
VP4_ROTB6    KAANYQYNYIRDGEEVTAHTTCSVNGVNDFSFNGGSLPTDFAISRYEVIKENSYVYIDYW
VP4_ROTB5    KPANYQYTYTRDGEEVTAHTTCSVNGVNDFNYNGGSLPTDFVISKYEVIKENSCVYIDYW
VP4_ROTBN    KPANYQYTYTRDGEEVTAHTTCSVNGINDFNYNGGSLPTDFVISKYEVIKENSFVYIDYW
VP4_ROTCU    KPANYQYTYMRDGEEVTAHTTCSVNGMNDFSFNGGSLPTDLLISRYEVIKENSYVYIDYW
VP4_ROTD9    KPANYQYTYMRDGEEVTAHTTCSVNGMNDFSFNGGSLPTDFVISRYEVIKENSYVYIDYW
VP4_ROTHD    KAANYQYSYSRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFSISRYEVIKENSYVYIDYW
VP4_ROTW3    KAANYQYNYMRDGEDVTAHTTCSVNGVNDFSFNGGSLPTDFAISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTE1    KPANYQYTYTRDGEEITAHTTCSVNGVNDFSFNGGSLPTDFVISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTEL    KPANYQYSYIRDDEEVTSATTCSVNGVNEFSYSGGSLPTDFAVSKYEVIKENSFVYVDYW
VP4_ROTBB    KANNYQYTYMRDGVEVVAHTTVSVNGVSVYNYNTGPLPTDFMIRNYDVLKESSFVYVDYW
VP4_ROTB4    KAANYQYNYISDGEEVTAHTTCSVNGVNDFSFNGGSLPTDFAISRYEVIKENSYVYVHYW
VP4_ROTBV    KAANYQYNYMKDGEEVTAHTTCSVNGVNDFSFNGGSLPTDFAISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTH6    KPANYQYTYTRDGEEVNAHTTCSVNGVNDFSFNGGSLPTDFVISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTSH    KPANYQYTYTRDGEEVTAHTTCSVNGVNDFSFNGGYLPTDFVVSKFEVIKENSYVYIDYW
VP4_ROT18    KPANYQYNYIRDGENITAHTTCSVNGVNEFSYNGGSLPTDFAISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTBU    KAANYQYNYMRDGEEVTAHTTCSVNGVNDFSFNGGSLPTDFAISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTH3    KPMNYQYTYTRDGEEVTAHTTCSVNGVNDFNYNGGTLPTDFAISRFEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTHK    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFSVSRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTHN    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGPLPTHFSVSRYEVIKENSYVYVNYW
VP4_ROTHQ    KPMNYQYTYTRDGEEITAHTTCSVNGVNDFTYNGGPLPTDFAISRFEVIKENSYVYIDYW
VP4_ROTHT    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGLLPTHFSISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTRA    KPMNYQYTYTRDGEEINSHTTCSVNGVNDFSYNGGTLPTDFSISRFEVIKENSKVYIDYW
VP4_ROTRF    KPANYQYTYTRDGEEVTAHTTCSVNGINNFNYNGGSLPTDFVISKYEVIKENSFVYIDYW
VP4_ROTYO    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFSVSRYEVIKENPYVYVDYW
VP4_ROT46    KPANYQYTYTRNGEEITAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFVISRYEVIKENSYVYIDYW
VP4_ROTAP    KPANYQYTYTRDGEEVTAHTTCSVNGVNDFNYNGGSLPTDFVISKYEVIKENSFVYIDYW
VP4_ROTBA    KANNYQYTYMRDGVEVVAHTTVSVNGVSVYNYNTGPLPTDFMIRNYDVLKESSFVYVDYW
VP4_ROTBK    KANNYQYTYMRDGVEVVAHTIVSVNGVSVYNYNTGPLPTDFMIRNYDVLKESSFVYIDYW
VP4_ROTEO    KPANYQYTYTRDGEEITAHTTCSVNGVNDFSFNGGSLPTDFVISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTF1    KPMNYQYTYTRDGEEVTAHTTCSVNGVNDFNYNGGTLPTDFAISRFEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTF6    KPANYQYTYMRDGEEVTAHTTCSVNGMNDFSFNGGSLPTDFVISRYEVIKENSYVYIDYW
VP4_ROTH1    KAANYQYNYLRDGEQVMAHTTCSVNGENNYSYNGGLLPTHFSVSRYEVIKENSYVYDNYW
VP4_ROTH7    KPMNYQYTYTRDGEEITAHTTCSVNGVNDFSYNGGTLPTDFAISRFEVIKENSYVYIDYW
VP4_ROTHJ    KPMNYQYTYTRDEEEVTAHTTCSVNGVNDFNYNGGTLPTDFAISRFEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTHM    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFSVSRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTHO    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGFLPTDFSVSRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTHP    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGINNFSYNGGYLPTDFSVLRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTHU    KANNYQYTYMRDGIEVVAHTTVSVNGVSVYDYNTGSLPTDFTIRNYDVLKESSFVYVDYW
VP4_ROTHV    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFGISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROT41    KPMNYQYTYTRDGEEITAHTTCSVNGVNDFSYNGGTLPTDFSISRFEVIKENSFVYIDYW
VP4_ROTAD    KVANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFGISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTB9    KPMNYEYTYERDGETVVAHTTCSVAGVNDFGYNSGSLPTDFVVSKYEVLKGNSYVYIDYW
VP4_ROTBC    KPANYQYTYTRDGEEVTAHTTCSVNGINDFNYNGGSLPTDFVISKYEVIKENSFVYIDYW
VP4_ROTH5    KAANYQYSYSRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFSISRYEVSKENSYVYIDYW
VP4_ROTME    KPANYQYTYTRDGEEVTAHTTCSVNGVNNFDFFGGALPTDFVISRYEVIKENSFVYVDYW
VP4_ROTPG    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFSVSRYELIKENSYVYIDYW
VP4_ROTPY    KPITYQYTYTRDGEQITAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFAISRYEVIKENSFVYIDYW
VP4_ROTTU    KPANYQYTYVRDGEEVTAHTTCSVNGINDFSYNGGSLPTDFGISRYEVIKENSYVYVDYW
VP4_ROTWI    KAANYQYNYLRDGEQVTAHTTCSVNGVNNFSYNGGSLPTDFSVSRYEVIKENSYVYVDYW
        * .*:*.* :  : : * ** * . : : * ** : : .::: * .. ** **

VP4_ROTRH    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNSVICTGGDYSFALPVGQWPVMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTHW    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCTGGSYNFSIPVGAWPVMNGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTP5    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNTVTCTGGSYTFALPLGHYPVMTGGTVSLHPAGVTLSTQFT
VP4_ROTP3    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNTVTCTGGSYTFALPLGNYPVMTGGTVSLHPAGVTLSTQFT
VP4_ROTEH    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNDVLCTGGDYTFALPVGQWPVMTGGAVMLHAAGVTLSTQFT
VP4_ROTHL    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCAGGSYNFRLPVGEWPIMNGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTMB    DDSQAFRNMVYVRSLAADLNTIECTGGTYEFSLPVGQWPAMTGGAVSLRVAGVTLSTQYT
VP4_ROTB6    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNDVMCSAGDYSFKLPAGQWPVMKGGAVTLHTAGVTLSTQFT
VP4_ROTB5    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVMCPGGDYSFALPVGNYPVMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTBN    DDSQAFRNMVNVRSLAADLNSVMCTGGDYSFALPVGNYPVMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTCU    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNSVICAGGHYNFALPVGQWPYMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTD9    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNSVICTGGDYNFALPVGQWPYMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTHD    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCTGGSYNFRLPVGKWPIMNGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTW3    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNDVMCSGGHYSFALPAGQWPVMKGGAVTLHTAGVTLSTQFT
VP4_ROTE1    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNDVLCTGGDYSFALPVGQWPVMTGGAVMLHAAGVTLSTQFT
VP4_ROTEL    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNSVMCTGGDFSFALPVGHYPVMTGGAVTLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTBB    DDSQAFRNMVYVRSLNAELNQVRCEGGHYSFALPVGSWPVMQGGSVILTFDGVTLSTQFT
VP4_ROTB4    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNDVMCSGGDYSFALLVGQWPVMKGGAVTLHTAGVTLSTQFT
VP4_ROTBV    DDSQTFRNMVYVRSLAANLNDVMCSGGDYSFALPAGQWPVMKGGAATLHTAGVTLSTQFT
VP4_ROTH6    DDSQAFRNMVYVRSLAADLNDVLCTGGDYSFALPVGQWPVMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTSH    DDSQAFRNVVYVRSLAANLNSVMCTGGSYNFSLPVGQWPVLTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROT18    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNTVICNGGDYSFQVPVGQWPVMSGGAVSLQSAGVTLSTQFT
VP4_ROTBU    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNDVMCSGGHYSFALPVGQWPVMKGGAVTLHTAGVTLSTQFT
VP4_ROTH3    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNDVVCSGGSYSFALPVGNHPVMSGGAVTLTSAGVTLSTQYT
VP4_ROTHK    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCTGGSYNFSIPVGAWPVMNGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTHN    DDSQAFRNMVYVRSLTANLNSVKCSGGNYNFQLPVGAWPVMSGGAVSLHFAGVTLSTKFT
VP4_ROTHQ    DDSQAFRNMVYVRSLAADLNDVVCSGGDYSFALPVGAYPIMSGGAVTLSPAGVTLSTQFT
VP4_ROTHT    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNSVKCSGGNYNFQMPVGAWPVMSGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTRA    DDSQAFRNMVYVRSLSANLNDAVCSGGDYTFALPVGAWPVMSGGAVTLSSEGVTLSTQFT
VP4_ROTRF    DDSQAFRNMVNVRSLAADLNSVMCTGGDYSFALPLGHYPVMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTYO    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCTGGSYNFSLPVGAWPVMNGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROT46    DDSQAFRNMVYVRSLAADLNSVTCSGGSYSFALPLGNFPVMSGGAVSLHPSGVTLSTQFT
VP4_ROTAP    DDSQAFRNMVYVRSLAADLNSVMCTGGDYSFALPVGNYPVMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTBA    DDSQAFRNMVYVRSLNAELNQVRCVGGHYSFALPVGSWPVMQGGSVILTFDSVTLSTQFT
VP4_ROTBK    DDSQAFRNMVYVRSLSAELNQVRCVGGHSSFALPVGSWPVMQGGSVILTFDGVTLSTQFT
VP4_ROTEO    DDSQAFRNVVYVRSLAANLNDVLCTGGDYNFALPVGQWPVMTGGAVMLHAAGVTLSTQFT
VP4_ROTF1    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNDVVCSGGSYSFALPVGNHPVMSGGAVTLTSAGVTLSTQYT
VP4_ROTF6    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNSVTCTGGDYNFALPVGQWPYMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTH1    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNSVKCSGGNYNFQMPVGAWPVMSGGAVSLHFAGVTLSTEFT
VP4_ROTH7    DDSQAFRNIVYVRSLSANLNDVICSGGDYSFALPVGAYPVMSGGAVTLSPAGVTLSTQFT
VP4_ROTHJ    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNDVVCSGGSYSFALPVGNHPVMSGGAVTLTSAGVTLSTQYT
VP4_ROTHM    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNSVKCSGGNYNFQLPVGAWPVMSGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTHO    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCTGGSYDFSIPVGAWPVITGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTHP    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCTGGSYDFSIPVGAWPVMNGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTHU    DDSQAFRNMVYVRSLNAELNQVQCVGGHYSFALPVGSWPVMQGGSVVLTFDGVTLSTQFT
VP4_ROTHV    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCTGGSYDFSIPVGAWPVMNGGAVSLHFDGVTLSTQFT
VP4_ROT41    DDSQAFRNMVYVRSLSANLNDVVCSGGDYSFALPVGAWPVMSGGAVTLSSAGVTLSTQFT
VP4_ROTAD    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCTGGSYAFSIPVGAWPIMNGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTB9    DDSQAFKNMVYVRSLSAEFNAINCTGGTYDFQLPVGQWPQMRGGNVTLNSDAVTLSTQYT
VP4_ROTBC    DDSQAFRNMVYVRSLAADLNSVMCTGGDYSFAIPVGNYPVMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTH5    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCTGGSYDFRLPVGGWPIMNGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTME    DDSQAFRNMMYVRSLAADLNSVMCTGGVYEFSLPVGQWPAMTGGAVSLRAAGVTLSTQFT
VP4_ROTPG    DDSQAFKNMVYVRSLAANLNSVKCSGGNYNFKIPVGAWPVMSGGAVSLHFAGVTLSTQFT
VP4_ROTPY    DDSQAFRNMVYVRSLAANLNTVTCTGGSYSFALPLGNYPVMTGGTVTLHPAGVTLSTQFT
VP4_ROTTU    DDSQAFRNMVYVRSLAADLNSVMCTGGSYNFALPVGQWPVMTGGAVSLHSAGVTLSTQFT
VP4_ROTWI    DDSKAFRNMVYVRSLAANLNSVKCTGGSYNFSLPVGAWPVMNGGAVSLHFAGVTLSTQFT
        ***::*.*:: **** *::*  * .*  * : * * : ** . *  .*****::*

VP4_ROTRH    DFVSFNSLRFRFRLTVEEPSFSITRTRVGGLYGLPAAYPNNGKEYYEVAGRLSLISLVPS
VP4_ROTHW    DFVSLNSLRFRFSLTVDEPPFSILRTRTVNLYGLPAANPNNGNEYYEISGRFSLIYLVPT
VP4_ROTP5    DFVSLNSLRFRFRLTVGEPSFSITRTRVSRLYGLPAANPNNQREYYEISGRFSLISLVPS
VP4_ROTP3    DFVSLNSLRFRFRLTVGEPSFSITRTRVSRLYGLPAANPNNQREYYEISGRFSLISLVPS
VP4_ROTEH    DFVSLNSLRFRFSLSVEEPYFSITRTRVTRLYGLPAVNPNNNRDYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTHL    NFVSLNSLRFRFSLTVDEPSFSIIRTRTVNLYGLPAANPNNGNEYYEMSGRFSLISLVPT
VP4_ROTMB    DFVSLNSLRFRFRLSVEEPPFSITRTRVSGLYGLPAANPNNGKEYYELAGRFSLISLVPS
VP4_ROTB6    DFVSLNSLRFRFRLAVEEPSFTITRTRVSKLYGLPAANPNGGREYYEVAGRFSLISLVPS
VP4_ROTB5    DFVSLNSLRFRFRLSVEEPSFSIMRTRVSGLYGLPAAKPNNSQEYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTBN    DFVSLNSLRFRFRLSVEEPPFSILRTRVSGLYGLPAARPNNSQEYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTCU    DFVSLNSLRFRFRLAVEEPSFAIMRTRVSGLYGLPAANPNNGREYYEIAGRFSLISLIPS
VP4_ROTD9    DFVSLNSLRFRFRLAVEEPSFAIMRTRVSGLYGLPAANPNNGREYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTHD    DFVSLNSLRFRFSLTVDEPSFSIIRTRTINLYGLPAANPNNGNEYYEMSGRFSLISLVQT
VP4_ROTW3    DYVSLNSLRFRFRLAAEEPSFTITRTRVSKLYGIPAANPNGGREYYEVAGRFSLISLVPS
VP4_ROTE1    DFVSLNSLRFRFSLSVEEPYFSITRTRVTRLYGLPAVNPNNDRDYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTEL    DFVSLNSLRFRFSLSVEEPPFSIIRTRVSGLYGLPATKPNNSQEYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTBB    DYVSLNSLRFRFRCAVSEPSFRVTGTRISNLYGLPAANPMGDQQYYEAAGRFSLILLVPS
VP4_ROTB4    DFVSLNSLRFRFRLSVEEPSFTITRTRVSKLYGLPAANPNGGREYYEVAGRFSLISLVPS
VP4_ROTBV    DYVSLNSLRFRFRLAVEEPSFTITRTRVSKLYGLPAANPNGGREYYEVAGRFSLISLVPS
VP4_ROTH6    DFVSLNSLRFRFRLSVEEPHFSITRTRVTGLYGLPAANPNNNNEYYEVAGRFSLISLVPS
VP4_ROTSH    DFVSLNSLRFRFRLAVEEPHFKLTRTRLDRLYGLPAADPNNGKEYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROT18    DFVSLNSLRFRFSLAVESPPFSITRTRVSNLYGLPAANPNGGRDFYEILGRFSLISLVPS
VP4_ROTBU    DFVSLNSLRFRFRLAVEEPSFTITRTRVSKLYGLPAANPNGGKEYYEVAGRFSFISLVPS
VP4_ROTH3    DYVSLNSLRFRFRLAVSEPSFSISRTRMSGIYGLPAVNPNNNAEYYEIAGRFSLISLVLT
VP4_ROTHK    DFVSLNSLRFRFSLTVDEPSFSILRTRTVNLYGLPAANPNNGNEYYEISGRFSLISLVPT
VP4_ROTHN    DFVSLNSLRFRFSLTVEDPPFSILRTRVSGLYGLPAFNPNSEHEYYEIARRFSLISLVPS
VP4_ROTHQ    DYVSLNSLRFRFRLAVSEPSFSISRTRLSGIYGLPAANPNNSVEYYEIAGRFSLISLVPT
VP4_ROTHT    DFVSLNSLRFRFSLTVEEPPFSILRTRVSGLYGLPASNPNSGHEYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTRA    DYLSLNSLRFRFRLTVSEPSFSISRTRLSGIYGLPAANPNNNVEYYEIAGRFSLISLVLT
VP4_ROTRF    DFVSLNSLRFRFRLSVEEPPFSILRTRVSGLYGLPAARPNNSQEYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTYO    DFVSLNSLQFKFSLTVDEPPFSILKTLTGNLYGLPAANPNNRNEYYEISGRFSLISLVPT
VP4_ROT46    DFVSLNSLRFRFRLAVEEPPFSITRTRVSRLYGLPAVNPNNAKDFYEIAGRFSLISLIPP
VP4_ROTAP    DFVSLNSLRFRFRLSVEEPPFSILRTRVSGLYGLPAAKPNNSQEYYEIAGRFSLISLVPL
VP4_ROTBA    DYVSLNSLRFRFRCAVSEPPFRVTGTRISNLYGLPAANPMGDQQYYEASGRFSLISLVPS
VP4_ROTBK    DFVSLNSLRFRFRCAVSEPPFRVTGTRISNLYGFPAANPMGDQQYYEASGRFSLISLVPS
VP4_ROTEO    DFVSLNSLKFRFSLSAEEPYFSITRTRVTRLYGLPAVNPNNDRDYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTF1    DYVSLNSLRFRFRLAVSEPSFSISRTRMSGIYGLPAVNPNNNAEYYEIAGRFSLISLVPT
VP4_ROTF6    DFVSLNSLRFRFRLAVEEPSFAIMRTRVSGLYGLPAANPNNGREYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTH1    DFVSLNSLRFRFSLTVEEPPFSILRTRVSGLYGLPAFNPNNGHEYYEIAGRFSFILLVPS
VP4_ROTH7    DYVSLNSLRFRFRLAVSEPSFSISRTRLSGIYGLPAANPNNNVEYYEIAGRFSLISLVPT
VP4_ROTHJ    DYVSLNSLQFRFRLAVSEPSFSISRTRMSGIYGLPAVNPNNSAEYYEIAGRFSLISLVPT
VP4_ROTHM    DFVSLNSLRFRFSLTVEEPPFSILRTRVSGLYGLPAFNPNSGHEYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTHO    DFVSLNSLRFRFSKTVDEPSFSILRTRTVNLYGLPAANPNNGNEYYEISGRFSLISLVPT
VP4_ROTHP    DFVSLNSLRFRFSLTVDEPSFSILRTRTVNLYGLPAANPNNGNEYYEISGRFSLISLVPT
VP4_ROTHU    DYVSLNSLRFRFRCAVSEPPFRVTGTRISNLYGLPAANPMGDQQYYEASGRFSLISLVPS
VP4_ROTHV    DFVSLNSLRFRLSLTVDEPSFSIMRTRIVNLFGFPAANPNNGNEYYEISGRFSLISLVPT
VP4_ROT41    DYVSLNSLRFRFRLTVSEPSFSISRTRLSGIYGLPAANPNNNVEYYEIAGRFSLISLVPT
VP4_ROTAD    DFVSLNSLRFRFSLTVDEPPFSILRTRTVNLYGLPAANPNNGNEYYEISGRFSLISLVST
VP4_ROTB9    DFVSLNSLRFRFKPAIGEPFFEITRTRETRLYGLPASNPMGGNEYYETAGRFSLISLVPS
VP4_ROTBC    DFVSLNSLRFRFRLSVEEPPFSILRTRVSGLYGLPAAKPNNSQEYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTH5    DFVSLNSLRFRFSLTVDEPSFSIIRTRTINLYGLPAANPNNGNEYYEMSGRFSLISLVLT
VP4_ROTME    DFVSLNSLRFRFRLSVEEPSFSITRTRVSGLYGLPAANPNNGREYYEVAGRFSLISLVPS
VP4_ROTPG    NFVSLNSLRFRFSLTVEEPSFSILRTRVSGLYGLPAANPNNGNEYYEIAGRFSLILLVPS
VP4_ROTPY    DFVSLNSLRFRFRLTVGEPSFSITRTRVSRLYGLPAANPNNQREHYEISGRLSLISLVPS
VP4_ROTTU    DFVSLNSLRFRFRLSVEEPPFSIVRTRISGLYGLPAADPNNGNEYYEIAGRFSLISLVPS
VP4_ROTWI    DFVSLNSLRFRFSLTVDEPSFSILRTRTVNLYGLPAANPNNGNEYYEISGRFSLISLVPT
        :::*:***.*.: : .* * : *  ::*:** * . :.**  *:*:* *: 

VP4_ROTRH    NDDYQTPITNSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIAMSQLIYLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHW    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLTDLREEFNSLSQEIAMAQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTP5    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELRDEFNSLSQQIAISQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTP3    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELRDEFNSLSQQIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTEH    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELREEFNTLSQEIAVSQLIDLALLPLDMFSMVSGIKS
VP4_ROTHL    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLSDLREEFNSLSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTMB    NDNYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIALSQLVDLALLPLDMFSMFSGIKA
VP4_ROTB6    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERRLNELREEFNNLSQEIAVSQLIDLAMLPLDMFSMFSGIEG
VP4_ROTB5    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELRDEFNNLSQQIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTBN    NDDYQTPIINSVTVRQDLERQLGELRDEFNNLSQQIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTCU    NDNYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTD9    NDNYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHD    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLNDLREEFNSLSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTW3    NDDYQTPIMNSVTVRQYLERHLNELREEFNNLSQEIAVSQLIDLAMLPLDMFSMFSGIES
VP4_ROTE1    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIAISQLIDLALLPLDMFSMFSGIQS
VP4_ROTEL    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLSELRDEFNSLSQQIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTBB    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLDEMRREFNELSANIALSQLIDLALLPLDMFSMFSGIQS
VP4_ROTB4    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERRLNELREEFNNLSQEIAVSQLIDLAILPLDMFSMFSGIEG
VP4_ROTBV    NDDYQAPIMNSVTVRQDLERRLNELREEFNNLSQEIAVSQLIDLAMLPLDMFSMFSGIEG
VP4_ROTH6    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTSH    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROT18    NDDYQTPIMNSVTVRQDLDRQLGELRDEFNALSQQIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKG
VP4_ROTBU    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERRLNELREEFNNLSQEIAVSQLIDLAMLPLDMFSMFSGIES
VP4_ROTH3    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNSLSQEIAVSQLIDLATLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHK    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLTDLREEFNSLSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHN    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGDLREEFNSLSQEIAMTQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHQ    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNSLSQEIALSQLIDLATLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHT    NDDYQTPIMNSITVRQDLERQLGDLREEFNSLSQEIAITQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTRA    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIALSQLIDLATLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTRF    NDDYQTPIINSVTVRQDLERQLGELRDEFNNLSQQIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTYO    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLTDLREEFNSLSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROT46    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELRNEFNALSQQIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKG
VP4_ROTAP    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELRDEFNNLSQQIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTBA    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLDEMRREFNELSANIALSQLIDLALLPLDMFSMFSGIQS
VP4_ROTBK    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLDEMRKEFNELSANIALSQLIDLALLPLDMFSMFSGIQS
VP4_ROTEO    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIAISQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTF1    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNSLSQEIAVSQLIDLATLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTF6    NDNYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTH1    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGDLREEFNSLSQEIAMTQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTH7    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNSLSQEIALSQLIDLATLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHJ    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNSLSQEIAVSQLIDLATLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHM    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGDLREEFNSLSQEIAMTQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHO    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLTDLREEFNSLSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHP    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLTDLREEFNSLSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTHU    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLDEMRREFNELSANIALSQLIDLALLPLDMFSMFSGIRS
VP4_ROTHV    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLTDLREEFNSLSQEIAMAQLIDLALLPSDMFSMFSGIKS
VP4_ROT41    NDDYQTPIANSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIALSQLIDLATLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTAD    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLTDLREEFNSLSQEIAMAQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTB9    NDDYQTPIQNSTTVRQDLEQQISDLREEFNQLSSEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTBC    NDDYQTPIINSVTVRQDLERQLGELRDEFNNLSQQIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTH5    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLNDLREEFNSLSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTME    NDDHQTPIMNSVTVRQDLERQLSELRDEFNALSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKA
VP4_ROTPG    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGDLREEFNSLSQEIAMTQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTPY    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELRDEFNSLSQQIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTTU    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLGELREEFNALSQEIAMSQLVDLALLPLDMFSMFSGIKS
VP4_ROTWI    NDDYQTPIMNSVTVRQDLERQLTDLREEFNSLSQEIAMSQLIDLALLPLDMFSMFSGIKS
        **::*:** ** **** *:..: ::* *** ** :**::**: ** ** *****.*** .

VP4_ROTRH    TIDAAKSMATSVMKKFKKSGLANSVSTLTDSLSDAASSISRGASIRSVGSSASAWTDVST
VP4_ROTHW    TIDLTKSMATSVMKKFRKSKLATSISEMTNSLSDAASSASRNVSIRSNLSAISNWTNVSN
VP4_ROTP5    TIDAAKSMATNVMKRFKRSNLASSVSTLTDAMSDAASSISRSSSIRSIGSSASAWTEVSN
VP4_ROTP3    TIDAAKSMATNVMKRFKRSNLASSVSTLTDAMSDAASSVSRSSSIRSIGSSVSAWTEVST
VP4_ROTEH    SIDAAKSMASNVMKKFKKSKLASSISTLTNSLSDASSSVSRNSSIRSVSSSVSAWTDVSN
VP4_ROTHL    TIDLTKSMATSVMKKFRKSKLATSISEMTNSLSDAASSASRSASVRSNLSVISNWTDASK
VP4_ROTMB    TLDVAKSMATNVMKKFKSSGLATSVSAMTESLSDAASSVSRSNTIRSISSTSSAWTDVSS
VP4_ROTB6    TVNAAKSMATNVMRKFKSSKLASSVSMLTNSLSDAASSVSRSSSIRSIGSTASAWANISE
VP4_ROTB5    TIDAAKSMATNVMKKFKKSNLANSVSTLTDSLSDAASSVSRSSSVRSLGSTASAWTEVSE
VP4_ROTBN    TIDAAKSMATNVMKRFKKSSLANSVSTLTNSLSDAASSISRSASVRSVSSTASAWTEVSN
VP4_ROTCU    TIDAAKSIATNVMKKFKKSSLASSVSTLTDSLSDAASSLSRGSSIRSVGSSVSAWTDVST
VP4_ROTD9    TIDAAKSIATNVMKKFKKSSLASSVSTLTDSLSDAASSVSRGSSIRSVGSSVSAWTDVST
VP4_ROTHD    TIDLTKSMATSVMKKFRKSKLATSISEMTNSLSDAASSASRSASIRSNLSTISNWTNTSK
VP4_ROTW3    TVNAAKSMATNVMRKFKSSKLASSVSMLRDSLSDGASSIARSTSIRSIGSTASAWANISE
VP4_ROTE1    SIDAAKSMATNVMKKFKKSKLASSVSTLTNSLSDAASSVSRSSSIRSVSSSVSAWTDVSN
VP4_ROTEL    TIDAAKSMVTNVMKKFKKSSLANSVSTLTNSLSDAASSVSRSSSIRSIGSTASAWTDVSI
VP4_ROTBB    TVEAAKTFATSVMKKFRKSDLAKSVNSLTDAITDAAGSISRSSTLRSVNSAASVWTDISD
VP4_ROTB4    TVNAAKSMATNVIRKFKSSKLASSVSMLTDSLSDAASSISRSTSIRSIGSTASAWTNISK
VP4_ROTBV    TVNAPQSMATNVMRKFKSSKLASSVSMLTDSLSDAASSIARSTSIRSIGSAASAWANISE
VP4_ROTH6    TIDAAKSMATNVMKKFKKSGLATSVSTLTDSLSDAASSISRGSSIRSIGSSASAWTDVST
VP4_ROTSH    TIDAAKSMATNVMKKFKKSGLANSVSTLTDSLSDAASSISRGSSIRSIGSSASAWTDVST
VP4_ROT18    SIDVARSMATKVMKKFRNSKLASSVSTLTDSLSDAASSLSRTSTIRSIGSSASAWTNISS
VP4_ROTBU    TVNAAKSMATNVMRKFKSSKLASSVSMLTDSLSDAASSIARSTSVRSIGSTASAWANISE
VP4_ROTH3    TVEAVKSMTTNVMKRFKTSSLANAISDLTSNMSEAASSV-RLTSVRSVGTVTLPRARVSL
VP4_ROTHK    TIDLTKSMATSVMKKFRKSKLATSISEMTNSLSDAASSASRSVSIRSNISTISNWTNVSN
VP4_ROTHN    TIDAAKSMATKVMKKFKRSGLATSISELTRSLSNAASSVSRSSSIRSNISSISVWTDVSE
VP4_ROTHQ    TVEAVKSMTTNIMKKFKTSNLANAISDLTNSMSDAASSISRSASVRSIGSNTTMRISTAI
VP4_ROTHT    TIDAAKSMATKVMKKFKRSGLATSISELTGSLSNAASSVSRSSSIRSNISSISEWTDVSE
VP4_ROTRA    TVETVKSMTTNIMKKFKTSNLANAISDLTNSMSDAASSVSRSVSVRSIGGNATSRISTAI
VP4_ROTRF    TIDAAKSMATNVMKRFKKSSLANSVSTLTDSLSDAASSISRNASVRSVSSTASAWTEVSN
VP4_ROTYO    TIDLTKSMATSVMKKFRKSKLATSISEMTNSLSDAASSASRSVSIKSNISTISNWTNVSN
VP4_ROT46    TIDIAKSMATNVMKKFRKSNLANSVSALTESLSDAASSISRRSTIRTIGSSASAWTEVST
VP4_ROTAP    TIDAAKSMATNVMKRFKKSSLANSVSTLTDSLSDAASSISRSASVRSVSSTASAWTEVSN
VP4_ROTBA    TVEAAKTFATSVMKKFRKSDLAKSVNSLTDAITDAAGSISRSSTLRSVNSVASVWTDISD
VP4_ROTBK    TVEAAKTFATSVMKKFRKSDLAKSVNSLTDAITDAASSISRSSTLRSANSAVSVWTDISD
VP4_ROTEO    TIDAAKSMATNVMKKFKKSKLASSVSTLTDSLSDAASSVSRSSSIRSVSSSVSAWTDVSD
VP4_ROTF1    TVEAVKSMTTNVMKRFKTSSLANAISDLTSNMSEAASSV-RLTSVRSIGTVTLPRARVSL
VP4_ROTF6    TIDAAKSIATNVMKKFKRSSLASSVSILTDSLSDAASSVSRGSSIRSVGSSVSAWTDVST
VP4_ROTH1    TIDAAKSMATMVMKKFKKSGLATSISELTRSLSNAASSVSRSSSIKSNISSISVWTDVSE
VP4_ROTH7    TVEAVKSMTTNIMKKFKTSNLANAISDLTNSMSDAASSISRSTSIRSVGSNTTMRISTAI
VP4_ROTHJ    TVEAVKSMTTNVMKRFKTSSLANAISDLTSNMSEAASSV-RLTSVRSVGTITLPRARVSL
VP4_ROTHM    TIDAAKSMATKVMKKFKRSGLATSISELTGSLSNAASSISRSSSIRSNISSISVWTDVSE
VP4_ROTHO    TIDLTKSMATSVMKKFRKSKLATSISEMTNSLSDAASSASRSVSIRSNISTISNWTNVSN
VP4_ROTHP    TIHLTKSMATSVMKKFRKSKLATSVSEMTNSLSDAASSASRSVSVRSNISAISNWTNVSD
VP4_ROTHU    TIEAAKNFATSVMKKFRKSNLAKSVNSLTDAITDAAGSISRSSTLRSANSAVSVWTDISD
VP4_ROTHV    TIDLTKSMATSVMKKFRKSKLATSISEMTNSLSDAASSASRNVSIRSNLSAISNWTNVSN
VP4_ROT41    TVEAVKSMTTNVMKKFKTSNLANAISDLTNSMSDAASSVSRSASVRSISSNAASRISTAI
VP4_ROTAD    TIDLTKSMATSVMKKFRKSKLATSISEMTNSLSDAASSASRNVSIRSNLSAISNWTNVSN
VP4_ROTB9    TIDAVKSVTTSVMKKMKTSTLAKSVSTITEELSDAATSVSRASSIRSNASV---WNNLVD
VP4_ROTBC    TIDAAKSMATNVMKRFKKSSLANSVSTLTDSLSDAASSISRSASVRSVSSTASAWTEVSN
VP4_ROTH5    TIDLTKSMATSVMKKFRKSKLATSISEMTNSLSDAASSASRSASIRSNLSTISNWTNTSK
VP4_ROTME    TFDAVKSMATSVMKKFKKSGLASSVSTLTDSLSDAASSMSRSGSIRSISSNSSVWTDVSS
VP4_ROTPG    TIDVAKSMATNVMKKFKKSGLATSISELTGSLPSAASSVSRSSSIRSNISSISVWTDVSE
VP4_ROTPY    TIDAAKSMATNVMKRFKRSNLASSVSTLTDAMSDAASSISRSSSIRSIGSSASAWTEVST
VP4_ROTTU    TIDAAKSMATNVMKKFKKSSLASSVSTLTDSLSDAASSMTRNSSIRSVGSSISAWTDVSS
VP4_ROTWI    TIDLTKSMATSVMKKFRKSKLATSISEMTNSLSDAASSASRSVSIRSNISTISNLTNVSN
        :.  ....: ::..:. * **.::. :  :...: * * ::.:       

VP4_ROTRH    QITDVSSSVSSISTQTSTISRRLRLKEMATQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDRSTQISPNT
VP4_ROTHW    DVSNVTNSLNDISTQTSTISKKFRLKEMITQTE-GMSFDDISAAVLKTKIDMSTQIGKNT
VP4_ROTP5    SIADVSTTVDTVSTQTATIAKRLRLKEIATQTD-GMNFDDISAAVLKTKIDKSVQITPNT
VP4_ROTP3    SITDISTTVDTVSTQTATIAKRLRLKEIATQTD-GMNFDDISAAVLKTKIDKSVQITPNT
VP4_ROTEH    QLTDISNSVNSISTQTSTISRRLRLKEIATQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDKSTQIAANN
VP4_ROTHL    STSNITDLVNDVSTQTSTISKKLRLKEMITQTE-GMSFDDISAAVLKTKIDMSTQIGKNT
VP4_ROTMB    RVADLDNAASTVSTQTATISRRLRLKEITTQTE-GMNFDDISAAVLKIKLDKSAQIAPNT
VP4_ROTB6    QTQDAVSEVATISSQVSQISGKLRLKEITTQTE-GMNFDDISAAVLKAKIDRSIQVDQNA
VP4_ROTB5    VATEVNELTNSISTQTSTISKRLRLKEMATQTD-GMNFDDISAAVLKTKIDKSTQINANT
VP4_ROTBN    ITSDINVTTSSISTQTSTISRRLRLKEMATQTD-GMNFDDISAAVLKTKIDKSTQLNTNT
VP4_ROTCU    QITDVSSSVSSISTQTSTISRRLRLKEMATQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDKSIQISPNT
VP4_ROTD9    QITDVSSSVSSISTQTSTISRRLRLKEMATQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDKSIQISPNT
VP4_ROTHD    SVSNVTDSVNDVSTQTSTISKKLRLREMITQTE-GLSFDDISAAVLKTKIDMSTQIGKNT
VP4_ROTW3    RTQDAVNEVATISSQVSQISGKLRLKEITTQTE-GMNFDDVSGAVLKAKIDRSIQVDQNA
VP4_ROTE1    QFTDISNSVNSISTQTSTISRRLRLKEIATQTE-GINFDDISAAVLKTKIDKSTQIAANN
VP4_ROTEL    TASDVSTATNSIATQTSTISKRLRLKEMATQTD-GMNFDDISAEMLKTKIDKSTQITADT
VP4_ROTBB    IVDSTDNVVAATATAAA---KKFRVKEFTTEFN-GVSFDDISAAVVKTKMSKLNVVDEEI
VP4_ROTB4    QTQDAVNEVATISSQLSQISGKLRLKEITTQTE-GMSFDDISAAVLKANIDRSIQVDKNA
VP4_ROTBV    QTQDAVNEVATISSQVSQISGKLRLKEITTPTE-GMNFDDISAAVLKAKIDRSIQVDPNA
VP4_ROTH6    QLIDVSSTVNTISTQTSTISRRLRLKEIATQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDRSTQIAPAT
VP4_ROTSH    QITDISSSVSSVSTQTSTISRRLRLKEMATQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDKSTQISPNT
VP4_ROT18    QVDDVISSTSEISTQTSTISRRLRVKEIATQTE-GMNFDDISAAVLKAKIDRSTQIDSNT
VP4_ROTBU    QTQDAVSEVATISSQVSQISGRLRLKEITTQTE-GMNFDDISAAVLKAKIDRSIQVDQNA
VP4_ROTH3    QVSDDLRSMQDVSTQVSNVSRNLRLKEFTTQTD-TLSFDDISAAVLKTKLDKSTQISQQT
VP4_ROTHK    DVSNVTNSLSDISTQTSTISKNLRLKEMITQTE-GMSFDDISAAVLKTKIDMSTQIGKNT
VP4_ROTHN    QITGSSDSVRNISTQTSA-SRRLRLREITTQTE-GMNFIDISAAVLKTKIDKSTHISPDT
VP4_ROTHQ    QTGEDLRTMTDASTQISNVSRSLRLREFTTQTD-NLSFDDISAAVLKTKLDKSTQISQTT
VP4_ROTHT    QIAGSSDSVRNISTQTSAISRRLRLREITTQTE-GMNDIDISAAVLKTKIDRSTHIRPDT
VP4_ROTRA    QAGDDLRTVADASTQISSVSRSLRLREFTTQAD-NLSFDDISAAVLKTKLDKSTQISQST
VP4_ROTRF    ITSDINVTTSSISTQTSTISRRLRLKEMATQTD-GMNFDDISAAVLKTKIDKSTQLNTNT
VP4_ROTYO    DVSNVTNSLNDISTQTSTISKDLRLKEMITQTE-GMSFDDISAAVLKTKIDMSTQIGKNT
VP4_ROT46    AVIDTTTATNSISTQTATITKRLRLKEMAIQTD-GMNFDDISAAVLKTKIDKSTQIAPNT
VP4_ROTAP    IASDINVTTSSISTQTSTISRRLRLKEMATQTD-GMNFDDISAAVLKTKIDKSTQLNTNT
VP4_ROTBA    IVDSTDNVVAATATAAA---KKFRVKEFTTEFN-GVSFDDISAAVVKTKMNKLNVVDEEL
VP4_ROTBK    IVDSTDNVVAATATAAA---KKFRVKEFTTEFD-GVSFDDISAAVVKTKMNKFNVVDEEI
VP4_ROTEO    QLTDISNSVNSISTQTSTISRRLRLKEIATQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDKSTQIAANN
VP4_ROTF1    QVSDDLRSMQDVSTQVSNVSRNLRLKEFTTQTD-TLSFDDISAAVLKTKLDKSTQISQQT
VP4_ROTF6    QITDVSSSVSSISTQTSTISRRLRLKEMATQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDKSVQISPTT
VP4_ROTH1    QITGSSDSVRNISTQTSAISKRLRLREITTQTE-GMNFIDISAAVLKTKIDKSTHISPDT
VP4_ROTH7    QTGEDLKTMADASTQISNVSRSLRLREFTTQTD-NLSFDDISAAVLKTKLDKSTQISQNT
VP4_ROTHJ    QVGDDLRSMQDVSTQVSNVSRNLRLKEFTTQTD-TLSFDDISAAVLKTKLDKSTQISQQT
VP4_ROTHM    QIAGSSDSVSNISTQMSAISRRLRLREITTQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDRSTHISPDT
VP4_ROTHO    DVSNVTNSLNDISTQTSTISKNLRLKEMITPTE-GMSLDDISAAVLKTKIDMSTPIGKNT
VP4_ROTHP    DVSNVTDSVNDVSTQTSTISKKLRLKEMITQTE-GMSFDDISAAVLKTKIDKSTQIRKNT
VP4_ROTHU    IVDSTDNVVTATATAAA---KKFRVKEFTTEFN-GVSFDDISAAVVKTKMNKLNVVDEEM
VP4_ROTHV    DVSNVADSLNDVSTQTSTISKKLRLKEMITQTE-GMSFDDISAAVLKTKIDMSTQIGKNT
VP4_ROT41    QASDDLRTVADASTQISSVSRSLRLREFTTQTD-NLSFDDISAAVLKTKLDKSTQISQST
VP4_ROTAD    DVSNVTNSLNDISTQTSTISKKLRLKEMITQTE-GMSFDDISAAVLKTKIDMSTQIGKNT
VP4_ROTB9    TRTQTSVATNDIATQTSRIASKLRVKEFATQTEGGLSFNDISAAVLKTKIDKIETVQPKI
VP4_ROTBC    ITSDINVTTSSISTQTSTISRRLRLKEMATQTD-GMNFDDISAAVLKTKIDKSTQLNTNT
VP4_ROTH5    SVSNVTDSVNDVSTQTSTISKKLRLREMITQTE-GMSFDDISAAVLKTKIDMSTQIGKNT
VP4_ROTME    TLYDLPSYMSTVSTQTATISKRLRLKEITAQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDRSAQITPNT
VP4_ROTPG    QIADASNSVRSISTQTSAISKRLRLREITTQTE-GMNFDDISAAVLKTPLDKSTHISPDT
VP4_ROTPY    SITDISTTVDTVSTQTATIAKRLRLKEIATQTD-GMNFDDISAAVLKTKIDKSAQITPST
VP4_ROTTU    QLTDASASTSTIATQTATISRRLRLKEIATQTE-GMNFDDISAAVLKTKIDRSVQISPST
VP4_ROTWI    DVSNVTNSLNDISTQTSTISKKLRLREMITQTE-GMSFDDISAAVLKTKIDMSTQIGKNT
              :: :   :*:.*:  : :. *:*. ::* :.  :  

VP4_ROTRH    LPDIV-TEASEKFIPNRAYRVINNDEVFEAGTDGRYFAYRVETFDEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTHW    LPDIV-TEASEKFIPKRSYRILKDDEVMEINTEGKFFAYKINTFDEVPFDVNKFAELVTD
VP4_ROTP5    LPEIV-TEASEKFIPNRTYRVINNDEVFEAGMDGKFFAYRVDTFDEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTP3    LPDIV-TEASEKFIPNRTYRVINNDEVFEAGMDGKFFAYRVDTFDEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTEH    IPDII-TEASEKFIPNRAYRVISNDNVFEASTDGRFFAYKVGTFEGIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTHL    LPDIV-TEASEKFIPKRSYRVLKDNEVMEINTEGKFFAYKVDTLNEIPFDINKFAELVTD
VP4_ROTMB    LPDIV-TEASEKFIPNRSYRIINNNEAFEAGTDGRFFAYRVDTLEELPFDVQKFANLVTE
VP4_ROTB6    FPDVI-AEASEKFIRNRAYRVIDGDEAFEAGTDGRFFAYKVETLEEMPFNIGKFADLVTN
VP4_ROTB5    LPDIV-TEASEKFIPNRTYRVIADDEVLEASTDGRFFAYKVETFEEVPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTBN    LPEIV-TEASEKFIPNRAYRV-KDDEVLEASTDGKYFAYKVETFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTCU    LPDIV-TEASEKFIPNRAYRVINNDEVFEASTDGRFFAYRVDTFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTD9    LPDIV-TEASEKFIPNRAYRVINNDEVLEAGTDGKFFAYRVDTFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTHD    LPDIV-TEASEKFIPKRSYRVLKDDEVMEINTEGKFFAYKVDTLNEIPFDINKFAELVTD
VP4_ROTW3    LPDVI-TEASEKFIRNRAYRVIDGDEAFEAGTDGRFFAYKVETLEEMPFNIEKFADLVTN
VP4_ROTE1    IPDVI-TEASEKFIPNRAYRVISNDNVFEASTDGRFFAYKVGTFEEIPFDVQKLADLVTD
VP4_ROTEL    LPEMI-TEASEKFIPNRTYRIINNDEVFETSIDGKYFAYRVDTFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTBB    LPQII-TEASEKFIPNRAYRLIDGEKVYEVTTEGKYFAYLTETFEEVVFDAERFAELVTD
VP4_ROTB4    LPDVI-TEASEKFIRNRAYRVIDGDEAFEASTDGRFFAYKVETLEEMPFDIEKFADLVTR
VP4_ROTBV    LPDVI-TEASEKFIRNRAYRVIDGDESFEAGTGGRFFANKVETLEEMPFNIEKFADLVTH
VP4_ROTH6    LPDIV-TEASEKFIPNRAYRVMDNNEVLEASTDGRLCAYRVETFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTSH    IPDIV-TEASEKFIPNRAYRVINNDDVFEAGIDGKFFAYKVDTFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROT18    LPDIV-TEASEKFIPNRAYRVMDGDEVLEASTDGKFFAYKVETFDEVPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTBU    LPDVI-TEASEKFIRNRAYRVIDGDEAFEAGTDGRFFAYKVETLEEMPFNMEKFADLVTN
VP4_ROTH3    MPDII-AESSEKFIPKRSYRIVDEDTAFETGIDGTFYAYKVDTFNEIPFDMERFNKLVTD
VP4_ROTHK    LPDIV-TEASEKFIPKRSYRILKDDEVMEINTEGKVFAYKIDTLNEVPFDVNKFAELVTN
VP4_ROTHN    LPDIIETESSEKFIPKRAYRVLKDDEVMEADVDGKFFAYKVDTFEEVPFDVDKFVDLVTD
VP4_ROTHQ    IPDII-SESSEKFIPMRTYRVMDNDTGFETGIDGTFYAYRIDTFDEIPFDVEKFNRLITD
VP4_ROTHT    LPDII-TESSEKFIPKRAYRVLKDDEVMEADVDGKFFAYKVDTFEEVPFDVDKFVDLVTD
VP4_ROTRA    IPDII-SESSEKFIPMRTYRVIDNDTAFETGIDGHFYAYRVDTFDEVPFDVERFNKLITD
VP4_ROTRF    LPEIV-TEASEKFIPNRAYRVIKDDEVLEASTDGKYFAYKVETFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTYO    LPDIV-TEASEKFIPKRSYRILKDDEVMEINTEGKVFAYKIDTLNEVPFDVNKFAELVTN
VP4_ROT46    LPDIV-TEASEKFIPNRAYRVMDNDEVFEAGTDGKFFAYRVETFEEIPFDVQKFADLITD
VP4_ROTAP    LPEIV-TEASEKFIPNRAYRVIKDDEVLEASTDGKYFAYKVETFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTBA    LPQII-TEASEKFIPNRAYRLIDGEKVYEVTTEGKYFAYLTETFEEVVFDAERFAELVTD
VP4_ROTBK    LPRII-TEASEKFIPNRAYRLIDGEKVYEVTTEGKSFAYLTETFEEVVFDAERFAELVTV
VP4_ROTEO    IPDVI-TEASEKFIPNRAYRVISNDNVFEASTDGRFFAYKVGTFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTF1    MPDII-AESSEKFIPKRSYRIVDEDTAFETGIDGTFYAYKVDTFNEIPFDMERFNKLITD
VP4_ROTF6    LPDIV-TEASEKFIPNRAYRVINNDEVFEAGTDGRFFAYRVDTFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTH1    LPDII-TESSEKFLPKRAYRVLKDDEVMEVDVDGKFFAYKVDTFEEVPFDVDKFVDLVTD
VP4_ROTH7    IPDII-SESSEKFIPMRAYRVMDNDTAFETGIDGTFYAYRVDTFDEVPFDVEKFNKLITD
VP4_ROTHJ    MPDII-AESSEKFIPKRSYRIVDEDIRFETGIDGTFYAYKVDTFNEIPFDMERFNKLITD
VP4_ROTHM    LPDIM-TESSKKFIPKRAYRVLKDDEVMEADVDGKFFAYKVDTFEEVPFDVDKFVDLVTD
VP4_ROTHO    LPDIV-PEASEKFIPKRSFRILKDDEVMEINTEGDVFAYKIDTLNEVPFDVNKFAELVTN
VP4_ROTHP    LPDIV-EEASEKFIPKRSYRILKDDEVMEINTEGKFFAYKIDTLNEVPFDVNKFTELVTN
VP4_ROTHU    LPQII-TEASEKFIPNRAYRLIDGDKVYEVTTEGKYFAYLTETFEEVMFDAERFAELVTY
VP4_ROTHV    LPDIV-TEASEKFIPKRSYRILKDDEVMEINTEGKFFAYKINTFDEVPFDVNKFAELVTD
VP4_ROT41    IPDII-SESSEKFIPMRTYRVIDNDTAFETGIDGTFYAYRVDTFDEVPFDVERFNKLITD
VP4_ROTAD    LPDIV-TEASEKFIPKRSYRILKDDEVMEINTEGKFFAYKINTFDEVPFDVNKFAELVTD
VP4_ROTB9    LPTII-TESVDKFIPTRQYRIIDKDIAYEISNSGKYFAYRVDTFEEVIFDVEKFADLVTD
VP4_ROTBC    LPEIV-TEASEKFIPNRAYRVIKDDEVLEASTDGKYFAYKVETILKRFHSMYKFADLVTD
VP4_ROTH5    LPDIV-TEASEKFIPKRSYRVLKDNEVMEINTEGKFFAYKVDTLNEIPFDINKFAELVTD
VP4_ROTME    LPDIV-TEASEKFIPNRSYRILNNNEAFETSTDGRFFAYRVDTFEEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTPG    LPDII-TESSEKFIPKRAYRVLKNDEVMEADVDGKFFAYRVDTFEEVPFDVDKFVNLATA
VP4_ROTPY    LPEIV-TEASEKFIPNRTYRVINNDEVFEAGMDGKFFAYRVDTFDEIPFDVQKFADLVTD
VP4_ROTTU    LPDIV-TEASEKFIPNRAYRVINNDEVFEAGMDGRFFAYRVETFEEIPFDVQRFADLVTD
VP4_ROTWI    LPDIV-TEASEKFIPKRSYRILKDDEVMEINTEGKVFAYKIDTLNEVPFDVNKFAELVTN
        :* :: *: .**: * :*:  :  *  *  *  *:  .. .: * * 

VP4_ROTRH    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGISRQQAFNLLRSDPRVLREFINQDNPIIRNRIEQLIMQC
VP4_ROTHW    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRTEALNLIKSNPNMLRNFINQNNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTP5    SPVISAIIDLKTLKNLKDNYGISKQQAFDLLRSDPRVLREFINQNNPIIRNRIENLIMQC
VP4_ROTP3    SPVISAIIDLKTLKNLKDNYGISKQQAFDLLRSDPKVLREFINQNNPIIRNRIENLIMQC
VP4_ROTEH    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITREQAFNLLRSDPRVLREFINQDNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTHL    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRMEALNLIKSNPNVLRNFINQNNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTMB    SPVISAIIDFKTLRNLNDNYGISKEQAFNLLRSDPRVLREFINQGNPIIRNRIEQLIMQC
VP4_ROTB6    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITREQAFNLLRSNPKVLRGFIDQNDPIIKNRIEQLIMQC
VP4_ROTB5    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGINKQQALNLLRSDPKVLREFINQNNPIIRNRIENLIMQC
VP4_ROTBN    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGISRQQALNLLRSDPRVLREFINQDNPIIRNRIESLIMQC
VP4_ROTCU    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGIGKQQAFNLLRSDPKVLREFINQNNPIIRNRIEQLIMQC
VP4_ROTD9    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGIGKQQAFNLLRSDPRVLREFINQNNPIIRNRIEQLIMQC
VP4_ROTHD    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRIEAFNLIKSNPNVLRNFINQNNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTW3    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITREQAFNLLRSNPKVLRGFIDQNNPIIKNRIEQLIMQC
VP4_ROTE1    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITREQAFNLLRSDPRVLREFINQDNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTEL    SPVISAIIDFKTLKKLNDNYGITKEQAFNLLRSDPKVLREFINQNNPIIKNRIENLIMQC
VP4_ROTBB    SPVISAIIDFKTIKNLNDNYGITREQALNMLRSDPKVLRSFINQNNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTB4    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITREQAFNLLRSNPKVLRGFMDQNNPIIKNRIEQLIMQC
VP4_ROTBV    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITREQAFNLLRSNPKVLRGFIDPNNPIIKNRIEQLIMQC
VP4_ROTH6    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGISREQAFNLLRSDPRMLREFINQDNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTSH    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITKQQAFNLLRSDPRVLREFINQDNPIIRNRIEQLIMQC
VP4_ROT18    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITKAQAFNLLRSDPRVLREFINQENPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTBU    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITREQAFNLLRSDPKVLRGFIDQNNPIIKNRIEQLIMQC
VP4_ROTH3    SPVLSAIIDFKTLKNLNDNYGITKKQAMELLHSNPKTLKEFINNNNPIIRNRIENLISQC
VP4_ROTHK    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRIEALNLIKSNPNVLRNFINQNNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTHN    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRSQALDLIRSDPRVLRDFINQNNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTHQ    SPVLSAIIDFKTLKNLNDNYGITKTQAMELLQSNPRTLKEFINSNNPIIRNRIENLIAQC
VP4_ROTHT    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRSQALDLIRSDPRVLRDFINQNNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTRA    SPVLSAIIDFKTLKNLNDNYGITKTQAMELLQSNPKTLKEFINNNNPIIRNRIENLIAQC
VP4_ROTRF    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGISRQQALNLLRSDPRVLREFINQDNPIIRNRIESLIMQC
VP4_ROTYO    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRIEALNLIKSNPNVLRNFINQNNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROT46    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITKQQAYNLLRSDPRVLREFINQENPIIRNRIENLIMQC
VP4_ROTAP    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGISRQQALNLLRSDPRVLREFINQDNPIIRNRIESLIMQC
VP4_ROTBA    SQVISAIIDFKTIKNLNDNYGITREQALNMLRSDPKVLRSFINQNNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTBK    SLVISAIIDFKTIKNLNDNYGITREQALNMLRSDPKVLRSFINQNNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTEO    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITREQAFNLLRSDPRVLREFINQDNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTF1    SPVLSAIIDFKTLKNLNDNYGITKKQAMELLHSNPKTLKEFINNNNPIIRNRIENLISQC
VP4_ROTF6    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGIGKQQAFNLLRSDPRVLREFINQNNPIIRNRIEQLIMQC
VP4_ROTH1    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRSQALDLIRSDPRVLRDFINQNNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTH7    SPVLSAIIDFKTLKNLNDNYGITKTQAMELLQSNPRTLKEFINNNNPIIRNRVENLIAQC
VP4_ROTHJ    SPVLSAIIDFKTLKNLNDNYGITKKQAMELLHSNPKTLKEFINNNNPIIRNRIENLISQC
VP4_ROTHM    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRSQALDLIRSDPRVLRDFINQNNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTHO    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRIEALNLIKSNPNVLRDFINQNNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTHP    TPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRTEAFNLIKSNPNVLRNFINQNHPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTHU    SPVISAIIDFKTIKNLNDNYGITREQALNMLRSDPKVLRSFINQNNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTHV    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRTEAFNLIKSNPTMLRNFINQNHPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROT41    SPVLSAIIDFKTLKNLNDNYGITKTQAMELLQSNPKTLKEFINNNNPIIRNRIENLIAQC
VP4_ROTAD    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRTEALNLIKSNPNMLRNFINQNNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTB9    SPVISAIIDFKTLKNLNDNFGITKEQAYNLLRSDPRVLKDFINQNNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTBC    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGISRQQALNLLRSDPRVLREFINQDNPIIRNRIESLIMQC
VP4_ROTH5    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRIEAFNLIKSNPNVLRNFINQNNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTME    LPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITREQAFNLIRSDPRVLREFINQDNPIIRNRIEQLIMQC
VP4_ROTPG    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRSQALDLIRSDPRVLRDFINQNNPIIKNRIEQLILQC
VP4_ROTPY    SPVISAIIDLKTLKNLKDNYGISKQQAFDLLRSDPKVLREFINQNNPIIRNRIENLIMQC
VP4_ROTTU    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRDQAFNLLRSDPRVLREFINQDNPIIRNRIEQLILQC
VP4_ROTWI    SPVISAIIDFKTLKNLNDNYGITRIEALNLIKSNPNVLRNFINQNNPIIRNRIEQLILQC
         *:*****:**:.:*:**:** . :* :::.*:* *. *::  ***.**:*.** **

VP4_ROTRH    RL
VP4_ROTHW    KL
VP4_ROTP5    RL
VP4_ROTP3    RL
VP4_ROTEH    RL
VP4_ROTHL    KL
VP4_ROTMB    KL
VP4_ROTB6    RL
VP4_ROTB5    RL
VP4_ROTBN    RL
VP4_ROTCU    RL
VP4_ROTD9    RL
VP4_ROTHD    KL
VP4_ROTW3    RL
VP4_ROTE1    RL
VP4_ROTEL    RL
VP4_ROTBB    RI
VP4_ROTB4    RL
VP4_ROTBV    RL
VP4_ROTH6    RL
VP4_ROTSH    RL
VP4_ROT18    KL
VP4_ROTBU    RL
VP4_ROTH3    RL
VP4_ROTHK    KL
VP4_ROTHN    RL
VP4_ROTHQ    RL
VP4_ROTHT    RL
VP4_ROTRA    RL
VP4_ROTRF    RL
VP4_ROTYO    KL
VP4_ROT46    RL
VP4_ROTAP    RL
VP4_ROTBA    RI
VP4_ROTBK    RI
VP4_ROTEO    RL
VP4_ROTF1    RL
VP4_ROTF6    RL
VP4_ROTH1    RL
VP4_ROTH7    RL
VP4_ROTHJ    RL
VP4_ROTHM    RL
VP4_ROTHO    KL
VP4_ROTHP    RL
VP4_ROTHU    RI
VP4_ROTHV    RL
VP4_ROT41    RL
VP4_ROTAD    KL
VP4_ROTB9    RI
VP4_ROTBC    RL
VP4_ROTH5    KL
VP4_ROTME    RL
VP4_ROTPG    RL
VP4_ROTPY    RL
VP4_ROTTU    RL
VP4_ROTWI    KL
        .: